Od pewnego czasu w Polsce obserwujemy dynamiczny rozwój digitalizacji, który umożliwia zastosowanie w biznesie nowych technologii. Jednym z najnowszych wymogów cyfryzacji podatkowej jest konieczność elektronicznego sporządzania sprawozdań finansowych. Poniżej kluczowe informacje na ten temat dla przedsiębiorców objętych znowelizowanymi przepisami podatkowymi.

Co się zmieniło

Pierwszego października 2018 roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy Ustawy o rachunkowości, na nowo regulujące kwestie dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych. W myśl nowych przepisów, sprawozdania finansowe sporządzone po 30 września 2018 roku muszą być sporządzane w formie elektronicznej, tj. w strukturach logicznych w formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Ważny fragment

Nowe przepisy nie zmieniają zakresu danych zamieszczanych w sprawozdaniach finansowych.

Poza tym, że sprawozdania finansowe muszą być sporządzane w ustrukturyzowanej formie, muszą być także zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości – podpisane elektronicznie, tj. opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, albo profilu zaufanego ePUAP.

Kogo dotyczą zmiany

Znowelizowane przepisy dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze logicznej obejmują następujące rodzaje podmiotów:

  • jednostki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
  • osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych.

Które jeszcze dokumenty elektronicznie, a które nie?

W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, w formie ustrukturyzowanej (w srukturze XML) muszą być sporządzane sprawozdania finansowe, skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane po 1 października 2018 roku oraz podpisane elektronicznie zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości. Natomiast w postaci elektronicznej np. w PDF i podpisane elektronicznie muszą być: sprawozdanie z działalności, sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, opinia biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, sprawozdanie z działalności jednostki dominującej, skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Nie ma obowiązku tworzenia ani wysyłania w żadnej formie elektronicznej uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego oraz uchwały o podziale zysku bądź pokryciu straty. Przepisy zezwalają na dołączanie ich w postaci skanów.

Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR nie muszą być sporządzane w strukturze XML, ponieważ Ministerstwo Finansów nie opublikowało odpowiednich struktur dla tego typu sprawozdań.

Co jeśli nie elektronicznie?

Przesłanie sprawozdania finansowego w formie papierowej, które zostało sporządzone po 1 października 2018r, nie będzie skuteczne z punktu widzenia KRS i KAS, do których zobowiązani są raportować podatnicy.,

Wyłączną drogą przekazywania do Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej dla podatników CIT jest Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Podatnicy CIT nie muszą powtórnie przesyłać ich do organów skarbowych, KRS, po otrzymaniu plików elektronicznych, prześle je do Szefa KAS.

Osoby fizyczne, które mają obowiązek składania sprawozdań finansowych przesyłają je do Szefa KAS za pomocą bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe dla osób fizycznych

Jak podpisać e-sprawozdanie?

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości sprawozdania finansowe sporządzone w formie elektronicznej powinny być opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, albo profilem zaufanym ePUAP. Podpis ten powinny złożyć wszystkie osoby wchodzące w skład organu będącego kierownikiem jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg.

Sprawdź e-Sprawozdania Grant Thornton

Obejrzyj film instruktażowy i zaloguj się aplikacji do e-Sprawozdań

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami naszego innowacyjnego narzędzia oraz do bezpośredniego kontaktu. Zanim jednak zapoznają się Państwo z naszą aplikacją, przypomnijmy kluczowe informacje dotyczące nowelizacji przepisów obejmujących obowiązek elektronicznego raportowania sprawozdań finansowych.

Zapraszamy do lektury naszego Informatora o e-Sprawozdaniach:

Infografika: aplikacja e-sprawozdania GT

(.jpg, Rozmiar: 990,49 KB)

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jak sporządzić e-Sprawozdania?

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów