1 lipca 2024 roku wejdzie w życie obowiązek wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. 27 listopada Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne projekty rozporządzeń dotyczące korzystania z KSeF i wystawiania faktur. Oba projekty mają na celu doprecyzowanie przepisów dot. obowiązku korzystania z KSeF przez podatników. Jakie regulacje znajdą się w rozporządzeniach? O tym piszemy poniżej.

Cel wprowadzanych regulacji

27 listopada Ministerstwo Finansów opublikowało dwa nowe projekty rozporządzeń dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur, który już wkrótce stanie się obowiązkowy dla większości podatników

Ważny fragment

W uzasadnieniu do projektów rozporządzeń Minister Finansów wskazuje konieczność wprowadzenia pewnych zmian ułatwiających operowanie systemem, obligatoryjnym od 1 lipca 2024 roku. Wskazuje również, że zmiany podyktowane są uwagami do projektu, zgłaszanymi w toku konsultacji.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

Projekt nowego rozporządzenia ws. korzystania z KSeF w części powiela rozwiązania stosowane aktualnie, w odniesieniu do dobrowolnego KSeF, zawiera jednak także szereg nowych regulacji. Głównymi założeniami nowego rozporządzenia ws. korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur,  które różnią je od poprzedniego, są m.in.:

  • rozszerzenie stosowanych regulacji o faktury wystawiane w czasie awarii czy niedostępności system oraz o faktury dla rolników ryczałtowych;
  • rezygnacja z regulacji dot. pośredniego, automatycznego nabywania uprawnień poprzez osoby fizyczne wskazane przez podmiot, któremu podatnik udzielił uprawnień;
  • rozszerzenie możliwości nadawania uprawnień do wystawiania faktur w odniesieniu do rolników ryczałtowych oraz w odniesieniu do podmiotów nieposiadających polskiego NIP (faktury wystawiane za podatnika) wraz ze wskazaniem sposobów i wzorami nadawania, zmiany lub odbierania tych uprawnień;
  • modyfikacja zakresu danych, które zapewnią dostęp do faktury ustrukturyzowanej oraz faktur VAT RR i VAT RR KOREKTA wystawionych bez konieczności uwierzytelniania;
  • wprowadzenie certyfikatu wystawcy faktury w odniesieniu do faktur wystawionych w trakcie trwania awarii lub niedostępności systemu.

Ważny fragment

Co istotne projekt nowego rozporządzenia określa elementy, jakie powinien zawierać kod weryfikujący, jakim winny być opatrywane  e-faktury udostępnione nabywcy w sposób inny niż przy użyciu KSeF lub używanych poza KSeF który pozwoli umożliwić weryfikację danych z tych dokumentów, zapewni autentyczność ich pochodzenia, integralność w przypadku udostępniania ich w inny sposób niż przy użyciu KSeF oraz wymagania techniczne dla tego sposobu oznaczana (długo oczekiwane kody QR).

Rozporządzenie określa też jakie elementy powinien zawierać kod weryfikujący. Kody weryfikujące będą na fakturach przedstawione w postaci dwuwymiarowego, kwadratowego kodu graficznego QR zgodnego z normą ISO/IEC 18004:2015 wraz z podaniem w przypadku faktury ustrukturyzowanej numeru identyfikującego te faktury w KSeF, a w przypadku faktur wystawanych podczas awarii czy niedostępności systemu – oznaczenia „OFFLINE”. Szczegółowy opis wymagań technicznych dla kodów weryfikujących zawierać ma oprogramowanie interfejsowe, o którym mowa w art. 106gb ust. 2 Ustawy VAT. W najbliższym czasie Minister Finansów ma przedstawić do uzgodnień również specyfikację oprogramowania interfejsowego, w tym opis wymagań technicznych dla kodów weryfikujących (tzw. kodów QR) uwzględniającą proponowane rozwiązania.

Minister Finansów w nowym rozporządzeniu dopuszcza również możliwość nadawania i odbierania uprawnień do korzystania z KSeF w formie elektronicznej.

