fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Poniżej prezentujemy kolejny wpis z cyklu 12 artykułów poświęconych JPK. Każdy z artykułów, publikowany co tydzień, odnosi się do innego zagadnienia, istotnego dla prawidłowego stosowania JPK. Mamy nadzieję, że nasze artykuły przyczynią się do rozwiania wątpliwości oraz łatwiejszego zrozumienia JPK.

Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego

Oznaczenia odnoszące się do struktury ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K zostały omówione w Broszurze. Poniżej prezentujemy wybrane oznaczenia wraz z ich krótką charakterystyką:

 • LpZakupu – jest to liczba porządkowa wiersza ewidencji w zakresie podatku naliczonego. W następujących po sobie wierszach należy podać kolejną liczbę naturalną począwszy od 1.
 • KodKrajuNadaniaTIN – jest to kod kraju nadania numeru, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Jest to pole opcjonalne. W tym polu należy podać literowy kod kraju, w którym dostawca lub usługodawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. W przypadku braku numeru TIN dostawcy lub usługodawcy – pole pozostaje puste (np. dla kontrahenta z Austrii: AT).
 • NrDostawcy – jest to numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (wyłącznie kod cyfrowo-literowy). Należy wskazać numer za pomocą którego dostawca lub usługodawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej bez literowego kodu kraju (np. dla kontrahenta z Austrii: U99999999). W przypadku faktur VAT-RR należy wykazać NIP lub PESEL dostawcy towarów lub usługodawcy. W przypadku braku – w polu tym należy wpisać „BRAK”.
 • NazwaDostawcy – należy wskazać imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy. Podaje się imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy z faktur i dokumentów lub imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera z dokumentów celnych lub decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy VAT i deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy VAT. W przypadku braku – w polu tym należy wpisać „BRAK”.
 • DowodZakupu – jest to numer dowodu zakupu. Należy wskazać numer dokumentu, odpowiednio faktury lub faktury korygującej, dokumentu, numer zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji.
 • DataZakupu – jest to data wystawienia dowodu zakupu. Należy wskazać datę wystawienia dokumentu, odpowiednio faktury lub faktury korygującej, dokumentu, zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji.

Sprawdź Jednolity Plik Kontrolny (JPK) Grant Thornton

 • DataWplywu – jest to data wpływu dowodu zakupu, Jest to pole opcjonalne. Należy wskazać datę wpływu dowodu zakupu, o ile jest inna niż DataZakupu. W przypadku tożsamej daty zakupu i daty wpływu – pole pozostaje puste.
 • DokumentZakupu – oznaczenie dowodu zakupu. Jest to pole opcjonalne. Należy wykazać poprzez wybór odpowiedniego oznaczenia dowodu, w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym określonego dowodu zakupu. W przypadku braku poniżej wymienionych oznaczeń, pole należy pozostawić puste.
  • MK – w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy VAT,
  • VAT_RR – w przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy VAT,
  • WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego, (np. dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego).

MPP – oznacza transakcję objętą obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Jest to pole opcjonalne. Należy wskazać „1” w przypadku wystąpienia oznaczenia, w przeciwnym przypadku pole pozostaje puste.

Ważny fragment

Warto zaznaczyć, że oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy VAT. Co istotne w przypadku gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy VAT, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” również należy wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie MPP.

 • IMP – Oznaczenie to należy zastosować do podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy VAT (procedura uproszczona). Jest to pole opcjonalne. Należy wskazać „1” w przypadku wystąpienia oznaczenia. W przeciwnym przypadku, pole powinno pozostać puste.

Warto również dodać, że nowa struktura JPK w znaczny sposób skomplikowała podatnikom wywiązywanie się w sposób prawidłowy z ich obowiązków sprawozdawczych. Podatnicy bowiem bardzo często nie są pewni, czy np. wymagane oznaczenia kodami powinno znaleźć zastosowanie w przypadku wystąpienia określonej transakcji. Dobrym wyjściem w takim przypadku jest wewnętrzne uregulowanie i usystematyzowanie stosowania nowych oznaczeń z uwzględnieniem prowadzonej przez podatnika działalności. Powinno to usprawnić prowadzenie przez podatnika biznesu oraz zabezpieczyć przed ewentualną kontrolą organu podatkowego. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule: Procedura JPK – dlaczego warto ją mieć?

Kody JPK pozostają wyzwaniem dla podatników. Z uwagi na fakt, że Broszura nie wyjaśnia w sposób kompleksowy wszystkich nurtujących podatników kwestii, może powodować to błędne wypełnianie poszczególnych elementów ewidencji, a tym samym narażanie się podatnika na sankcje. Wszystkie wątpliwe kwestie związane z przygotowywaniem i korygowaniem nowego JPK, najlepiej uporządkować w wewnętrznych regulaminach podatnika, np. poprzez Procedurę JPK.

WSPÓŁAUTOR: Łukasz Kacprzyk, Senior Konsultant, Jednolity Plik Kontrolny

Cykl „12 Przykazań JPK” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień

 1. Krótka historia JPK
 2. Regulacje prawne JPK
 3. Elementy nowego JPK w pigułce
 4. Struktura schematu głównego JPK
 5. Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży w ewidencji w zakresie podatku należnego
 6. Jakie towary i usługi należy oznaczać w JPK symbolami GTU_01 – GTU_13?
 7. Lista procedur JPK wraz z ich symboliką
 8. Kolejne elementy ewidencji, czyli kodów ciąg dalszy
 9. Sumy kontrolne w JPK, czyli co i gdzie sumujemy
 10. Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego – istotne kody
 11. Struktura deklaracji – wybrane pozycje
 12. Struktury JPK przekazywane na żądanie

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Jednolity Plik Kontrolny (JPK) Zobacz wszystkie

JPK – nowe rodzaje procedur

Niniejszy wpis stanowi kontynuację cyklu artykułów, który został poświęcony ostatnim zmianom w JPK. Każdy z artykułów odnosi się do innego zagadnienia, istotnego dla prawidłowego stosowania JPK po zmianach od 1 lipca 2021 r. W niniejszym…

Najczęściej czytane