Badanie sprawozdań finansowych

Kontakt

Sprawozdania finansowe obrazują stan finansów każdej firmy. Zawierają one informacje istotne zarówno z punktu widzenia kadry zarządzającej jak i urzędów, inwestorów czy darczyńców. Badanie bilansu oraz innych części sprawozdania finansowego, przegląd i sporządzanie sprawozdań finansowych wykonywane są przez doświadczonych ekspertów, gwarantujących zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi standardami.

Celem usług audytorskich Grant Thornton jest uwiarygodnienie danych finansowych poprzez wydanie opinii biegłego rewidenta potwierdzających rzetelność i jasność danych finansowych, oraz przede wszystkim zmniejszenie ryzyka podejmowanych przez klienta decyzji w zakresie organizacji przedsiębiorstwa, jego rachunkowości i finansów.

Eksperci Grant Thornton prowadzą audyt sprawozdań finansowych zachowując pełną zgodność metodologii prowadzenia prac z lokalnymi przepisami jak i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowym Kodeksem Etyki. Wysoką jakość prac gwarantują również standardy i doświadczenia międzynarodowej sieci Grant Thornton International.

Badania sprawozdań finansowych są realizowane przez zespół ponad 100 audytorów. Nasze doświadczenie pozwala na dostosowanie zarówno strategii jak i planu badania do Państwa specyfiki branżowej.

Podnoszenie efektywności prac, zachowanie terminów raportowania i zmniejszanie kosztów alternatywnych badania sprawozdań finansowych to wynik dbałości o jakość przepływu informacji między Zespołem Grant Thornton a naszymi Klientami. Takie podejście stanowi kluczowy element budowania partnerstwa pomiędzy stronami procesu badania sprawozdania finansowego.

Etapy badania sprawozdań finansowych w Grant Thornton

W ramach pierwszych etapów prac poznajemy Państwa działalność, organizację, wyniki, sytuację finansową na tle jej otoczenia gospodarczego i prawnego. Zapoznajemy się z systemem rachunkowości i działaniem systemu kontroli wewnętrznej. Na tej podstawie rozpoznajemy czynniki ryzyka i poddajemy je analizie.

Następnie prace dzielimy zazwyczaj na badanie wstępne, dokonywane jeszcze przed zamknięciem roku sprawozdawczego i badanie właściwe, wykonywane po jego zakończeniu.

Wnioski z badania przedstawiane są Państwu w postaci opinii i raportu biegłego rewidenta. W przypadkach, gdy jest to właściwe kierujemy do Zarządu lub Rady Nadzorczej list prezentujący ważne a nie wymagające ujęcia w opinii lub raporcie wyniki przeprowadzonego audytu.

Zakres naszych usług:

Akcjonariusze, zarządy, banki czy inwestorzy oczekują, że sprawozdanie finansowe, publikowane przez Zarząd spółek, odzwierciedla jej cały potencjał i rzeczywisty obraz majątkowy. Złożoność transakcji realizowanych w spółkach sprawia, że konieczne jest uzyskanie gwarancji, że dane, które są efektem procesów sprawozdawczości są realne i prawidłowe.

najnowsze publikacje

Skutki wdrożenia MSSF 15 i MSSF 9 w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za 2017 rok

Czytaj więcej →

Umowa o subpartycypację wierzytelności w sprawozdaniu finansowym inicjatora

Czytaj więcej →

Jedna różnica mniej pomiędzy bankiem PSR-owym a MSR-owym – nie będzie już przychodów zastrzeżonych

Czytaj więcej →

Usługi powiązane:

Sporządzanie sprawozdań finansowych
(lub ich elementów)

Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)

Potwierdzanie prawidłowości
pakietów konsolidacyjnych

Inne prace biegłego rewidenta:
ekspertyzy, analizy, konsultacje

Skontaktuj się z nami