Projekt zakłada zastąpienie stosowanych dzisiaj tzw. tokenów przez certyfikat autoryzujący wytworzony przez KSeF, który będzie przypisany do podatnika lub podmiotu uprawnionego i jego uprawnień. Certyfikat ma być powiązany z parą kluczy szyfrujących, na które składają się klucz prywatny i publiczny.

Planuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie równolegle z wejściem w życie KSeF, tj. 1 lipca 2024 r. Dotychczasowe regulacje w sprawie korzystania z KSeF utracą moc z dniem 30 czerwca 2024 r.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: KSeF – wdrożenie i bieżące wsparcie
Dowiedz się więcej

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur

Projekt zakłada zmianę rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur poprzez dostosowanie ich do KSeF. Ponadto, dodaje nowe regulacje w związku ze zgłaszanymi zastrzeżeniami rynku, które pojawiły się w toku konsultacji ustawy KSeF.

Główne założenia projektu rozporządzenia to:

  • wskazanie jakie dane powinna zawierać faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych z podatku,
  • zawarcie na ww. fakturze numeru za pomocą którego podatnik lub nabywca jest zidentyfikowany (NIP),
  • określenie faktur, które mogą zawierać węższy zakres danych. W szczególności dotyczy to określenia zakresu danych faktury dotyczącej dostawy energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, czy usług telekomunikacyjnych.

W projekcie rozporządzenia, w szczególności zwrócono uwagę na postulaty przedsiębiorców z branż energetycznej, ciepłowniczej, gazowej czy wodociągowej, dla których przewidziano szczególne zasady wystawiania faktur za dostawę usług. Warunki wystawiania faktur ustrukturyzowanych w KSeF, utrudniają tym branżom spełnienia wszystkich wymogów, a zwłaszcza w zakresie wskazywania ilości danych dotyczących miary i liczby dostarczanych towarów lub wykonywanych usług oraz ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku.

Ważny fragment

Minister Finansów pozwala na pewne odstępstwa w postaci możliwości pominięcia miary i ilości dostarczonych towarów, a także cen towaru lub usług bez kwoty podatku.

Pozostałe zmiany mają na celu redakcyjne ujednolicenie nazewnictwa w przepisach aktów wykonawczych wydawanych przez Ministra Finansów.

Podsumowanie najważniejszych założeń projektów

Ministerstwo Finansów przygotowało dwa kolejne projekty rozporządzeń dotyczących technicznych szczegółów korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. W projektach zawarto wymogi techniczne związane z fakturowaniem w KSeF, m.in. postępowaniem w trakcie awarii, nadawaniem i odbieraniem uprawnień, oraz sposobów uwierzytelniania. Drugi z projektów wprowadza możliwość ograniczania danych, które  powinny znaleźć się na fakturach wystawianych przez podatników z branży energetycznej, ciepłowniczej, gazowej czy wodociągowej. W dalszym ciągu, projekty pozostawiają wiele niejasnych kwestii dotyczących korzystania z systemu. Być może kolejne projekty rozporządzeń przyczynią się do wyjaśnienia problematycznych zagadnień.

Oba omawiane projekty mają wejść w życie 1 lipca 2024 roku, równolegle z obowiązkiem fakturowania w KSeF.

Projektowane rozporządzenia są niezbędne celem dopasowania aktualnie obowiązujących regulacji do przepisów dot. KSeF w ich kształcie obowiązującym od 1 lipca 2024 r. Rozporządzenie techniczne zawiera oczekiwane regulacje dot. kodów QR, choć nie są to jeszcze regulacje pełne. Z pewnością należy oczekiwać dalszych kroków, w tym regulacji prawnych ze strony Ministerstwa Finansów.

AUTORKA: Gabriela Borowa, Bieżące doradztwo podatkowe

Czytaj więcej o KSeF:

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie KSeF - wdrożenie i bieżące wsparcie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.