Unijni przedsiębiorcy, którzy po agresji rosyjskiej na Ukrainę nie podjęli decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działalności na rynkach wschodnich, mogą napotkać znaczące problemy związane ze wpisaniem ich rosyjskich i białoruskich kontrahentów na listę sankcyjną, co wiąże się z ustanowieniem zakazu udostępniania takim kontrahentom jakichkolwiek środków finansowych i zasobów gospodarczych.

W pewnych ściśle określonych przepisami prawa okolicznościach, możliwe jest jednak dokonanie płatności na rzecz takich podmiotów.

Konsekwencje wpisania kontrahenta na listę sankcyjną

Funkcjonowanie list sankcyjnych, stanowiących element unijnego mechanizmu sankcyjnego, zgodnie z założeniami doprowadzić ma do ograniczenia zdolności rządu rosyjskiego i białoruskiego do finansowania wojny, uszczuplenia bazy gospodarczej wspomnianych państw, a także obciążenia rosyjskich i białoruskich elit politycznych odpowiedzialnych za agresję na Ukrainę realnymi kosztami gospodarczymi i politycznymi.

Względem osób i podmiotów wpisanych na listy sankcyjne, a także osób i podmiotów z nimi powiązanych, stosuje się:

  • nakaz zamrożenia należących do nich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
  • zakaz udostępniania im (bezpośrednio lub pośrednio) środków finansowych i zasobów gospodarczych.

Przekładając wspomniane ograniczenia na praktykę, wpisanie określonej osoby lub podmiotu na listy sankcyjne wiązać będzie się nie tylko z zakazem dokonywania na ich rzecz jakichkolwiek płatności (niezależnie od formy tej płatności), ale także z zakazem dokonywania jakichkolwiek czynności, które prowadziłyby do polepszenia się ich sytuacji finansowej – czyli do zwiększenia ich aktywów lub zmniejszenia ich zadłużenia. Zakazane będzie zatem również przykładowo zawieranie z osobami lub podmiotami wpisanymi na listę sankcyjną umów potrącenia wzajemnych wierzytelności, umów przekazu, czy zwalnianie ich z długu, jeżeli zawarcie takich umów doprowadziłoby do polepszenia się sytuacji finansowej osoby lub podmiotu sankcjonowanego.

Co istotne, rozporządzenia unijne wprowadzające sankcje przeciwko Rosji i Białorusi przewidują klauzule obejścia przepisów sankcyjnych, zakazujące świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków sankcyjnych. Oznacza to, że zakazane są jakiekolwiek sztuczne działania skierowane na ominięcie nakazu zamrożenia środków finansowych oraz zasobów gospodarczych.

Naruszenie zakazów i nakazów wynikających z wpisania kontrahenta na listy sankcyjne wiązać może się z wysokimi karami finansowymi. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym artykule „Jakie konsekwencje grożą za naruszenie sankcji na Rosję?”.

Wyjątki od nakazu zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych

Ważny fragment

Unijne regulacje sankcyjne przewidują, że w określonych przepisami sytuacjach możliwe jest uzyskanie zgody właściwych organów państw członkowskich na zwolnienie określonych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na ich udostępnienie podmiotowi sankcjonowanemu.

Katalog okoliczności, w których wnioskować można o stosowne zezwolenie władz państwa członkowskiego na dokonanie płatności na rzecz podmiotu objętego sankcjami, jest stosunkowo szeroki. Obejmuje on m. in. sytuacje, w których:

  • uwolnienie zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych jest niezbędne do realizacji celów humanitarnych w Ukrainie,
  • zwolnienie zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych jest niezbędne do zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych orzeczeniem arbitrażowym, orzeczeniem sądowym lub decyzją administracyjną wydaną w państwie członkowskim (przy spełnieniu dodatkowych przesłanek),
  • zwolnienie zamrożonych zasobów gospodarczych jest konieczne do pilnego zapobiegania zdarzeniu, które może mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub łagodzenia skutków takiego zdarzenia.

Organy państw członkowskich uprawnione są w tym wypadku do działania w granicach uznania administracyjnego, tj. nie są związane składanym wnioskiem i mogą samodzielnie ustalić, czy i na jakich warunkach powinno dojść do zwolnienia środków finansowych i zasobów gospodarczych.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Zezwolenia na dokonanie transakcji z podmiotem objętym unijnymi sankcjami a rynek żywnościowy

Sankcje nałożone na podmioty rosyjskie miały szczególnie dotkliwy wpływ na unijny rynek żywnościowy. Celem łagodzenia skutków wprowadzonych regulacji, prawodawca unijny przewidział wyjątek odnoszący się do możliwości uwolnienia niektórych z zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do osób fizycznych znajdujących się na listach sankcyjnych, które przed umieszczeniem ich na listach sankcyjnych odgrywały istotną rolę w międzynarodowym handlu produktami rolnymi i spożywczymi, w tym pszenicą i nawozami, lub na udostępnienie tym osobom niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie te właściwe organy uznają za stosowne.

Konieczne w tym wypadku jest jednak ustalenie, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu produktów rolnych i spożywczych, w tym pszenicy i nawozów, do państw trzecich (czyli państw niebędących członkami Unii Europejskiej) w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.

Organem, do którego zwrócić można się w Polsce ze wspomnianym wnioskiem, jest Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, który działa z upoważnienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

System unijnych sankcji na Rosję i Białoruś, wyrażający się m. in. w funkcjonowaniu list sankcyjnych, wpłynął w znaczący sposób na działalność przedsiębiorców unijnych, którzy przed rosyjską agresją na Ukrainę, prowadzili działalność na rynkach wschodnich. Z uwagi na ryzyko wysokich kar finansowych za naruszenie reguł sankcyjnych, powinni oni pamiętać przed dokonaniem jakichkolwiek płatności o dokładnej weryfikacji kontrahentów i podmiotów z nimi powiązanych. Samo umieszczenie kontrahenta na listach sankcyjnych nie musi jednak wiązać się z utratą możliwości sfinalizowania transakcji, jeśli przemawiają za tym szczególne względy określone w przepisach prawa.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Łukasz Wojdanowicz

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Łukasz Wojdanowicz

Senior Associate, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.