Orzeczenie TSUE wskazujące, że SKA jest spółką kapitałową i tym samym nie jest obowiązana do zapłaty PCC w związku ze zmianami strukturalnymi począwszy od 2009 r., zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 czerwca 2015 r. Data ta jest istotna, bowiem dla niektórych podatników w dniu 23 lipca br. zamknie się droga do odzyskania niesłusznie zapłaconego PCC w związku z podwyższeniem kapitału spółki komandytowo-akcyjnej z tzw. agio, czy też w sytuacji podwyższenia tegoż kapitału w związku z aportem lub połączeniem, bądź przekształceniem z udziałem SKA.

Podatnik, który zapłacił podatek na podstawie aktu prawnego zakwestionowanego przez Trybunał, nabywa prawo do zwrotu nadpłaconego podatku, bowiem uiszczone przez niego świadczenie nie ma podstawy prawnej – jest zapłacone nienależnie. W odniesieniu do takich sytuacji Ordynacja podatkowa przewiduje dwa tryby określania wysokości nadpłaty:

  • pierwszy – znajdujący zastosowanie jedynie do podatków powstających z mocy prawa, gdy nie została jeszcze wydana decyzja;
  • drugi – poprzez wznowienie postępowania w związku z istnieniem już decyzji dotyczącej nadpłaty.

Uwaga na terminy

Podatnicy, którzy do tej pory nie występowali z wnioskami o zwrot nienależnie uiszczonego PCC, chcąc odzyskać podatek wraz z odsetkami liczonymi od dnia zapłaty do dnia zwrotu, powinni złożyć wniosek w terminie do 22 lipca br.

Podatnicy, którzy otrzymali decyzję odmawiającą stwierdzenia nadpłaty, mogą odzyskać podatek pod warunkiem złożenia stosownego żądania w nieprzekraczalnym terminie do 23 lipca br.

Jeśli sprawa niesłusznie uiszczonego PCC była rozpatrywana przez NSA, który miał odmienne zdanie niż Trybunał, to również jest szansa na jego zwrot. W takim przypadku w terminie do 23 września br. należy złożyć skargę o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego. Dotyczy to również wyroków WSA, które się uprawomocniły z uwagi na np. nie wniesienie kasacji.

Przedawnienie

Zasadą jest, że zobowiązanie przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Co oznaczałoby, że zapłacony podatek w 2009 r. jest już nie do odzyskania. Jednak z tezą tą można polemizować.

W zakresie przypadków złożenia skargi o wznowienie postępowania, można ją złożyć, jeśli nie upłynęło 5 lat od uprawomocnienia się wyroku.

Jesteśmy gotowi udzielić wsparcia w celu odzyskania podatku.

Przypominamy zatem, że o zwrot ubiegać się można w sytuacji, w której doszło do podwyższenia kapitału spółki komandytowo-akcyjnej z tzw. agio, tj. w zamian za wniesiony wkład akcjonariusze otrzymali akcje o wartości nominalnej niższej od wartości wnoszonego wkładu i zapłacono podatek od całkowitej wartości wniesionego wkładu. W takiej sytuacji podatnicy mogą ubiegać się o  zwrot podatku naliczonego od części wkładu, która została przekazana na kapitał zapasowy.
O zwrot ubiegać się można również w sytuacji, w której zapłacono podatek:

  1. od podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej lub SKA w związku z połączeniem tej spółki ze spółką komandytowo-akcyjną;
  2. od podwyższenia kapitału zakładowego w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w SKA lub SKA w spółkę kapitałową;
  3. od podwyższenia kapitału zakładowego SKA w związku z aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części spółki kapitałowej lub SKA;
  4. od podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej w związku z aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części SKA;
  5. od podwyższenia kapitału zakładowego SKA w związku z aportem udziałów lub akcji spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów (tak zwana wymiana udziałów);
  6. od podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej lub SKA w związku z aportem akcji SKA dających w niej większość głosów albo kolejnych akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone akcje, posiada już większość głosów (tak zwana wymiana udziałów).
Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.