Poniżej prezentujemy kolejny wpis z cyklu 12 artykułów poświęconych JPK. Każdy z artykułów, publikowany co tydzień, odnosi się do innego zagadnienia, istotnego dla prawidłowego stosowania JPK. Mamy nadzieję, że nasze artykuły przyczynią się do rozwiania wątpliwości oraz łatwiejszego zrozumienia JPK.

Kolejne pola struktury ewidencji w zakresie podatku należnego

Oznaczenia odnoszące się do kolejnych pól struktury ewidencji w zakresie podatku należnego zostały omówione w broszurze informacyjnej z dnia 30 czerwca 2020 r. Poniżej prezentujemy wybrane oznaczenia wraz z ich krótką charakterystyką:

 • KorektaPodstawyOpodt – oznacza korektę podstawy opodatkowania oraz podatku należnego przy wierzytelnościach nieściągalnych (art. 89a ust. 1 i 4 Ustawy VAT). Jest to pole opcjonalne.
  Wypełniając to pole należy wskazać „1” w przypadku dokonania korekty o której mowa powyżej  w pozycjach od K_15 do K_20. W przeciwnym przypadku pole należy pozostawić puste.

Ważny fragment

Co istotne, korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego (zarówno zmniejszające, jak i zwiększające) ewidencjonuje się pojedynczo, podając wszystkie elementy wymagane dla faktur dokumentujących dostawy towarów lub świadczenia usług. Korekty zmniejszające podstawę opodatkowania i podatek należny na podstawie art. 89a ust. 1 Ustawy VAT wprowadza się ze znakiem „in minus”.

 • K_10 – oznacza wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, zwolnionych od podatku. Jest to pole opcjonalne. Podaje się w nim wartość netto dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 lub art. 82 Ustawy VAT. W przypadku braku takich wartości, pole należy pozostawić puste.
 • K_11 – oznacza wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju. Jest to pole opcjonalne. Podaje się w nim wartość netto dostaw towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, w każdym przypadku, gdy w odniesieniu do nich przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (art. 86 ust. 8 pkt 1 Ustawy VAT), lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego (art. 87 ust. 5 Ustawy VAT). W przypadku braku takich wartości, pole należy pozostawić puste.
 • K_12 – oznacza wysokość podstawy opodatkowania wynikającą ze świadczenia usług na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca (art. 100 ust. 1 pkt 4 Ustawy VAT. Jest to pole opcjonalne.
 • K_13 – oznacza wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 0%. Jest to pole opcjonalne. Podaje się wartość netto dostaw towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju opodatkowanych stawką 0%. W przypadku braku takich wartości, pole należy pozostawić puste.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Dowiedz się więcej
 • K_14 – oznacza wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z dostawy towarów od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu (art. 129 Ustawy VAT. Jest to pole opcjonalne. Warto zauważyć, że w tym polu podaje się odrębnie uwzględnioną również w pozycji K_13 wartość netto dostaw towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, opodatkowanych stawką 0%.
 • K_15 – oznacza wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%, z uwzględnieniem korekty dokonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 Ustawy VAT. Jest to pole opcjonalne. Podaje się wartość netto dostaw towarów oraz świadczonych usług na terytorium kraju opodatkowanych stawką 5%, a także korekty zmniejszające podstawę opodatkowania oraz korekty zwiększające podstawę opodatkowania w odniesieniu do dostaw towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 5%.
 • SprzedazVAT_Marza – oznacza wartość sprzedaży brutto dostawy towarów i świadczenia usług opodatkowanych na zasadach marży (art. 119 i art. 120 Ustawy VAT). Jest to pole opcjonalne. Należy podać całkowitą wartość, którą ma zapłacić nabywca z tytułu dokonanej na jego rzecz dostawy towarów lub świadczonej usługi opodatkowanych na zasadach marży.

Warto również dodać, że ustawodawca określając wymóg dokonywania oznaczeń poszczególnymi kodami w nowym pliku JPK, w znaczny sposób skomplikował podatnikom wywiązywanie się w sposób prawidłowy z ich obowiązków sprawozdawczych. Podatnicy bowiem bardzo często nie są pewni, czy wymagane oznaczenie powinno znaleźć zastosowanie w przypadku wystąpienia określonej transakcji. Dobrym wyjściem w takim przypadku jest wewnętrzne uregulowanie i usystematyzowanie stosowania nowych symboli procedur z uwzględnieniem prowadzonej przez podatnika działalności. Powinno to usprawnić prowadzenie przez podatnika biznesu oraz zabezpieczyć przed ewentualną kontrolą organu podatkowego. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule: Procedura JPK – dlaczego warto ją mieć?

Kody JPK pozostają wyzwaniem dla podatników. Z uwagi na fakt, że Broszura nie wyjaśnia w sposób kompleksowy wszystkich nurtujących podatników kwestii, może powodować to błędne wypełnianie poszczególnych elementów ewidencji, a tym samym narażanie się podatnika na sankcje. Wszystkie wątpliwe kwestie związane z przygotowywaniem i korygowaniem nowego JPK, najlepiej uporządkować w wewnętrznych regulaminach podatnika, np. poprzez Procedurę JPK.

WSPÓŁAUTOR: Łukasz Kacprzyk, Senior Konsultant, Jednolity Plik Kontrolny

Cykl „12 Przykazań JPK” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień

 1. Krótka historia JPK
 2. Regulacje prawne JPK
 3. Elementy nowego JPK w pigułce
 4. Struktura schematu głównego JPK
 5. Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży w ewidencji w zakresie podatku należnego
 6. Jakie towary i usługi należy oznaczać w JPK symbolami GTU_01 – GTU_13?
 7. Lista procedur JPK wraz z ich symboliką
 8. Kolejne elementy ewidencji, czyli kodów ciąg dalszy
 9. Sumy kontrolne w JPK, czyli co i gdzie sumujemy
 10. Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego – istotne kody
 11. Struktura deklaracji – wybrane pozycje
 12. Struktury JPK przekazywane na żądanie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.