fbpx

Treść artykułu

Ulga IP Box, obowiązująca od stycznia bieżącego roku, wciąż budzi wiele kontrowersji, wynika to głównie z faktu, że przepisy w tym zakresie są wciąż niejasne. Pojawiające się indywidualne interpretacje podatkowe pomagają w analizie przedmiotowych przepisów, natomiast wciąż istnieje ryzyko i tym samym skorzystanie z ulgi może zostać podważone przez organy podatkowe.

Preferencyjna stawka podatkowa – wątpliwości przy wydanej interpretacji

Jak wynika z najnowszej interpretacji indywidualnej z dnia 8 lipca 2019 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.224.2019.3.MR) dotyczącej świadczenia usług przez informatyka w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz brytyjskiej firmy, według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dochody z takiej działalności podlegają preferencyjnej stawce podatkowej w wysokości 5%.

Zwracamy jednak uwagę, że wniosek w takiej postaci nie do końca zapewnia ochronę prawną podatnikom, bowiem poza oceną organu pozostały kluczowe elementy uprawniające do skorzystania z preferencji podatkowej – tj. czy wnioskodawca faktycznie prowadzi działalność badawczo-rozwojową jak i również sama kwalifikacja danego programu jako kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Wnioskodawca wprost wskazał bowiem w opisie stanu faktycznego, że wyniki prac są efektem działalności badawczo-rozwojowej oraz że program podlega ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stąd brak analizy organu w tym zakresie.

Czym jest działalność B+R?

Pojęcie „programu komputerowego” oraz „autorskiego prawa do programu komputerowego” – braki w ustawach

W ustawach brakuje definicji pojęcia „program komputerowy”, niesprecyzowane zostało również sformułowanie „autorskie prawo do programu komputerowego”. Tym samym wątpliwym jest, czy dane usługi świadczone w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej przez informatyka, polegające jedynie na fragmentowym tworzeniu programu komputerowego bądź oprogramowania (tj. części z całości) faktycznie prowadzą do „wytworzenia” bądź „rozwinięcia” danego programu, co jest jednym z wymagań do skorzystania z preferencyjnej stawki.

Wskaźnik Nexus – czyli nie wszystko może podlegać stawce 5%

Podstawą do obliczania dochodu podlegającemu preferencyjnej stawce podatkowego 5% jest iloczyn dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz wskaźnika „nexus” obliczonego według następującego wzoru:

Przy czym:
a- prowadzona bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojowa związana z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b- nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego,

c- nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego,

d- nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Tym samym dopiero po prawidłowym wyliczeniu wskaźnika Nexus możliwe będzie prawidłowe objęcie stawką 5% dochodu ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnych w postaci programu komputerowego.

Masz pytania lub wątpliwość? Skontaktuj się z naszym Doradcą! Napisz: Malgorzata.Samborska@pl.gt.com lub zadzwoń: +48 661 538 580

Dodatkowe wymagania względem referencyjnej stawki podatkowej 5%

Końcowo należy również pamiętać o tym, że poza prawidłowym zakwalifikowaniem danego dochodu jako dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz prawidłowego obliczenia wskaźnika nexus, należy również spełnić szereg wymogów formalnych w postaci odpowiedniej dokumentacji dotyczącej danego dochodu podlegającego 5% stawce jak i również obowiązek wyodrębnienia kosztów jak i dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

MF chce rozwiać wątpliwości związane z korzystaniem z ulgi IP Box

Zwracamy uwagę, że Ministerstwo Finansów, chcąc rozwiać wątpliwości związane z korzystaniem z ulgi IP Box opublikowało 16 lipca br. objaśnienia podatkowe odnoszące się do przepisów wprowadzających przedmiotową ulgę. Niestety, mimo obszernego zakresu objaśnień (liczą 86 stron), wiele kwestii w dalszym ciągu pozostaje niewiadomą.

AUTOR: Łukasz Boszko, Konsultant, Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane