Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, który został opublikowany 21 października br. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Najważniejsze zmiany jakie mają zostać wprowadzone w specustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

Obywatele Ukrainy, którzy uzyskali w innym państwie ochronę czasową nie będą mogli ubiegać się o ochronę tymczasową w Polsce

Zgodnie z proponowanymi zmianami, korzystanie przez obywateli Ukrainy z ochrony czasowej, przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy na terenie innego kraju niż  Polska tj. państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej, wyklucza możliwość uzyskania analogicznej ochrony w Polsce w trybie przepisów specustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

BEZPŁATNY INFORMATOR: Zmiany w prawie pracy 2022 i 2023 – praca zdalna, kontrola trzeźwości, work-life balance, sygnaliści, płaca minimalna i diety służbowe

Likwidacja zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego obywatelom Ukrainy w trybie uproszczonym

Ze specustawy mają zostać uchylone art. 38 i art. 39, które znikną zanim zaczną obowiązywać. Przepisy te miały umożliwić obywatelom Ukrainy ubieganie się o zezwolenie na pobyt czasowy na trzy lata w trybie uproszczonym tj. po upływie 9 miesięcy od daty wjazdu do Polski. Pierwsze wnioski miały być składane już w listopadzie.

W miejsce powyższych przepisów, w art. 42 mają zostać wprowadzone przepisy zabezpieczające (ust. 14–18), które mają zagwarantować obywatelom Ukrainy, którzy nie spełniają wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, otrzymanie zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Prawo pracy

Pozostałe zmiany w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

Art. 22. specustawy dot. powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy ma zostać uzupełniony o regulację dotyczącą zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, aby nie było wątpliwości kiedy dokładnie obywatele Ukrainy mogą rozpocząć wykonywanie pracy. Ponadto, planuje się wydłużenia wszystkich zezwoleń na pobyt i pracę do 24 sierpnia 2023 r.

Zostanie również nałożony na obywateli Ukrainy obowiązek uzyskania numeru PESEL, a na złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL będzie tylko 30 dni od dnia przybycia do Polski.

Projekt jest w trakcie uzgodnień międzyresortowych i ma trafić do konsultacji publicznych. Przyjęcie projektu planowane jest na IV kwartał 2022 r.

AUTORKA: Monika Rosa, Junior Associate, Zespół Prawa Pracy

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Prawo pracy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.