Trwają prace nad rządowym projektem rewolucyjnej nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Zmiany mają polegać w szczególności na zniesieniu minimalnego kapitału zakładowego i uczynieniu owej instytucji fakultatywną, wprowadzeniu konstrukcji udziałów bez wartości nominalnej, wprowadzeniu obowiązku tworzenia przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitału zapasowego na pokrycie przyszłych strat oraz ograniczeniu wypłat na rzecz wspólników poprzez wprowadzenie obowiązku wykonania tzw. „testu wypłacalności”. Zgodnie z zamierzeniami projektodawców zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Cel nowelizacji

W świetle uzasadnienia do projektu omawianej nowelizacji cele rewolucyjnych zmian sprowadzają się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez reformę struktury majątkowej tej spółki, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony jej wierzycieli, a także do zwiększenia atrakcyjności polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Fakultatywność kapitału zakładowego

Projektodawcy, inspirując się rozwiązaniami właściwymi dla anglosaskiego prawa spółek handlowych, proponują uczynienie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością instytucją nieobowiązkową, co stanowi znaczące poszerzenie autonomii woli wspólników.

Udziały beznominałowe i kapitał udziałowy

Rewolucyjna nowelizacja kodeksu spółek handlowych obejmuje również wprowadzenie możliwości ustanawiania udziałów beznominałowych, stanowiących udziały w spółce, a nie w jej kapitale zakładowym. Wkłady na pokrycie udziałów beznominałowych będą zasilać kapitał udziałowy – nową pozycję bilansową kapitału własnego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – odzwierciedlającą wkłady wniesione przez wspólników w zamian za obejmowane udziały beznominałowe. Cechą odróżniającą kapitał udziałowy od kapitału zakładowego, w zamyśle projektodawców, będzie możliwość swobodnego dysponowania środkami odpowiadającymi kapitałowi udziałowemu (w szczególności wypłaty na rzecz wspólników w ramach dywidendy), pod warunkiem przeprowadzenia testu wypłacalności, o którym mowa poniżej.

Rozwiązanie proponowane przez rząd dopuszcza koegzystencję w tej samej spółce zarówno udziałów nominałowych, jaki i beznominałowych, przy czym charakter udziału nie będzie wpływał na zakres związanych z nim praw i obowiązków.

Test wypłacalności

Ukierunkowany na ochronę wierzycieli test wypłacalności polegać ma na zobowiązaniu zarządu do każdorazowego badania, czy w związku z planowaną wypłatą środków na rzecz wspólników w ciągu roku spółka nie utraci zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań. W ramach przedmiotowego obowiązku zarząd zobowiązany będzie podjąć uchwałę, potwierdzającą możliwość wypłaty, a następnie złożyć ją w sądzie rejestrowym.

Obowiązek utworzenia kapitału zapasowego

Innym instrumentem wzmacniającym prewencyjną ochronę wierzycieli będzie ustanowienie obowiązku tworzenia przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kapitału zapasowego na pokrycie ewentualnych przyszłych strat na wzór analogicznego rozwiązania odnoszącego się do spółki akcyjnej. Minimalna wysokość obowiązkowego kapitału zapasowego uzależniona będzie od sumy zobowiązań, stanowiąc 5% owej kwoty, lecz nie mniej niż 50.000 zł.

Wątpliwości Krajowej Rady Sądownictwa

Projekt rewolucyjnych zmian w kodeksie spółek handlowych krytycznie ocenia Krajowa Rada Sądownictwa, która w swej opinii z 15 marca 2015 r. wskazuje, iż wątpliwości wywołuje zakres ochrony wierzycieli w kontekście uregulowania kwot przeznaczonych do podziału pomiędzy wspólników, brak odmiennego oznaczenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nieposiadających kapitału zakładowego, jak i możliwość współistnienia w jednym podmiocie udziałów nominałowych i beznominałowych.

Rządowa propozycja rewolucyjnych zmian w kodeksie spółek handlowych, ma szansę uczynić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bardziej przyjazną przedsiębiorcom formą prawną. Istotne, by cenę owej przyjazności nie musieli zapłacić wierzyciele.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Rządowa propozycja rewolucyjnych zmian w kodeksie spółek handlowych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.