Treść artykułu

Możliwość dokonywania przyspieszonej amortyzacji od wartości początkowej środków trwałych stanowi formę ulgi inwestycyjnej dla podatników podatków dochodowych i jednocześnie formę pomocy de minimis udzielanej w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego.

Zasady dotyczące przyspieszonej amortyzacji określają przepisy art. 22k ustawy o PIT oraz art. 16k ustawy o CIT. Przedsiębiorcy o statusie małego podatnika oraz ci, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, mogą skorzystać z przywileju, jakim jest amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis. Ograniczenie nie dotyczy jednak jedynie grona podmiotów, którym ta ulga przysługuje, ale również składników majątku, które mogą zostać nią objęte.

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis – dla kogo?

Amortyzacja jednorazowa przysługuje podatnikom podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym (np. w 2017 roku z ulgi tej skorzystają podatnicy, którzy rozpoczęli działalność właśnie w tym roku).W ramach tej ulgi przedsiębiorcy mogą dokonać odpisów amortyzacyjnych do wysokości limitu jednorazowej amortyzacji, wynoszącego 50 tys. euro.

Z amortyzacji jednorazowej mogą skorzystać również mali podatnicy. Mianem tym określa się przedsiębiorcę, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1 200 000 euro.

Z uprawnienia do jednorazowego odpisu nie mogą skorzystać: podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, którzy w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadzili działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa (art. 22k ust. 11 ustawy o PIT);podatnicy rozpoczynający działalność, którzy zostali utworzeni: w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo w wyniku przekształcenia spółki lub spółek niemających osobowości prawnej, albo przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro (art. 16k ust. 11 ustawy o CIT).

Potrzebujesz wsparcia?

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Jakich środków trwałych może dotyczyć amortyzacja jednorazowa?

Jak zostało już wspomniane, amortyzacją jednorazową mogą zostać objęte wyłącznie określone w przepisach składniki majątku. W zamkniętym katalogu znajdują się składniki majątku zaliczane do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), czyli:

 • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,
 • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
 • grupa 6 – urządzenia techniczne,
 • grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
 • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis nie może zostać zastosowana w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż jednorazowa amortyzacja to prawo, a nie obowiązek – podatnik samodzielnie podejmuje decyzję o tym, czy z niego skorzysta. Dokonując amortyzacji jednorazowej przedsiębiorca powinien uzyskać zaświadczenie o skorzystaniu z tej formy pomocy de minimis. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia oraz:

 • dokument potwierdzający zakup środka trwałego wraz z dowodem zapłaty,
 • ewidencję środków trwałych,
 • dowód dokonania odpisów amortyzacyjnych (np.: kopia KPiR),
 • oświadczenie o metodzie amortyzacji, jaka byłaby przyjęta dla środka trwałego, gdyby nie zastosowano jednorazowej amortyzacji,
 • kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo w przypadku, gdy podatnik wcześniej nie korzystał z takiej formy pomocy, oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie,
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy de minimis.

Ważny fragment

Amortyzacja jednorazowa przysługuje podatnikom podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym.

Amortyzacja jednorazowa – ważne informacje

 • łączna pomoc de minimis w ciągu 3 kolejnych lat nie może przekroczyć co do zasady 200 tys. euro,
 • brak zaświadczenia o pomocy de minimis nie pozbawia podatnika prawa do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, może jednak uniemożliwić uzyskanie innej pomocy, w postaci np. dofinansowania na zakup środków trwałych, szkoleń pracowników etc.),
 • do limitu (50 tys. euro) nie wlicza się składników majątku, których wartość nie przekracza 3.500 zł,
 • w ramach wspomnianego limitu można dokonywać odpisów od wielu środków trwałych,
 • w sytuacji, gdy wartość początkowa dane składnika majątku przekracza kwotę limitu na dany rok podatkowy, to pozostałą (niezamortyzowaną) część należy zamortyzować w kolejnym roku na zasadach ogólnych,
 • amortyzacja jednorazowa może być zastosowana nie wcześniej niż w momencie wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

Poza koniecznością dopełnienia wymogów formalnych każdy przedsiębiorca powinien właściwie udokumentować fakt skorzystania z amortyzacji jednorazowej w księgowości swojej firmy. Konieczne jest dokonanie odpowiedniego wpisu w ewidencji środków trwałych oraz podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Nowa ulga inwestycyjna w 2017 roku

Celem inicjatywy jest wprowadzenie możliwości skorzystania z ulgi inwestycyjnej, czyli rozszerzenie zakresu jednorazowej amortyzacji środków trwałych, takich jak maszyny i urządzenia. Chodzi o zakupy w przedziale między 10 a 100 tys. Zł. Będzie więc możliwość do dokonania zakupów, które były dotychczas odkładane, np. robotów, maszyn czy komputerów. Co ważne, nie będzie można w ten sposób rozliczyć zakupu samochodu ani nieruchomości. Ułatwienie dokonania inwestycji skierowane jest przede wszystkim do małych i średnich firm, jednak z ulgi będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy.

Według Ministerstwa Rozwoju obecnie do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć cały koszt nabycia w kwocie do 3,5 tys. zł. Nowela rozszerzy możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych o odpisy jednorazowe na kwotę nieprzekraczającą w skali roku 100 tys. zł. Warunkiem skorzystania z ulgi będzie dokonanie w danym roku podatkowym zakupu lub zakupów na kwotę nie mniejszą niż 10 tys. zł. Ponadto, nowe prawo da możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wpłat na poczet nabycia środków trwałych, które zostaną dostarczone w latach kolejnych. Ulga obejmuje nowe środki trwałe zaliczone do grupy 3-6 oraz 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, tj. maszyny i urządzenia.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane