Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT) jest to decyzja rozstrzygające o klasyfikacji CN towarów na potrzeby obrotu towarowego z krajami spoza UE. Inaczej jednak niż w przypadku wydawanych na potrzeby podatku VAT decyzji WIS, WIT jest wydawany w ramach procedury regulowanej przez przepisy prawa celnego, w szczególności przez Unijny Kodeks Celny, a jej uzyskanie jest możliwe wyłączenie poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Jak złożyć wniosek o WIT

Cała korespondencja z organem celnym, począwszy od złożenia wniosku do wydania decyzji WIT, jest prowadzona wyłącznie elektronicznie. Przy czym nie chodzi tu tylko o to, że wszelkie pisma muszą mieć formę elektroniczną. Wniosek o WIT może być bowiem złożony wyłącznie z zastosowaniem konta założonego na PUESC oraz z zastosowaniem udostępnionych tam formularzy. Z uwagi na to, że konto takie może założyć wyłącznie osoba fizyczna, konieczne jest więc najpierw założenie konta, np. przez pracownika firmy, a następnie zarejestrowanie firmy na PUESC i powiązanie jej z kontem tego pracownika na podstawie stosownego pełnomocnictwa.

Przedstawiciel celny czy pełnomocnik

Zgodnie z przepisami celnymi, przedstawiciel celny jest to osoba, która działa w imieniu i na rzecz innej osoby (przedstawicielstwo bezpośrednie) lub działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osoby (przedstawicielstwo pośrednie). To drugie charakteryzuje się szerszym zakresem odpowiedzialności przedstawiciela, jest on bowiem również dłużnikiem celnym. W powyższej definicji jest mowa o „osobie”. Przedstawicielem celnym może być więc nie tylko osoba fizyczna, tak jak jest to w polskiej procedurze podatkowej, ale również osoba prawna. Charakter przedstawicielstwa celnego jest więc nieco inny niż pełnomocnictwa podatkowego. Oczywiści należy również pamiętać, że nie możemy się tu posługiwać przewidzianym przez Ordynację podatkową formularzem PPS-1, a jednocześnie przepisy celne nie określają wzoru upoważnienia.

W sytuacji, gdy chcemy zlecić złożenie wniosku profesjonalnemu pełnomocnikowi (np. radcy prawnemu lub doradcy podatkowemu) konieczne jest, aby posiadał on aktywne konto PUESC i powiązał je z firmą udzielająca pełnomocnictwa. I tutaj może nas spotkać zaskoczenie. Taki pełnomocnik, jeżeli nie jest pracownikiem zlecającej firmy albo nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej, nie może takiego powiązania uzyskać. Organ celny będzie bowiem żądał od niego numeru EORI, czyli numeru nadawanego przedsiębiorcom na potrzeby celne.

Oznacza to, że jeżeli radca prawny lub doradca podatkowy nie prowadzi własnej działalności gospodarczej, a jest np. jedynie zatrudniony w firmie doradczej, czy kancelarii, to nie może być pełnomocnikiem w zakresie składania wniosków WIT. Niezależnie od oceny prawidłowości takiego stanowiska (którego nie podzielam), konieczne jest w takiej sytuacji nadanie numeru EORI firmie doradczej lub kancelarii tylko po to, aby zatrudniona w tej firmie osoba, mogła złożyć w imieniu klienta wniosek o WIT. Jest to o tyle niekonsekwentne, że w innych sprawach dotyczących kwestii celnych (np. odwołaniach) nie ma przeszkód, aby osoba fizyczna nie posiadająca EORI mogła jednak klienta reprezentować.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kontrola i postępowanie podatkowe
Dowiedz się więcej

Warunki przyjęcia wniosku

Przepisy celne przewidują nieznaną polskiej procedurze podatkowej instytucję przyjęcia wniosku. W procedurze podatkowej bowiem postępowanie wszczyna samo złożenie do organu wniosku. Jeżeli ma on jakieś braki formalne, to w przypadku, gdy nie zostaną one uzupełnione, wniosek jest pozostawiany bez rozpatrzenia. W przeciwnym razie organ podatkowy ma obowiązek rozstrzygnąć sprawę merytorycznie. Natomiast w prawie celnym nie tylko braki formalne, ale również merytoryczne, skutkują odmową przyjęcia wniosku, czyli w istocie uchyleniem się od wydania merytorycznego rozstrzygnięcia.

