Zwolnienia od akcyzy i stosowanie zerowej stawki, uzależnione jest m.in. od wystawienia dokumentu dostawy w formie papierowej. Zgodnie z planowanymi zmianami ma on zostać zastąpiony dokumentem elektronicznym.

Planowane zmiany w akcyzie

Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju opublikowano projekt ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców. W art. 14 tego aktu zawarte są przepisy zmieniające również ustawę o podatku akcyzowym. Na szczególną uwagę zasługuje zamiar wprowadzenia narzędzi informatycznych w zakresie dokumentowania obrotu wyrobami akcyzowymi korzystającymi ze zwolnienia od akcyzy oraz objętymi zerową stawką akcyzy, ze względu na przeznaczenie.

Dokument dostawy

Zwolnienia od podatku akcyzowego w dużej mierze uzależnione są od celu, do jakiego wyroby akcyzowe mają być przeznaczone. Przykładowo napoje alkoholowe używane do produkcji produktów leczniczych, w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego, będą zwolnione od podatku akcyzowego. Jednakże, aby z tego zwolnienia skorzystać, konieczne jest spełnienie dodatkowych wymogów o charakterze podmiotowym oraz dokumentacyjnym. Do tych ostatnich wymogów należy w szczególności wystawienie przez podmiot, który dostarcza wyrób akcyzowy, tzw. dokumentu dostawy. Powinien on być sporządzony w trzech egzemplarzach zgodnie z przewidzianym przez przepisy wzorem. Zawiera on m.in. dane dotyczące dostawcy, odbiorcy i wyrobów akcyzowych. Na jego podstawie wyroby akcyzowe są przemieszczane do odbiorcy, który potwierdza na nim ich odbiór. Jego forma jest tradycyjna, czyli papierowa. Podobnie sytuacja ma się w przypadku dokumentowania obrotu wyrobami energetycznymi (np. gazem płynnym), przeznaczonymi do celów innych niż opałowe i napędowe (np. do produkcji aerozoli), i korzystającymi z tego tytułu z zerowej stawki akcyzy.

Sprawdź Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU Grant Thornton

Cel zmiany – informatyzacja

Zgodnie z projektowanymi zmianami, papierowy dokument dostawy ma być zastąpiony dokumentem elektronicznym (tzw. e-DD), do którego przesyłania służyć ma administrowany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, krajowy system teleinformatyczny, zwany Systemem. Zatem przemieszczanie oraz dokumentowanie wysyłki i odbioru wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy lub objętych zerową stawką, ze względu na przeznaczenie, odbywać się będzie na takich zasadach, jak przemieszczanie wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy (w ramach tzw. systemu EMCS – Excise Movement and Control System). Użytkownikami Systemu mają być odbiorcy i dostawcy wyrobów akcyzowych podlegających zwolnieniu lub zerowej stawce akcyzy, oraz organy podatkowe. Schemat przemieszczania takich wyrobów akcyzowych będzie wyglądał w ten sposób, że podmiot wysyłający (np. producent alkoholu etylowego) zobowiązany będzie do sporządzenia e-DD, czyli przesłania do Systemu jego projektu, który jeżeli będzie zawierał prawidłowe i kompletne dane, otrzyma numer referencyjny i zostanie automatycznie przesłany do podmiotu wysyłającego oraz odbierającego. Przemieszczanie wyrobów akcyzowych odbywać się będzie na podstawie wydruku dokumentu e-DD. Odbiorca, po dostarczeniu mu tych wyrobów, prześle do Systemu raport ich odbioru, który jeżeli będzie zawierał kompletne i prawidłowe dane, zostanie automatycznie przesłany z Systemu do podmiotu odbierającego oraz wysyłającego. Ponadto, co istotne, System będzie automatycznie odnotowywał zarówno obciążenie zabezpieczenia akcyzowego, jak i zwolnienie z tego obciążenia. Takie udokumentowanie transakcji dostawy, będzie uprawniało do skorzystania z preferencji akcyzowych. Warto też zauważyć, że zastosowanie powyższego Systemu planuje się również w odniesieniu do wyrobów węglowych.

Ocena planowanych zmian

Dążenie do jak najszerszego wykorzystywania narzędzi informatycznych w podatkach, jest niewątpliwie właściwym kierunkiem działania. Ich zastosowanie obniża koszty funkcjonowania, zwiększa pewność obrotu oraz  skraca czas w zakresie dokumentowania transakcji podlegających obowiązkom podatkowym. Niestety, przynajmniej na początku, wprowadzenie planowanych zmian, wiązać się będzie z koniecznością dostosowania się przez część podmiotów uczestniczących w obrocie wyrobami akcyzowymi, do nowego systemu, w tym poniesienia niezbędnych inwestycji w tym zakresie. Planowane zmiany należy jednak ostatecznie ocenić pozytywnie.

Wprowadzenie w obrocie wyrobami akcyzowymi zwolnionymi od akcyzy lub objętymi zerową stawką, zasad dokumentowania podobnych do tych, które obowiązują w przypadku procedury zawieszenia poboru akcyzy, jest dobrym kierunkiem zmian. Należy mieć jedynie nadzieję, że na drodze tych zmian nie staną problemy techniczne i System będzie działał prawidłowo.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Planowane zmiany w akcyzie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów