23 maja 2023 r. w życie weszły przepisy Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 912).

Nowelizacja rozporządzenia była niezbędna w kontekście uwzględnienia w treści świadectwa pracy ostatnich zmian w prawie pracy dotyczących wdrożenia pracy zdalnej –od 7 kwietnia 2023 r. oraz dyrektywy unijnej Work-Life Balance – od 26 kwietnia 2023 r.

Świadectwa pracy – nowe obowiązki pracodawcy

Poniżej przedstawiamy nowe informacje, które zgodnie z przepisami pracodawca dodatkowo powinien zamieszczać w świadectwie pracy.

 • W ust. 6 pkt 1 świadectwa pracy – liczba dni lub godzin zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (art. 1481 Kodeksu pracy – zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej przysługuje pracownikowi w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym),
 • W ust. 6 pkt 3 świadectwa pracy – liczba dni urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (art. 1731 Kodeksu pracy – urlop opiekuńczy przysługuje pracownikowi w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym),
 • W ust. 6 pkt 10 świadectwa pracy – liczba dni wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (art. 6733 Kodeksu pracy – okazjonalna praca zdalna przysługuje na wniosek pracownika w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym).

Od kiedy nowe informacje muszą znaleźć się w świadectwie pracy?

Pracodawcy są zobowiązani do wystawiania świadectw pracy zawierających nowe informacje już od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów Rozporządzenia. Informacje te są niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy przez kolejnego pracodawcę, który będzie zatrudniał pracownika w tym samym roku kalendarzowym, w którym ustal stosunek pracy u poprzedniego pracodawcy.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Prawo pracy
Dowiedz się więcej

Jakie informacje muszą znaleźć się w świadectwie pracy?

Zatem od 23 maja 2023 r. świadectwo pracy ma zawierać informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące:

 • okresu lub okresów zatrudnienia;
 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;
 • rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji;
 • trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem – strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia;
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 1 Kodeksu pracy,
 • zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 1481 1 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku;
 • urlopu opiekuńczego wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 • wykorzystanego urlopu ojcowskiego;
 • wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 • okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 1 pkt 2 Kodeksu pracy;
 • zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • liczby dni pracy zdalnej, przewidzianej w art. 6733 1 Kodeksu pracy, wykonywanej w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
 • wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;
 • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;
 • zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
 • należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych;
 • informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach – na żądanie pracownika.

Oprócz powyższych, w świadectwie pracy zamieszcza się także:

 • pouczenie o prawie pracownika wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę, a w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy;
 • pracodawca będący agencją pracy tymczasowej zamieszcza w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi tymczasowemu także informacje dotyczące każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz okresów wykonywania takiej pracy.

Zgodnie z tym, zmieniony został także wzór świadectwa pracy, który stanowi załącznik do Rozporządzenia. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

Dowiedz się więcej o zmianach w prawie pracy z naszego informatora Rewolucyjne zmiany w prawie pracy.

AUTORKI: Jolanta Zarzecka-Sawicka, radca prawny, Partner i Karolina Karpińska, Junior Associate, Zespół Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Prawo pracy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.