Poniżej prezentujemy kolejny wpis z cyklu 12 artykułów poświęconych JPK. Każdy z artykułów, publikowany co tydzień, odnosi się do innego zagadnienia, istotnego dla prawidłowego stosowania JPK. Mamy nadzieję, że nasze artykuły przyczynią się do rozwiania wątpliwości oraz łatwiejszego zrozumienia JPK.

Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego

Oznaczenia odnoszące się do struktury ewidencji w zakresie podatku naliczonego dla JPK_V7M i JPK_V7K zostały omówione w Broszurze. Poniżej prezentujemy wybrane oznaczenia wraz z ich krótką charakterystyką:

 • LpZakupu – jest to liczba porządkowa wiersza ewidencji w zakresie podatku naliczonego. W następujących po sobie wierszach należy podać kolejną liczbę naturalną począwszy od 1.
 • KodKrajuNadaniaTIN – jest to kod kraju nadania numeru, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Jest to pole opcjonalne. W tym polu należy podać literowy kod kraju, w którym dostawca lub usługodawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. W przypadku braku numeru TIN dostawcy lub usługodawcy – pole pozostaje puste (np. dla kontrahenta z Austrii: AT).
 • NrDostawcy – jest to numer, za pomocą którego dostawca lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (wyłącznie kod cyfrowo-literowy). Należy wskazać numer za pomocą którego dostawca lub usługodawca (kontrahent) jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej bez literowego kodu kraju (np. dla kontrahenta z Austrii: U99999999). W przypadku faktur VAT-RR należy wykazać NIP lub PESEL dostawcy towarów lub usługodawcy. W przypadku braku – w polu tym należy wpisać „BRAK”.
 • NazwaDostawcy – należy wskazać imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy. Podaje się imię i nazwisko lub nazwę dostawcy lub usługodawcy z faktur i dokumentów lub imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera z dokumentów celnych lub decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy VAT i deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy VAT. W przypadku braku – w polu tym należy wpisać „BRAK”.
 • DowodZakupu – jest to numer dowodu zakupu. Należy wskazać numer dokumentu, odpowiednio faktury lub faktury korygującej, dokumentu, numer zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji.
 • DataZakupu – jest to data wystawienia dowodu zakupu. Należy wskazać datę wystawienia dokumentu, odpowiednio faktury lub faktury korygującej, dokumentu, zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
Dowiedz się więcej
 • DataWplywu – jest to data wpływu dowodu zakupu, Jest to pole opcjonalne. Należy wskazać datę wpływu dowodu zakupu, o ile jest inna niż DataZakupu. W przypadku tożsamej daty zakupu i daty wpływu – pole pozostaje puste.
 • DokumentZakupu – oznaczenie dowodu zakupu. Jest to pole opcjonalne. Należy wykazać poprzez wybór odpowiedniego oznaczenia dowodu, w przypadku wystąpienia w danym okresie rozliczeniowym określonego dowodu zakupu. W przypadku braku poniżej wymienionych oznaczeń, pole należy pozostawić puste.
  • MK – w przypadku faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy VAT,
  • VAT_RR – w przypadku faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy VAT,
  • WEW – w przypadku dokumentu wewnętrznego, (np. dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego).

MPP – oznacza transakcję objętą obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Jest to pole opcjonalne. Należy wskazać „1” w przypadku wystąpienia oznaczenia, w przeciwnym przypadku pole pozostaje puste.

Ważny fragment

Warto zaznaczyć, że oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy VAT. Co istotne w przypadku gdy nabywca otrzyma fakturę, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy VAT, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000,00 zł, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” również należy wprowadzić przy takiej transakcji oznaczenie MPP.

 • IMP – Oznaczenie to należy zastosować do podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy VAT (procedura uproszczona). Jest to pole opcjonalne. Należy wskazać „1” w przypadku wystąpienia oznaczenia. W przeciwnym przypadku, pole powinno pozostać puste.

Warto również dodać, że nowa struktura JPK w znaczny sposób skomplikowała podatnikom wywiązywanie się w sposób prawidłowy z ich obowiązków sprawozdawczych. Podatnicy bowiem bardzo często nie są pewni, czy np. wymagane oznaczenia kodami powinno znaleźć zastosowanie w przypadku wystąpienia określonej transakcji. Dobrym wyjściem w takim przypadku jest wewnętrzne uregulowanie i usystematyzowanie stosowania nowych oznaczeń z uwzględnieniem prowadzonej przez podatnika działalności. Powinno to usprawnić prowadzenie przez podatnika biznesu oraz zabezpieczyć przed ewentualną kontrolą organu podatkowego. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule: Procedura JPK – dlaczego warto ją mieć?

Kody JPK pozostają wyzwaniem dla podatników. Z uwagi na fakt, że Broszura nie wyjaśnia w sposób kompleksowy wszystkich nurtujących podatników kwestii, może powodować to błędne wypełnianie poszczególnych elementów ewidencji, a tym samym narażanie się podatnika na sankcje. Wszystkie wątpliwe kwestie związane z przygotowywaniem i korygowaniem nowego JPK, najlepiej uporządkować w wewnętrznych regulaminach podatnika, np. poprzez Procedurę JPK.

WSPÓŁAUTOR: Łukasz Kacprzyk, Senior Konsultant, Jednolity Plik Kontrolny

Cykl „12 Przykazań JPK” składa się z poniższych artykułów publikowanych co tydzień

 1. Krótka historia JPK
 2. Regulacje prawne JPK
 3. Elementy nowego JPK w pigułce
 4. Struktura schematu głównego JPK
 5. Nowe oznaczenia dowodów sprzedaży w ewidencji w zakresie podatku należnego
 6. Jakie towary i usługi należy oznaczać w JPK symbolami GTU_01 – GTU_13?
 7. Lista procedur JPK wraz z ich symboliką
 8. Kolejne elementy ewidencji, czyli kodów ciąg dalszy
 9. Sumy kontrolne w JPK, czyli co i gdzie sumujemy
 10. Struktura ewidencji w zakresie podatku naliczonego – istotne kody
 11. Struktura deklaracji – wybrane pozycje
 12. Struktury JPK przekazywane na żądanie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.