Z praktycznych doświadczeń wynika, że organ celny szeroko z powyższego uprawnienia korzysta wzywając pod rygorem nie przyjęcia wniosku o bardzo szeroki zakres dokumentów i informacji. Nawet jeżeli w naszej ocenie wezwania te są nieuzasadnione z punktu widzenia potrzeb klasyfikacji CN, konieczne jest udzielenie odpowiedzi, w przeciwnym bowiem razie nasz wniosek zostanie formalnie odrzucony.

Z ciekawszych przykładów dotyczących takich wezwań wskazać można żądanie przesłania zdjęcia produktu w konkretnym formacie informatycznym (tylko w jpg. bowiem pdf. nie jest akceptowany). Co ciekawe takie wezwanie wystosowano, pomimo że organ otrzymał próbki produktu. Kolejnym przykładem jest wezwanie do złożenie oświadczenia o tym, że wniosek składany jest w związku z importem lub eksportem, o ściśle określonej treści, mimo że przepisy prawa celnego takiej konkretnej treści nie określają.

Ważny fragment

Powyższe regulacje w powiązaniu z wyjątkowo drobiazgowo prowadzonym przez organ celny postępowaniem, czynią procedurę uzyskiwania decyzji WIT dość uciążliwą dla wnioskodawcy.

Ile trwa postępowanie o wydanie WIT

Do tego należy jeszcze dodać kwestię terminów na załatwienie sprawy. W przypadku krajowych decyzji WIS organ ma co do zasady 3 miesiące na załatwienie sprawy. Prawo celne jako podstawowy termin, w którym decyzja, w tym WIT, powinna być wydana, wskazuje 4-miesięczny termin. Przy czym termin ten jest liczony od dnia przyjęcia wniosku. Oczywiście wspomniany wyżej podstawowy termin może być jeszcze przedłużony. W praktyce więc postępowania o wydanie WIT mogą trwać nawet i pół roku. Wnioskodawca musi się więc uzbroić w cierpliwość.

Kontrole i postępowania podatkowe: cykl artykułów

 1. Ordynacja podatkowa: Rodzaje i tryby kontroli rozliczeń podatkowych
 2. Rodzaje kontroli podatkowych – Ustawa KAS
 3. Wszczęcie kontroli a korekta deklaracji podatkowej
 4. Wyrok TSUE ws. WNT – ostatni moment na wznowienie postępowania
 5. Prawa podatnika w postępowaniu podatkowym
 6. Obowiązki podatnika w trakcie kontroli podatkowej
 7. Kary porządkowe nakładane w trakcie kontroli i postępowania podatkowego
 8. Uchylenie decyzji zabezpieczającej zobowiązanie podatkowe a umorzenie postępowania zabezpieczającego
 9. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
 10. Przekazywanie JPK Na żądanie podczas kontroli podatkowej
 11. Decyzja nieostateczna może podlegać egzekucji
 12. Czas i miejsce prowadzenia kontroli podatkowej
 13. Zwrot odsetek z tytułu WNT po wyroku TSUE możliwy bez składania korekt deklaracji VAT
 14. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia a Wiążąca Informacja Stawkowa
 15. Kontrowersje dotyczące kontroli celno-skarbowej w zakresie akcyzy
 16. Czynności sprawdzające realizowane przez organ
 17. Przekształcenie kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej w postępowanie podatkowe
 18. Zakończenie kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej
 19. Nowe zasady prowadzenia postępowań z tytułu importu towarów
 20. Nowe uprawnienia organów podatkowych przewidziane w Polskim Ładzie – nabycie sprawdzające
 21. Nowe uprawnienia organów podatkowych przewidziane w Polskim Ładzie – tymczasowe zajęcie ruchomości
 22. Porozumienie inwestycyjne – umowa między podatnikiem i organem podatkowym
 23. Jak uzyskać Wiążącą Informację Taryfową?

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kontrola i postępowanie podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.