fbpx

Treść artykułu

Zgodnie z przepisami wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) na podstawie zezwolenia (analogicznie –określonej w decyzji o wsparciu). Wnioskując niegdyś o zezwolenie na działalność w SSE, a obecnie – o decyzję o wsparciu należy więc starannie określić rodzaje działalności, z jakich podatnik osiąga lub planuje osiągać dochody, aby zagwarantować sobie prawo do jego zwolnienia. Okazuje się jednak że, zdaniem sądów administracyjnych, od tej reguły mogą być wyjątki.

Zakres zezwolenia/ decyzji o wsparciu

Zezwolenie na działalność w SSE /decyzja o wsparciu określa przedmioty działalności, dochód z których podlega zwolnieniu z opodatkowania. Organy podatkowe konsekwentnie zaznaczają, że tylko dochody z działalności mieszczącej się w tych określonych granicach są zwolnione (tak np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 września 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.231.2018.2.PH).

Do właściwego skorzystania z pomocy publicznej na podstawie zezwolenia/ decyzji o wsparciu, niezbędne jest więc wskazanie rodzajów działalności gospodarczej o odpowiednim symbolu z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług; dalej: PKWiU, których dotyczy inwestycja. Dochody z innych rodzajów działalności, co do zasady, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Usługi niewymienione w zezwoleniu zwolnione z CIT

Podatnikom zdarza się jednak obronić mniej rygorystyczne stanowisko, zgodnie z którym dostarczenie odbiorcom spoza specjalnej strefy ekonomicznej towarów wyprodukowanych w SSE to część zwolnionej z CIT działalności produkcyjnej, a nie odrębna usługa transportu, dochód z którego (wobec niewymienienia takiej działalności w zezwoleniu) nie byłby objęty zwolnieniem. Z takim wnioskiem możemy spotkać się w jednym z ostatnich wyroków NSA z dnia 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt II FSK 1149/17.

W utrzymanym przez NSA w mocy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. I SA/Wr 963/16, sąd zwrócił uwagę na to, że spółka organizuje transport wyjątkowo i wyłącznie na rzecz odbiorcy produkowanych towarów. Realizuje jedynie sprzedaż, nie świadcząc przy tym usług transportowych niewymienionych w zezwoleniu. Przypomniał również, że w świetle orzecznictwa sądów można zaliczać do działalności strefowej, czyli zwolnionej z podatku dochodowego, również przychody związane z czynnościami dodatkowymi/pomocniczymi pochodzącymi spoza strefy, pod warunkiem „istnienia ścisłego, funkcjonalnego i nierozerwalnego związku pomiędzy czynnościami podstawowymi wykonanymi na terenie strefy, a czynnościami wykonanymi poza strefą”. W konsekwencji uznał, że przychód z dostawy towarów wyprodukowanych w SSE (obejmujący usługę transportu), w całości podlega zwolnieniu.

Z powyższego wynika zatem, że np. dostawa towarów, która nie jest stałą praktyką (ma charakter raczej incydentalny), może być uznana za czynności pomocnicze do działalności SSE objęte zwolnieniem z podatku dochodowego.

Sprawdź, czy masz szansę na wsparcie!

Bezpieczniej jest wnioskować o szeroki zakres zwolnienia

W przeszłości podatnik mógł uniknąć takiego sporu już na etapie wnioskowania o zezwolenie na działalność w SSE. Obecnie, starając się o decyzję o wsparciu, określając we wniosku zakres działalności objętej zwolnieniem nie trzeba ograniczać się do „głównej” działalności, np. produkcyjnej. O ile przedmioty działalności „pomocniczej” nie są wprost wyłączone przepisami z możliwości uzyskania wsparcia, nic nie stoi na przeszkodzie, by wnioskować również o zwolnienie dochodów z nimi związanych.

W działalności związanej z szeroko rozumianą produkcją, często pojawiają się podobne dochody, które również mogą z powodzeniem korzystać z pomocy publicznej, ale jeżeli nie zostały ujęte w zezwoleniu/decyzji – podlegają opodatkowaniu. Do takich typów działalności w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej możemy zaliczyć m.in.:

  • Sprzedaż odpadów, innych niż niebezpieczne, nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.5),
  • Transport drogowy towarów (PKWiU 49.41),
  • Przechowywanie i magazynowanie towarów (PKWiU 52.10),
  • Usługi przeładunku towarów (PKWiU 52.24),
  • Pozostałe usługi wspomagające transport (PKWiU 52.29).

Bez wątpienia powyższe obszary działalności, funkcjonalnie związane z procesem produkcji, przechowaniem, pakowaniem lub dostarczeniem zamówionego towaru, stanowią przedmiot działalności większości firm. Tylko przy ujęciu właściwego PKWiU w zezwoleniu na działalność w SSE lub decyzji o wsparciu istnieje możliwość bezpiecznego zwiększenia wysokości zwolnienia podatkowego poprzez ujęcie w dochodach zwolnionych dochodów ze świadczenia takich usług.

Zagadnienie możliwości objęcia zwolnieniem dochodu z działalności nieobjętej wprost zezwoleniem/decyzją, ale „pomocniczej” względem działalności zwolnionej (najczęściej produkcji), budzi wiele kontrowersji. Świetnym tego przykładem jest powyżej przywołane rozstrzygnięcie, które, w naszej opinii, otwiera podatnikom korzystającym ze zwolnienia pewną furtkę. Być może warto powalczyć o objęcie zwolnieniem z podatku dochodów z aktywności „pomocniczych”, nawet nieujętych wprost w zezwoleniu na działalność w SSE. Podatnicy, którzy dopiero będą się starać o uzyskanie decyzji o wsparciu powinni natomiast pamiętać, że w takim wniosku istotne jest zidentyfikowanie i dokładne opisanie przedmiotów działalności „pomocniczych” w stosunku do działalności głównej podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego.

AUTOR: Karolina Milan, Konsultant, Doradztwo podatkowe

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Polska Strefa Inwestycji Zobacz wszystkie

NIK zaleca kontrole podatkowe w SSE

28 maja 2020 r. Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała komunikat „Strefy niespecjalnie ekonomiczne”, krytycznie oceniający funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Wnioski z niego płynące mogą być niepokojące także dla podatników, gdyż zalecane są wzmożone kontrole…

Zmiana warunków wsparcia w PSI/SSE

Kryzys ekonomiczny wywołany pandemią koronawirusa zauważalnie wpływa również na inwestycje realizowane na podstawie decyzji o wsparciu (bądź zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej). Przedsiębiorcy koncentrują się w chwili obecnej na utrzymaniu płynności swoich…

Najczęściej czytane