Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR). Nowe przepisy mają ułatwić ewidencjonowanie wydatków na badania i rozwój (B+R), które podlegają odliczeniu na podstawie przepisów ustawy o podatku PIT.

Ułatwienie ewidencji wydatków na  B+R

Zgodnie z art. 24a ust. 1b ustawy PIT, podatnicy którzy prowadzą działalność B+R i zamierzają skorzystać z ulgi, są obowiązani w prowadzonej ewidencji (księgach rachunkowych albo podatkowej księdze przychodów i rozchodów) wyodrębnić koszty działalności B+R. Projekt rozporządzenia zakłada wpisywanie tych kosztów w odrębnej kolumnie. Rozporządzenie zostanie dostosowane m.in. do zmian wprowadzonych ustawą z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1767). Ustawa wprowadziła ulgę podatkową na działalność B+R, która pozwala na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych na taką właśnie działalność oraz dodatkowe odliczenia od podstawy opodatkowania części tych kosztów uzyskania przychodów (tzw. kosztów kwalifikowanych). W przypadku ulgi na działalność B+R, zasadą jest, iż odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jeżeli jednak w roku podatkowym, w którym ma być dokonane odliczenie, podatnik poniósł stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia

Sprawdź Outsourcing finansowo-księgowy Grant Thornton

Wprowadzenie zmian dotyczących spisów z natury

Ponadto, rozporządzenie wprowadza zmiany, które stanowią realizację postulatów zgłaszanych do Ministerstwa Finansów. Pierwsza, to zwolnienie z obowiązku sporządzenia dwóch spisów z natury, tj. na dzień 31 grudnia oraz na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego, w przypadku podatników którzy kontynuują działalność. Ustawa PIT, nakazuje obliczać dochód z uwzględnieniem różnic remanentowych. Dotyczy on także podatników, którzy w trakcie roku utracili prawo do zryczałtowanych form opodatkowania, np. karty podatkowej. Podatnicy ci, obowiązani są prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Zatem w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, powinno być także wprost zapisane, że ci podatnicy obowiązani są sporządzić remanent początkowy i wpisać go do założonej księgi przychodów i rozchodów.

Zgoda na E-księgi

Kolejne zwolnienie odnosi się do obowiązku wydrukowania księgi prowadzonej za pomocą komputera. Wystarczać ma przeniesienie treści księgi na informatyczny nośnik danych, który zapewni trwałość zapisu informacji.

Koniec z uciążliwym sposobem rozliczania nie opłaconych w terminie faktur

Od stycznia 2016 roku faktury nieopłacone będą zaliczane do kosztów na zasadach ogólnych, niezależnie od tego, czy płatność nastąpiła. Nie ma już więc obowiązku monitorowania płatności i wyksięgowywania z kosztów kwot nieopłaconych terminowo. Nadal jednak, jeśli przedsiębiorca nie zapłaci za fakturę w ciągu 150 dni (liczonych od upływu terminu płatności), będzie zobowiązany do korekty odliczonego VAT. Wyjątkiem jest firma będąca w trakcie postępowania upadłościowego bądź likwidacji. To jest ewidentnie jedna z najbardziej pożądanych informacji. Przedsiębiorcy i księgowi pożegnają się w końcu z uciążliwym sposobem rozliczania faktur, które nie zostały opłacone w terminie, w tym zakupów ratalnych.

Zmiany w limitach

Zmiany obejmują również , sposób liczenia limitu do PKPIR . PKPIR prowadzą osoby fizyczne mające własną firmę, pod warunkiem, że ich przychody za poprzedni rok nie przekroczyły kwoty 1 mln 200 tys. euro. Obecnie kwotę tę liczy się wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września poprzedzającego roku podatkowego. Od 2016 roku należy wziąć kurs z dnia 1 października, a nie jak dotychczas – 30 września. Jeśli przedsiębiorca chce prowadzić PKPiR w 2016 roku, jego przychód za rok 2015 nie może przekroczyć kwoty 5.092.440 zł.

Nowe regulacje będą mieć zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2016 r. Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 8 lutego 2016 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nowe przepisy mają wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

AUTOR: Anna Gołębiewska, Key Account Manager, Departament Outsourcingu Rachunkowości

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zmiany w KPIR w 2016

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Skontaktuj się

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów