Zdaniem WSA w Warszawie dla stosowania ulgi na robotyzację bez znaczenia pozostaje fakt, że roboty, maszyny oraz urządzenia peryferyjne będą stanowiły środki trwałe, ponieważ w ramach przedmiotowej ulgi odliczeniu podlegają koszty nabycia tych przedmiotów, a nie dokonane od nich odpisy amortyzacyjne.

Na czym polega ulga na robotyzację?

Obowiązująca od 2022 r. ulga na robotyzację umożliwia podatnikom zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów 150% wydatków poniesionych na robotyzację (100% jako koszt uzyskania przychodów i dodatkowo 50% jako odliczenie w ramach ulgi). Odliczenie ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026. Kwota odliczenia w danym roku podatkowym nie może przekraczać zysków z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać podatnicy działający w branży produkcyjnej, ponoszący co najmniej jeden z wydatków wymienionych w szerokiej liście kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Chcąc skorzystać z ulgi na robotyzację, należy ponieść wydatki mieszczące się w katalogu kosztów kwalifikowanych, to m.in. koszty nabycia fabrycznie nowego robota przemysłowego, czy maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych.

Więcej: Ulga na robotyzację – co to?

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

Stanowisko fiskusa w zakresie odliczenia ulgi w przypadku środków trwałych

Dotychczas stanowisko organów podatkowych sprowadzało się do stwierdzenia, że w przypadku zakupu składnika majątku będącego środkiem trwałym, przez koszty nabycia należy rozumieć odpisy amortyzacyjne, co oznaczało, że podatnik nie będzie mógł skorzystać z ulgi na robotyzację jednorazowo i odliczyć dodatkowych 50% kosztów w zeznaniu podatkowym za rok, w którym je poniesiono. W konsekwencji, zdaniem organów podatkowych, podatnikom przysługuje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o 50% odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środków trwałych w latach podatkowych 2022-2026.

Spór z fiskusem i korzystna wykładnia przepisów przez WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 21 grudnia 2023 r. (sygn. III SA/Wa 1993/23) wydał korzystny wyrok dla podatników. W drugiej połowie stycznia 2024 r. poznaliśmy jego uzasadnienie.

Przedmiotem sporu była wykładnia przepisów regulujących ulgę na robotyzację, w zakresie przyjęcia sposobu odliczenia 50% kosztów nabycia robotów przemysłowych oraz związanych z nimi maszyn i urządzeń od podstawy opodatkowania.

Ważny fragment

WSA stanął na stanowisku, że dopuszczalne jest jednorazowe odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów nabycia wskazanych w przepisie robotów, urządzeń i maszyn, a następnie dalsze ich rozliczanie na ogólnych zasadach właściwych dla środków trwałych.

WSA podkreślił, że projektodawcy przepisów kształtujących zakres ulgi podatkowej zależało na skokowym efekcie, co powinno się również przekładać na efekt podatkowy związany przede wszystkim z preferencyjnym potrąceniem kosztu nabycia robotów i innych urządzeń oraz systemów z nimi związanych. Z kolei z wprowadzonych przepisów zarówno do Ustawy CIT jak i Ustawy PIT nie wynika, w jaki sposób podatnik powinien potrącić 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację.

Czytaj więcej: Ulga na robotyzację – dla kogo?

Zdaniem Sądu przyjęcie wykładni prezentowanej przez fiskusa byłoby sprzeczne z wykładnią gramatyczną przepisów regulujących ulgę na robotyzację. Ustawodawca wskazał, że od podstawy opodatkowania odliczeniu podlega 50% kosztów uzyskania przychodów „poniesionych” w roku podatkowym na robotyzację. Zgodnie z treścią art. 38eb ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT oraz analogicznego art. 56jb ust. 2 pkt 1 Ustawy PIT kosztem uzyskania przychodów poniesionym na robotyzację są wydatki poniesione na nabycie określonych składników. Oznacza to, że wszystkie wydatki, które warunkują nabycie własności robota przemysłowego, czy urządzeń bądź maszyn peryferyjnych stanowią koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację, niezależnie od tego, czy wskazany składnik majątku stanowi środek trwały, czy też inny składnik majątku.

Ważny fragment

Wobec czego w wyroku WSA stwierdzono, że nieuzasadnionym jest stanowisko organu podatkowego, zgodnie z którym od podstawy opodatkowania odliczeniu powinny podlegać wyłącznie odpisy amortyzacyjne. Wynika to z faktu, że odpisy amortyzacyjne nie warunkują nabycia danego składnika majątkowego, lecz stanowią wyraz odliczenia w czasie wydatków poniesionych na nabycie konkretnego składnika majątkowego.

W ocenie Sądu brak jest racjonalnych powodów, aby wbrew brzmieniu ustawy oraz wbrew celowi wprowadzenia ulgi na robotyzację dokonywać wykładni przepisów ograniczających zakres zastosowania ulgi poprzez ograniczanie jej ogólnymi zasadami amortyzacji środków trwałych. WSA w Warszawie stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie uznał za wadliwe oraz skutkujące błędną wykładnią przepisów regulujących ulgę na robotyzację i uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

WSA w Warszawie słusznie zauważył, że przepisy regulujące ulgę na robotyzację nie wskazują na sposób zaliczenia w koszty uzyskania 50% wydatków poniesionych na robotyzację. Wyrok jest nieprawomocny, jednak daje szansę na zmianę wykładni przepisów przez fiskusa i możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu poniesionych na robotyzację, 50% kosztów poniesionych na nabycie fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn, urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych oraz innych urządzeń, systemów i usług funkcjonalnie z nimi związanych jednorazowo w roku nabycia tych przedmiotów.

Czytaj więcej: Ulga na robotyzację – jak zrobić to bezpiecznie

AUTORKA: Paulina Mielcarz-Pawlak, Doradztwo podatkowe

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.