Zdaniem organów podatkowych, wydających interpretacje podatkowe, w pierwszej kolejności należy ocenić, czy poniesione wydatki związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku firmowego należy zaliczyć do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego. 

Podatnik buduje aktualnie nowy budynek administracyjny. Wraz z pracami nad budynkiem trwają prace związane z terenami przyległymi. Chodzi konkretnie o zagospodarowanie terenów zielonych, które nie mają charakteru reprezentacyjnego. W ramach prac powstają nowe trawniki (czyli ma także miejsce dowóz ziemi), są dokonywane nasadzenia roślin, krzewów itd. Nasadzenia roślinne będą zwyczajne, tzn. powszechnie spotykane. Koszty prac będą dość wysokie, przekraczające 3.500 zł. W ocenie podatnika wydatki związane z zagospodarowaniem terenu wokół powstającego budynku, jako mające na celu utrzymanie stanu technicznego i estetycznego terenu, jako koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami stanowić będą koszty podatkowe w dacie poniesienia tych wydatków.

Kwalifikację tą potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 17 września 2014 r., nr IPTPB3/423-193/14-6/GG, zaznaczając, że w przedmiotowej sprawie trzeba w pierwszej kolejności ocenić, czy poniesione wydatki należy zaliczyć do wartości początkowej wytworzonego środka trwałego. Wydatków „na inwestycję” nie uznaje się bowiem bezpośrednio za koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT).

Na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 2 Ustawy CIT, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w razie wytworzenia we własnym zakresie uważa się koszt wytworzenia, zaś art. 16g ust. 4 ww. ustawy określa jakie rodzaje wydatków zalicza się do kosztu wytworzenia środków trwałych. Ponadto klasyfikacji środków trwałych do poszczególnych grup dokonuje się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 242, poz. 1622). Z objaśnień szczegółowych do ww. klasyfikacji wynika, że przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest na trwale powiązany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (zgodnie z ustawą Prawo budowlane). W skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się także obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie, itp. Obiekty pomocnicze, obsługujące więcej niż jeden budynek, należy zaliczać do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wydatki na powstanie takich obiektów pomocniczych zwiększają wartość początkową nowo wybudowanego budynku bądź też stanowią lub  podwyższają wartość początkową środka trwałego nowego lub już istniejącego, jeśli stanowią jego ulepszenie. Natomiast wydatków poniesionych na zagospodarowanie terenu wokół budynku nie można  – jak to potwierdził organ podatkowy – zakwalifikować do wydatków na wytworzenie obiektu pomocniczego.

„Poniesione przez Spółkę wydatki na zagospodarowanie terenów zielonych, w tym na założenie trawników, nasadzenia roślin, krzewów, jako niezwiązane z budową środka trwałego (budynku administracyjnego) nie mogą zostać uwzględnione w wartości początkowej tego środka trwałego (…) jako koszty pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami stanowić będą koszty uzyskania przychodów, stosownie do postanowień przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.(…) W myśl art. 15 ust. 4e tej ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.”

Wydając interpretację organ jednak zaznaczył, że nie przeprowadza postępowania dowodowego i jest związany opisem stanu faktycznego. Zatem to, czy poniesione przez Spółkę wydatki na zagospodarowanie terenu wokół budynku mają charakter okazałości i wystawności należeć będzie do właściwych organów prowadzących postępowanie podatkowe lub kontrolne.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Wydatki na zieleń wokół budynku firmowego kosztem podatkowym

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.