16 października br. wejdzie w życie unijne rozporządzenia dot. jednolitego tekstu międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR), opublikowane przez Komisję Europejską 13 sierpnia br. Ma ono ułatwić korzystanie z MSR obowiązanym podmiotom.

Jak podaje resort finansów, najnowsze rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. „stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości”. Zastąpi ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie (WE) 1126/2008, które było wielokrotnie zmieniane.

Z treścią nowego rozporządzenia (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. można zapoznać się >> TUTAJ (.pdf)

Piotr Schramma

Główny Specjalista ds. sprawozdawczości MSSF, Grant Thornton

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów RP w dniu 16 października 2023 r. wejdzie w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1803. Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1803 powstało w celu uproszczenia przepisów Unii Europejskiej dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości, w szczególności dla zapewnienia ich jasności i przejrzystości. Akt ten zawiera zestawienie wszystkich aktualnie obowiązujących MSR/MSSF przyjętych przez UE (są one wymienione od strony 4 rozporządzenia, w tym najnowszy MSSF 17 – umowy ubezpieczenia, obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.). Zgodnie z równoległym rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wszystkie spółki notowane w obrocie publicznym w UE, w tym banki i zakłady ubezpieczeń, muszą przygotowywać swoje skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/1803. Jak wspomniano akt ten ma celu uproszczenie konstrukcji przepisów dotyczących MSSF/MSR i nie zawiera żadnych gruntownych zmian dotyczących sposobu przygotowania sprawozdań finansowych, w stosunku do już istniejących.

Jakie są kluczowe założenia nowego rozporządzenia UE ws. najnowszego MSSF 17

  •  „(8) Przedsiębiorstwa z Unii powinny mieć możliwość stosowania MSSF 17 opublikowanego przez RMSR dla ułatwienia dopuszczenia ich papierów wartościowych do obrotu w państwach trzecich lub w celu spełnienia oczekiwań inwestorów z całego świata.”
  • „(9) Wymóg grupowania w roczne kohorty jako jednostki rozliczeniowe w przypadku grup umów ubezpieczenia i umów inwestycyjnych nie zawsze jednak odzwierciedla model biznesowy lub prawne i umowne cechy umów wzajemnie powiązanych między generacjami oraz umów dostosowanych do przepływów pieniężnych, o których mowa w motywach 5 i 6. Na umowy te przypada ponad 70 % łącznych zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie w Unii. Wymóg grupowania w roczne kohorty zastosowany do takich umów nie zawsze wykazuje korzystny stosunek korzyści do kosztów.”
  • „(10) W świetle globalnych rynków kapitałowych, które stanowią kontekst dla MSSF, odstępstwa od MSSF powinny być ograniczone do wyjątkowych okoliczności i mieć wąski zakres.”
  • „(11) W związku z tym, niezależnie od definicji grupy umów ubezpieczenia zawartej w dodatku A do MSSF 17 zamieszczonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia, przedsiębiorstwa z Unii powinny mieć możliwość wyłączenia umów wzajemnie powiązanych między generacjami oraz umów dostosowanych do przepływów pieniężnych z wymogu grupowania w roczne kohorty określonego w MSSF 17.”
  • „(12) Dla inwestorów powinno być zrozumiałe, czy w odniesieniu do grup umów przedsiębiorstwo stosuje zwolnienie z wymogu grupowania w roczne kohorty. Przedsiębiorstwo powinno zatem ujawnić w informacji dodatkowej do swojego sprawozdania finansowego, zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, zastosowanie zwolnienia jako znaczącą zasadę (politykę) rachunkowości oraz przedstawić inne informacje wyjaśniające dotyczące na przykład tego, do których portfeli zastosowało to zwolnienie. Nie powinno to pociągać za sobą ilościowej oceny wpływu zastosowania fakultatywnego zwolnienia z wymogu grupowania w roczne kohorty.”
Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Outsourcing finansowo-księgowy
Dowiedz się więcej

Powyższe zapisy przytaczamy wprost z treści rozporządzenia. Czytamy w nim ponadto, że „Do dnia 31 grudnia 2027 r. Komisja powinna dokonać przeglądu zwolnienia z wymogu grupowania w roczne kohorty w odniesieniu do umów wzajemnie powiązanych między generacjami oraz umów dostosowanych do przepływów pieniężnych, uwzględniając powdrożeniowy przegląd MSSF 17 dokonany przez RMSR.”

AUTORKA: Honorata Zakrzewska-Krzyś, Outsourcing finansowo-księgowy

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing finansowo-księgowy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów