Prosta spółka akcyjna funkcjonuje w polskim porządku prawnym od stosunkowo niedawna. Przy rozważaniu kierunku przekształcenia, w niektórych przypadkach prosta spółka akcyjna może okazać się lepszym wyborem niż najbardziej obecnie popularna spółka z o.o. Poniżej opisujemy na czym polega proces przekształcenia w prostą spółkę akcyjną i jakie są jego etapy.

Kiedy wybrać prostą spółkę akcyjną?

Nasza dotychczasowa praktyka pokazuje, że dzięki swojej elastyczności prosta spółka akcyjna jest niekiedy dobrym wyborem dla podmiotów, którym zależy na dużej swobodzie w określaniu zasad partycypowania wspólników w spółce, np. w zakresie udziału w zysku czy prawa głosu.

Prosta spółka akcyjna bywa również wybierana w przypadku planów rozszerzenia grona wspólników o podmioty spoza zaufanego grona dotychczasowych właścicieli, kiedy jest konieczność elastycznego uregulowania zasad uczestnictwa nowych podmiotów w spółce, a także skorzystania z możliwości jaką dają akcje założycielskie. W takim przypadku prosta spółka akcyjna może być dobrą alternatywą dla spółki z o.o. lub spółki akcyjnej. O różnicach między prostą spółką akcyjną a spółką z o.o. i spółką akcyjną piszemy w artykułach:  Prosta spółka akcyjna a spółka z o.o. – podobieństwa i różnice i Prosta spółka akcyjna a spółka akcyjna – podobieństwa i różnice.

Co istotne, w prostej spółce akcyjnej jest możliwość wdrożenia alternatywnego modelu opodatkowania jakim jest estoński CIT, co może wiązać się ze zmniejszeniem obciążeń podatkowych po stronie spółki i jej wspólników.

Kalkulator estońskiego CIT

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się czy Twój biznes jest gotowy na estoński CIT i ile dzięki temu możesz zaoszczędzić.

1

Informacje o twoim biznesie

2

Obliczanie korzyści

3

Wynik

Opowiedz nam o swoim biznesie

 • Jednoosobowa działaność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Prosta spółka akcyjna
 • Spółka z. o. o.
 • Spółka akcyjna

Opowiedz nam o swoim biznesie

Pytania dla spółek

Ilu spółka ma wspólników?

Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne?

Na kogo przypada większość zysków spółki?

Czy którykolwiek ze wspólników uczestniczy w truście lub fundacji zagranicznej?

Czy którykolwiek wspólnik spółki posiada prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym?

Czy spółka jest wspólnikiem innej spółki?

Podaj dane o finansach

Jakiego zysku brutto Twojej spółki spodziewasz się w przyszłym roku obrotowym?

Szacunkowy poziom zysków, który zostanie przyjęty na potrzeby symulacji i oszacowania różnic w poziomie opodatkowania. Jeżeli nie jesteś w stanie przewidzieć poziomu zysku, w celu przeprowadzenia symulacji, rozważ wskazanie poziomu z bieżącego roku lub średniego poziomu z lat poprzednich.

PLN brutto

Do przedsiębiorstw finansowych lub instytucji pożyczkowych zalicza się między innymi: banki, SKOK-i, instytucje kredytowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz podmioty nimi zarządzające, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Twój wynik

Wygląda na to, że twój biznes nie może skorzystać z estońskiego CIT.

Profil działaności którą prowadzisz uniemożliwia skorzystanie z estońskiego CIT.
Ale nic straconego! Dowiedz się, czy nie przysługują Ci inne ulgi i zwolnienia korzystając ze strony jakaulga.pl lub skontaktuj się z naszymi doradcami.

Wygląda na to, że twój biznes nie jest jeszcze gotowy do przejścia na estoński CIT.

