Poniżej prezentujemy kolejny wpis z cyklu 12 artykułów poświęconych JPK. Każdy z artykułów, publikowany co tydzień, będzie odnosił się do innego zagadnienia istotnego dla prawidłowego stosowania JPK. Mamy nadzieję, że nasze artykuły przyczynią się to do rozwiania wątpliwości oraz łatwiejszego zrozumienia JPK.

Ustawa VAT

Aktem prawnym regulującym kwestie związane z JPK jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Ustawa VAT). Na podstawie znowelizowanych przepisów, od 1 października 2020 r., do art. 109 Ustawy VAT dodano kilka istotnych ustępów, będących konsekwencją stosowania nowego pliku JPK. Dodano między innymi następujące przepisy:

 • 3b zgodnie z którym podatnicy są obowiązani przesyłać za każdy miesiąc, do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję łącznie z deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji (nowy plik JPK);
 • 3d zgodnie z którym faktury do paragonów (do których znajduje zastosowanie kod „FP”) ujmuje się w ewidencji w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji;
 • 3e zgodnie z którym w terminie 14 dni od dnia: stwierdzenia przez podatnika, że przesłana ewidencja zawiera błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub zmiany danych zawartych w przesłanej ewidencji – podatnik jest obowiązany przesłać korektę ewidencji;
 • 3f zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego, w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, naczelnik urzędu skarbowego wzywa podatnika do ich skorygowania, wskazując te błędy;
 • 3h zgodnie z którym jeżeli podatnik, wbrew obowiązkowi nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie, w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu – naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Dowiedz się więcej

Rozporządzenie JPK

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Rozporządzenie JPK) jest aktem wykonawczym, w którym zawarte są szczegółowe informacje związane z częścią ewidencyjną oraz deklaracyjną nowego pliku JPK. Rozporządzenie to wskazuje na istotne elementy, które powinny zostać uwzględnione w nowym pliku JPK.

Rozporządzenie JPK zawiera m.in. takie informacje jak:

 • zakres danych zawarty w części deklaracyjnej, w tym dane identyfikacyjne podatnika oraz dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego oraz podatku naliczonego;
 • zakres danych zawarty w części ewidencyjnej, w tym również dane identyfikacyjne podatnika, dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego oraz podatku naliczonego z uwzględnieniem poszczególnych kodów oraz procedur JPK.

W przepisach epizodycznych tego rozporządzenia możemy przeczytać również, że do dnia 31 grudnia 2020 r. podatnicy nie wykazują w ewidencji paragonów z NIPem uznanych za faktury uproszczone.

Broszura JPK

Broszura informacyjna dotycząca struktury JPK_VAT z deklaracją wydana przez Ministerstwo Finansów w dniu 30 czerwca 2020 r. (Broszura JPK) nie jest aktem prawnym, a jedynie oficjalnym dokumentem MF stanowiącym wyjaśnienie niektórych wątpliwych kwestii związanych zarówno z samą strukturą nowego pliku JPK jak również prawidłowym stosowaniem poszczególnych kodów (np. GTU, TP) popartych kilkoma przykładami. Pomimo, że nie rozwiązuje ona wielu nurtujących podatników kwestii jest ona punktem wyjścia do zrozumienia nowego pliku JPK.

Struktury JPK na żądanie

Wspomniana powyżej Ustawa VAT, Rozporządzenie JPK oraz Broszura JPK dotyczą wyłącznie pliku JPK w zakresie podatku od towarów i usług (JPK_V7M oraz JPK_V7K). Jeżeli chodzi o obowiązek sporządzania i przekazywania pozostałych struktur JPK, tzw. struktur na żądanie, wynika on z Ordynacji podatkowej (art. 193a). Z kolei w BIP Ministerstwa Finansów zostały opublikowane struktury logiczne plików przekazywanych na żądanie oraz broszury informacyjne, dotyczące poszczególnych struktur.

Regulacje prawne dotyczące nowego pliku JPK pozostawiły wiele niejasności oraz pytań bez odpowiedzi. Spowodowało to, że nie ma pewności, czy składając pierwszy nowy plik JPK nie będzie on zawierał błędów wynikających w szczególności z niezrozumienia Rozporządzenia JPK oraz Broszury JPK.

WSPÓŁAUTOR: Łukasz Kacprzyk, Senior Konsultant, Jednolity Plik Kontrolny

Cykl „12 Przykazań JPK” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień

 1. Krótka historia JPK
 2. Regulacje prawne JPK
 3. Elementy nowego JPK w pigułce
 4. Struktura schematu głównego JPK
 5. Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży w ewidencji w zakresie podatku należnego
 6. Jakie towary i usługi należy oznaczać w JPK symbolami GTU_01 – GTU_13?
 7. Lista procedur JPK wraz z ich symboliką
 8. Kolejne elementy ewidencji, czyli kodów ciąg dalszy
 9. Sumy kontrolne w JPK, czyli co i gdzie sumujemy
 10. Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego – istotne kody
 11. Struktura deklaracji – wybrane pozycje
 12. Struktury JPK przekazywane na żądanie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.