Poniżej prezentujemy kolejny wpis z cyklu 12 artykułów poświęconych JPK. Każdy z artykułów, publikowany co tydzień, będzie odnosił się do innego zagadnienia istotnego dla prawidłowego stosowania JPK. Mamy nadzieję, że nasze artykuły przyczynią się do rozwiania wątpliwości oraz łatwiejszego zrozumienia JPK.

Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży w JPK

Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży w ewidencji w zakresie podatku należnego zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług oraz omówione w broszurze informacyjnej z dnia 30 czerwca 2020 r. dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją.

Wybrane dokumenty sprzedaży należy oznaczyć w nowym pliku JPK odpowiednim kodem w ewidencji sprzedaży w polu „TypDokumentu”. W przypadku braku wymienionych oznaczeń – pole pozostaje puste. Mowa tutaj o takich kodach jak: RO, WEW, FP.

Oznaczenie RO

Stosujemy je w przypadku wystąpienia dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących (np. raport miesięczny z kasy rejestrującej). Przepisy nie wskazują za jaki konkretny okres taki raport powinien zostać sporządzony. Może to zatem również być raport tygodniowy lub raport z wybranego okresu (np. trzech tygodni). Ważne, aby każdorazowo do takiego raportu zastosować powyższe oznaczenie.

Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

Oznaczenie WEW

Ten kod należy zastosować w przypadku wystąpienia dokumentu wewnętrznego. Przykładem takiego dokumentu będzie przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa lub dokument zbiorczy dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej. Dokument wewnętrzny może również mieć formę zbiorczej faktury wewnętrznej w przypadku np. dokonywania rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Oznaczenie FP

Oznaczenie to należy zastosować w przypadku faktury, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy VAT (tj. faktury wystawionej do paragonu).

W zakresie tego oznaczenia warto zwrócić uwagę, że w art. 109 ust. 3d Ustawy VAT dookreślono, że dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej ujmowane są w okresie, w którym zostały wystawione i nie zwiększają wartości sprzedaży i podatku należnego za ten okres. Wynika to z faktu, że taka sprzedaż została zaewidencjonowana już przy użyciu kasy rejestrującej i ujęta w okresowym raporcie fiskalnym, w okresie rozliczeniowym, w którym co do zasady powstał obowiązek podatkowy.

Co również istotne, w celu uniknięcia korekt JPK_VAT za okresy wcześniejsze, należy przyjąć zasadę, że właściwym działaniem jest ujęcie faktury w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym. W sumach kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego nie uwzględnia się wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami do paragonów tj. o których mowa w art. 109 ust. 3d Ustawy VAT.

Warto również dodać, że ustawodawca określając wymóg dokonywania oznaczeń poszczególnymi kodami wybranych dowodów sprzedaży w nowym pliku JPK, w znaczny sposób skomplikował podatnikom wywiązywanie się w sposób prawidłowy z ich obowiązków sprawozdawczych. Podatnicy bowiem bardzo często nie są pewni, czy wymagane oznaczenie powinno znaleźć zastosowanie w przypadku wystąpienia określonego dowodu. Dobrym wyjściem w takim przypadku jest wewnętrzne uregulowanie i usystematyzowanie stosowania nowych kodów z uwzględnieniem prowadzonej przez podatnika działalności. Powinno to usprawnić prowadzenie przez podatnika biznesu oraz zabezpieczyć przed ewentualną kontrolą organu podatkowego. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym najnowszym artykule:

Czytaj więcej: Procedura JPK – dlaczego warto ją mieć? 

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Dowiedz się więcej

Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży pozostają wyzwaniem dla podatników. Z uwagi na fakt, że Broszura nie wyjaśnia w sposób kompleksowy wszystkich nurtujących podatników kwestii, może powodować to błędne wypełnianie poszczególnych elementów ewidencji, a tym samym narażanie się podatnika na sankcje. Wszystkie wątpliwe kwestie związane z przygotowywaniem i korygowaniem nowego JPK, najlepiej uporządkować w wewnętrznych regulaminach podatnika, np. poprzez Procedurę JPK.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.