Poniżej prezentujemy kolejny wpis z cyklu 12 artykułów poświęconych JPK. Każdy z artykułów, publikowany co tydzień, będzie odnosił się do innego zagadnienia istotnego dla prawidłowego stosowania JPK. Mamy nadzieję, że nasze artykuły przyczynią się to do rozwiania wątpliwości oraz łatwiejszego zrozumienia JPK.

Gdzie szukać elementów nowego JPK?

Elementy nowego JPK zostały przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (dalej: Rozporządzenie) oraz omówione w wydanej przez MF broszurze informacyjnej dot. struktury JPK_VAT z deklaracją z dnia 30 czerwca 2020 r. (dalej: Broszura).

Oba te dokumenty zawierają informacje m.in. o tym jak powinna wyglądać nowa struktura JPK oraz jakiego rodzaju informacje należy w niej wykazać, aby w sposób prawidłowy przesłać plik do właściwego urzędu skarbowego.

Nowa struktura schematu głównego

Struktura schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K składa się z następujących elementów:

 • Naglowek – zawiera m. in. dane dotyczące okresu, za jaki jest składany nowy plik JPK, cel złożenia, urząd skarbowy, do którego jest składany, data złożenia.
 • Podmiot1 – zawiera dane, które identyfikują podmiot składający nowy plik JPK.
 • Deklaracja – zawiera dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, obliczenia wysokości podatku naliczonego, obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu oraz pouczenia podatnika.
 • Ewidencja – zawiera dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego i podatku naliczonego.

Szerzej na ten temat będzie można przeczytać w naszym kolejnym artykule: „Struktura schematu głównego JPK”, który pojawi się już za tydzień.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży

W nowym JPK w opisie struktury ewidencji w zakresie podatku należnego w polu „TypDokumentu” należy oznaczyć odpowiednimi kodami następujące dowody sprzedaży:

 • RO – w przypadku wystąpienia dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących (np. raport miesięczny z kasy rejestrującej);
 • WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego (np. przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej);
 • FP – w przypadku faktury, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy VAT (faktury wystawionej do paragonu).

Nowe oznaczenia dostaw towarów i usług

W nowym pliku JPK w opisie struktury ewidencji w zakresie podatku należnego w stosunku do faktur sprzedażowych, może pojawić się obowiązek oznaczenia poszczególnych faktur kodami od GTU_01 do GTU_13. Kody te odnoszą się przykładowo do następujących towarów i usług:

 • GTU_1 dotyczy dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
 • GTU_10 dotyczy dostawy budynków, budowli i gruntów;
 • GTU_12 dotyczy świadczenia usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Dowiedz się więcej

Nowe oznaczenia procedur

Oprócz wskazanych powyżej oznaczeń odnoszących się do dowodów sprzedaży (w tym faktur sprzedażowych), ustawodawca wprowadził również do nowego JPK obowiązek oznaczania poszczególnych procedur (rodzajów transakcji). Znajdą one zastosowanie m.in. do następujących transakcji:

 • Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy VAT (kod SW);
 • Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy VAT (kod EE);
 • Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy VAT (kod TP).

Nowe oznaczenia w części ewidencyjnej dotyczącej podatku naliczonego

Warto również końcowo wskazać na nowe oznaczenia w części ewidencyjnej dotyczącej podatku naliczonego. Są to m.in. oznaczenia dotyczące transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (kod MPP; stosujemy go również w części ewidencyjnej dotyczącej podatku należnego), a także oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a Ustawy VAT (procedura uproszczona); (kod IMP).

Elementy nowego pliku JPK pozostawiły wiele niejasności oraz pytań bez odpowiedzi. Spowodowało to, że nie ma pewności, czy składając pierwszy nowy plik JPK nie będzie on zawierał błędów wynikających w szczególności z niezrozumienia nowych kodów, oznaczeń oraz procedur.

WSPÓŁAUTOR: Łukasz Kacprzyk, Senior Konsultant, Jednolity Plik Kontrolny

Cykl „12 Przykazań JPK” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień

 1. Krótka historia JPK
 2. Regulacje prawne JPK
 3. Elementy nowego JPK w pigułce
 4. Struktura schematu głównego JPK
 5. Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży w ewidencji w zakresie podatku należnego
 6. Jakie towary i usługi należy oznaczać w JPK symbolami GTU_01 – GTU_13?
 7. Lista procedur JPK wraz z ich symboliką
 8. Kolejne elementy ewidencji, czyli kodów ciąg dalszy
 9. Sumy kontrolne w JPK, czyli co i gdzie sumujemy
 10. Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego – istotne kody
 11. Struktura deklaracji – wybrane pozycje
 12. Struktury JPK przekazywane na żądanie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.