Sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2016 będą sporządzane w oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Wiąże się to z wprowadzeniem zmian w bieżącym sprawozdaniu finansowym jak i stosowanej polityce rachunkowości, co wymaga czasu, a czasu do końca roku coraz mniej.

Czy zaktualizowałeś już wzór sprawozdania finansowego za 2016 rok w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości?

Zmiany dotyczące wszystkich jednostek objętych przepisami ustawy o rachunkowości polegają na:

 • usunięciu kategorii zysków i strat nadzwyczajnych,
 • zmianie zasady prezentacji udziałów (akcji) własnych w bilansie,
 • zmianie definicji jednostek powiązanych oraz podmiotów powiązanych a w konsekwencji podziale należności, inwestycji i zobowiązań na trzy kategorie,
 • szerszej prezentacji kapitałów,
 • uściśleniu pojęcia istotności,
 • zmianie okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zakończonych prac rozwojowych oraz od wartości firmy.

Sprawdź Audyt Grant Thornton

2. Zmiany dotyczące jednostek małych polegające na uproszczeniu sprawozdawczości finansowej.

3. Pozostałe poprawki polegają na:

 • wprowadzeniu zmian w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz niektórych definicji wiążących się z konsolidacją,
 • wprowadzeniu nowego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznych, sporządzanego przez jednostki prowadzące działalność w sektorze wydobywczym i eksploatacji lasów pierwotnych,
 • rozszerzeniu katalogu podmiotów zobligowanych do poddawania corocznemu badaniu sprawozdań finansowych.

Zacznijmy od wyjaśnienia zmian wymienionych w pkt 1, dotyczących zmian prezentacyjnych.

Zmiany prezentacyjne

Z rachunku zysków i strat usunięto pozycje zysków i strat nadzwyczajnych, pozostawiając je dla banków, zakładów ubezpieczeń oraz reasekuracji oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo–kredytowych. W konsekwencji operacje związane ze zdarzeniami losowymi powinny być ewidencjonowane w pozycji pozostałe przychody lub pozostałe koszty operacyjne.

Udziały (akcje) własne oraz należne wpłaty na kapitał dotąd prezentowane ze znakiem ujemnym w pasywach w  kapitale własnym obecnie powinny być prezentowane po stronie aktywów w dodanych punktach zgodnie z załącznikiem do Ustawy o rachunkowości. Pozycje udziały (akcje) własne i należne wpłaty na kapitał znikają z zestawienia zmian w kapitale własnym.

W myśl nowej definicji jednostek powiązanych  przez jednostki powiązane rozumie się 2 lub więcej jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej; grupę kapitałową tworzą zaś jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi. Oznacza to, że jednostkami powiązanymi są: jednostka dominująca oraz jednostki od niej zależne (układ pionowy grupy), a także jednostki zależne od tej samej jednostki dominującej (układ poziomy).

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się transakcje między jednostkami powiązanymi oraz związane z tym aktywa i zobowiązania w zakresie dotychczasowym. Natomiast transakcje lub aktywa bądź zobowiązania dotyczące jednostek powiązanych kapitałowo, ale niespełniających definicji jednostek powiązanych, wykazuje się w nowo wyodrębnionej pozycji „od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale”. Do tej pory należności, inwestycje i zobowiązania prezentowaliśmy w dwóch kategoriach: od jednostek powiązanych i pozostałe.

W prezentacji kapitałów własnych wprowadzono następujące zmiany:

 • kapitał zapasowy – wyodrębniamy nadwyżkę wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji);
 • kapitał z aktualizacji wyceny – wyodrębniamy wyceny do wartości godziwej;
 • kapitały rezerwowe – wyodrębniamy kapitał tworzony zgodnie z umową i kapitał na akcje własne.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zmiany w Ustawie o rachunkowości w 2016 roku

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.