Ustawa wprowadzająca do polskiego systemu prawnego prostą spółkę akcyjną została właśnie podpisana przez Prezydenta. Akt prawny przewiduje szereg innowacyjnych rozwiązań mających na celu stworzenie przyjaznego środowiska biznesowego dla przedsięwzięć opartych o nowoczesne technologie, poprzez umożliwienie obejmowania akcji beznominałowych w zamian za świadczenie pracy lub usług.

Ustawa podpisana przez Prezydenta

Ustawa wprowadzająca do polskiego systemu prawnego prostą spółkę akcyjną została 2 sierpnia 2019 r. podpisana przez Prezydenta. Tym samym zakończył się trwający ponad rok proces legislacyjny. Zdaniem ustawodawcy, prosta spółka akcyjna jest odpowiedzią na zgłaszane przez środowiska związane z działalnością typu startup zapotrzebowanie na nową formę prawną prowadzenia biznesu w Polsce, która ułatwić ma zakładanie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych opartych o nowoczesne technologie.

Czym jest prosta spółka akcyjna?

Prosta spółka akcyjna jest nowym rodzajem niepublicznej spółki kapitałowej, przeznaczonym według założeń ustawodawcy dla innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Jednym z głównych założeń prostej spółki akcyjnej jest oderwanie akcji beznominałowej od kapitału akcyjnego. Oznacza to, że akcja prostej spółki akcyjnej będzie wyrażała prawa członkowskie w spółce, nie stanowiąc przy tym cząstki kapitału akcyjnego jako kapitału podstawowego (tak jak ma to miejsce w spółce akcyjnej). Rozwiązanie takie umożliwia obejmowanie akcji w zamian za świadczenie na rzecz spółki pracy lub usług, co nie było dotychczas możliwe ani w ramach spółki akcyjnej, ani spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sprawdź Kancelaria prawna Grant Thornton

Swoboda w kształtowaniu praw i obowiązków akcjonariusza

Nowy rodzaj spółki kapitałowej umożliwia swobodne kształtowanie uprawnień przysługujących akcjonariuszowi prostej spółki akcyjnej. Możliwe będzie swobodne uprzywilejowanie akcji m. in. w zakresie prawa głosu, czy też prawa do dywidendy. Nowością wprowadzoną przez ustawodawcę są akcje założycielskie, z których wynika specjalne uprawnienie, zgodnie z którym każda kolejna emisja nowych akcji nie może naruszać określonego minimalnego stosunku liczby głosów przypadających na te akcje do ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje spółki. Zbycie akcji prostej spółki akcyjnej nie będzie wymagało wizyty w kancelarii notarialnej, tak jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a jedynie zachowania formy dokumentowej, co znacznie ułatwi i uprości procedurę rozporządzania akcjami.

Nowe zasady wypłaty dywidendy

Ustawodawca przewidział możliwość wypłaty dywidendy w prostej spółce akcyjnej również z kapitału akcyjnego , co nie jest rozwiązaniem możliwym w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, w których wypłata środków z kapitału zakładowego wiąże się z koniecznością przeprowadzenia czasochłonnego postępowania konwokacyjnego. Jedynymi ograniczeniami w wypłacie środków ze spółki będzie konieczność dokonywania odpisów z zysków osiągniętych przez spółkę w danym roku obrotowym na pokrycie przyszłych strat, a także obowiązek przeprowadzania tzw. testu bilansowego, czyli weryfikacji, czy w normalnych warunkach, wypłata dywidendy nie spowoduje niewypłacalności spółki w ciągu następnych 6 miesięcy.

Od kiedy możliwe będzie tworzenie prostych spółek akcyjnych?

Ważny fragment

Ustawa wchodzi w życie w dniu 1 marca 2020 r. Od tego momentu możliwe będzie zawiązywanie i rejestrowanie prostych spółek akcyjnych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podpisana przez Prezydenta ustawa wprowadzająca do zamkniętego katalogu spółek prostą spółkę akcyjną może mieć pozytywny wpływ na środowisko prawne do prowadzenia biznesu w Polsce. Kluczową innowację stanowić będzie przede wszystkim możliwość obejmowania akcji beznominałowych za wkłady w postaci świadczenia na rzecz spółki pracy lub usług. Umożliwi to kooperacje gospodarcze, w których jedna ze stron wnosić będzie do spółki środki pieniężne, druga natomiast swój pomysł i stojący za nim potencjał biznesowy.

AUTOR: Łukasz Wojdanowicz, Konsultant, Kancelaria Prawna 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Prosta spółka akcyjna z podpisem Prezydenta!

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.