Nic straconego! Prawdopodobnie twój biznes, po dokonaniu odpowiednich działań przygotowawczych, mógłby skorzystać z estońskiego CIT.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się jak przejść na estoński CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Wygląda na to, że twój biznes może skorzystać z estońskiego CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Twoje odpowiedzi
Forma prawna Zmień
Liczba wspólników 2 Zmień
Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne? Zmień
Na kogo przypada większość zysków spółki? Zmień
Czy wspólnicy uczestniczą w trustach lub fundacjach? Zmień
Czy twoja firma ma udziały w innych spółkach? Zmień
Ile wynosi twój zysk brutto za zeszły rok obrotowy? 450 000 zł Zmień
Czy firma otrzymuje wsparcie w ramach SSE lub PSE? Zmień
Czy firma to przedsiębiorstwo finansowe lub instytucja pożyczkowa? Zmień
Czy firma zatrudnia mniej niż 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat? Zmień
Czy roczne przychody spółki przekraczają 2 mln EUR brutto? Zmień

Plan przekształcenia w prostą spółkę akcyjną

Pierwszym etapem formalnego procesu przekształcenia spółki w prostą spółkę akcyjną jest sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami. Jest on przygotowywany przez zarząd albo wspólników prowadzących sprawy spółki przekształcanej. W planie przekształcenia spółki należy wskazać wartość bilansową majątku spółki przekształcanej.

Do obligatoryjnych załączników planu przekształcenia należą:

 • projekt uchwały o przekształceniu,
 • projekt umowy spółki przekształconej,
 • sprawozdanie finansowe przygotowane dla celów przekształcenia.

W przypadku przekształcenia spółki  z o.o. i spółki akcyjnej w prostą spółkę akcyjną, plan przekształcenia podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Podział, połączenie, przekształcenie spółki – doradztwo prawne
Dowiedz się więcej

Zawiadomienia wspólników

Kolejnym krokiem jest dwukrotne zawiadomienie wspólników lub akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. W praktyce, przy określonych założeniach, wspólnicy często decydują o rezygnacji z zawiadomień.

Uchwała o przekształceniu w prostą spółkę akcyjną

Następnym krokiem w procesie przekształcenia w prostą spółkę akcyjną jest podjęcie uchwały o przekształceniu. Podjęcie tej uchwały wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała powinna zawierać określone elementy wskazane w przepisach np. wysokość kapitału akcyjnego czy imiona i nazwiska akcjonariuszy. W uchwale o przekształceniu powinna zostać zawarta również zgoda na brzmienie umowy spółki przekształconej. Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej, a także powołanie organów spółki (np. zarządu lub rady dyrektorów). Nie muszą być zatem podejmowane w tym zakresie odrębne czynności.

Zgłoszenie przekształcenia do KRS

Po podjęciu uchwały o przekształceniu konieczne jest złożenie wniosku o rejestrację przekształcenia w rejestru przedsiębiorców KRS. Do wniosku trzeba załączyć wymagane przez kodeks spółek handlowych załączniki oraz uiścić opłatę sądową

Ważny fragment

Przekształcenie dochodzi do skutku z chwilą jego wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS. We wniosku o wpis przekształcenia warto zwrócić się z prośbą o dokonanie wpisu w konkretnym dniu roboczym miesiąca. Co do zasady sądy przychylają się do wniosku o wpis w konkretnym dniu, oczywiście pod warunkiem, że wniosek zostanie złożony z odpowiednim wyprzedzeniem.

Sprawne przeprowadzenie procesu przekształcenia wymaga nie tylko dochowania wszelkich wymogów formalnych, ale również uwzględnienia innych elementów związanych z funkcjonowaniem spółki, które mogą wpływać na czas trwania i przebieg procesu przekształcenia w prostą spółkę akcyjną, (np. dotacje unijne czy nieruchomości rolne). Z tego względu ważna jest wcześniejsza analiza kluczowych elementów dotyczących funkcjonowania spółki i dobre zaplanowanie całego procesu. W tym zakresie pomocne może być wsparcie prawników specjalizujących się w procesach reorganizacyjnych.

AUTOR: Marcin Cudak, Stażysta w Zespole Kancelarii Prawnej Grant Thornton, Karolina Kulińska-Polak, Senior Associate w Zespole Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Podział, połączenie, przekształcenie spółki – doradztwo prawne

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Karolina Kulińska-Polak

Senior Associate

Skontaktuj się

Karolina Kulińska-Polak

Senior Associate

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.