Poniżej prezentujemy kolejny wpis z cyklu 12 artykułów poświęconych JPK. Każdy z artykułów, publikowany co tydzień, będzie odnosił się do innego zagadnienia istotnego dla prawidłowego stosowania JPK. Mamy nadzieję, że nasze artykuły przyczynią się do rozwiania wątpliwości oraz łatwiejszego zrozumienia JPK.

Nowe oznaczenia GTU

Nowe oznaczenia odnoszące się do dostawy wybranych towarów oraz świadczenia wybranych usług zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług oraz omówione w broszurze informacyjnej z dnia 30 czerwca 2020 r. dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją.

Pola GTU w nowym pliku JPK wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp. W przypadku gdy dany towar lub usługa nie wystąpiły na fakturze, pole należy pozostawić puste. Przykładowo, jeśli przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą są towary np. z grup 05, 08 oraz 12 to podatnik powinien wpisać „1” odpowiednio w polu GTU_05, GTU_08 oraz GTU_12. Oznaczeń tych należy dokonywać wyłącznie w pliku JPK, nie ma obowiązku wskazywania ich na fakturach.

Do jakich towarów i usług zastosujemy kody GTU?

Dla określonych towarów zostały przewidziane kody od „01” do „10”, natomiast dla określonych usług – kody od „11” do „13”. Wśród nich są takie grupy, jak:

 • sprzedaż alkoholu (kod GTU_01),
 • sprzedaż paliwa (kod GTU_02),
 • sprzedaż oleju opałowego i olejów smarowych (kod GTU_03),
 • wyroby tytoniowe (kod GTU_04),
 • handel odpadami, surowcami wtórnymi (kod GTU_05),
 • urządzenia elektroniczne (kod GTU_06),
 • sprzedaż pojazdów i części (kod GTU_07),
 • wyroby z metali szlachetnych i nieszlachetnych, jubilerskie (kod GTU_08),
 • sprzedaż leków (kod GTU_09),
 • budynki i budowle (kod GTU_10),
 • usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (kod GTU_11),
 • usługi o charakterze niematerialnym , m.in. doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (kod GTU_12),
 • usługi transportowe i gospodarki magazynowej (kod GTU_13).
Masz pytanie lub wątpliwość?

Nasz ekspert Michał Rodak jest do Twojej dyspozycji.

Wybrane oznaczenia – częste wątpliwości podatników

Poniżej przedstawiamy częste wątpliwości podatników związane ze stosowaniem wybranych kodów (symboli) w nowym pliku JPK.

 1. GTU_01 – dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Oznaczenie to stosujemy do sprzedaży szeroko rozumianych napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. Napojem alkoholowym w rozumieniu akcyzy jest m.in. alkohol etylowy. Alkoholem etylowym są m.in. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część innego wyrobu. Zatem potencjalnie mogłyby to być także kosmetyki, perfumy oraz środki do dezynfekcji. Ostatecznie jednak w tym zakresie MF wyjaśnił, że nie trzeba będzie oznaczać kodem GTU_01 perfum, kosmetyków ani płynów do dezynfekcji, mimo że zawierają one alkohol etylowy.

A co w sytuacji, gdy świadczona jest usługa gastronomiczna której elementem jest dostawa napoi alkoholowych? W tym zakresie uspakajamy – z uwagi na fakt, że jest to usługa kompleksowa nie wyodrębniamy z niej dostawy napoi alkoholowych; w tym zakresie GTU_01 nie powinien znaleźć zastosowania.

 1. GTU_09 – dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

W zakresie tego pola zwracamy uwagę, że dotyczy on jedynie dostawy leków oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia przed wywozem poza terytorium RP, a nie wszystkich transakcji związanych z dostawą leków oraz wyrobów medycznych.

 1. GTU_12 – Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Ministerstwo Finansów w zakresie tego pola wyjaśniło, że w ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji wymienionych usług o charakterze niematerialnym, które będzie należało oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. MF jako pomocne w tym zakresie wskazuje następujące kody PKWiU:

 • doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.1, 62.02.2, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19,
 • księgowe: 69.20.2
 • prawne: 69.1
 • zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
 • marketingowe: 73.11.12
 • firm centralnych: 70.1
 • reklamowych: 73.1
 • badania rynku i opinii publicznej: 73.2
 • badań naukowych i prac rozwojowych: 72.
 • usług szkoleniowych: 85.

Ministerstwo udzieliło odpowiedzi, ale wątpliwości nadal pozostały. Wskazane kody PKWiU mogą być traktowane jedynie jako wskazówka do stosowania kodu GTU_12, ale z uwagi na szerokie ich rozumienie, należy każdorazowo przeanalizować czy poszczególne usługi niematerialne zawierają się w powyższych kategoriach.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Dowiedz się więcej

Kiedy nie zastosujemy GTU?

Bardzo istotne jest, iż oznaczeń GTU nie należy stosować do zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej (oznaczanych symbolem RO), zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami oraz nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej (oznaczanych symbolem WEW). Nie stosujemy ich również do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się podatku należnego (np. WNT, import usług).

Warto również dodać, że ustawodawca określając wymóg dokonywania oznaczeń poszczególnymi kodami wybranych dostaw towarów i świadczenia usług w nowym pliku JPK, w znaczny sposób skomplikował podatnikom wywiązywanie się w sposób prawidłowy z ich obowiązków sprawozdawczych. Podatnicy bowiem bardzo często nie są pewni, czy wymagane oznaczenie powinno znaleźć zastosowanie w przypadku wystąpienia określonego towaru bądź usługi. Dobrym wyjściem w takim przypadku jest wewnętrzne uregulowanie i usystematyzowanie stosowania nowych kodów z uwzględnieniem prowadzonej przez podatnika działalności. Powinno to usprawnić prowadzenie przez podatnika biznesu oraz zabezpieczyć przed ewentualną kontrolą organu podatkowego. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule Procedura JPK – dlaczego warto ją mieć? 

Nowe oznaczenia GTU pozostają wyzwaniem dla podatników. Z uwagi na fakt, że Broszura nie wyjaśnia w sposób kompleksowy wszystkich nurtujących podatników kwestii, może powodować to błędne wypełnianie poszczególnych elementów ewidencji, a tym samym narażanie się podatnika na sankcje. Wszystkie wątpliwe kwestie związane z przygotowywaniem i korygowaniem nowego JPK, najlepiej uporządkować w wewnętrznych regulaminach podatnika, np. poprzez Procedurę JPK.

WSPÓŁAUTOR: Łukasz Kacprzyk, Senior Konsultant, Jednolity Plik Kontrolny

Cykl „12 Przykazań JPK” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień

 1. Krótka historia JPK
 2. Regulacje prawne JPK
 3. Elementy nowego JPK w pigułce
 4. Struktura schematu głównego JPK
 5. Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży w ewidencji w zakresie podatku należnego
 6. Jakie towary i usługi należy oznaczać w JPK symbolami GTU_01 – GTU_13?
 7. Lista procedur JPK wraz z ich symboliką
 8. Kolejne elementy ewidencji, czyli kodów ciąg dalszy
 9. Sumy kontrolne w JPK, czyli co i gdzie sumujemy
 10. Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego – istotne kody
 11. Struktura deklaracji – wybrane pozycje
 12. Struktury JPK przekazywane na żądanie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.