Zgodnie z danymi statystycznymi opublikowanymi przez GUS*, na dzień 31 sierpnia 2023 r. prawie 84% firm transportowych działało w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG). Obecnie wielu przedsiębiorców rozważa przekształcenie swojej firmy w spółkę i skorzystanie z ryczałtu estońskiego. Poniżej wskazujemy, na co zwrócić szczególną uwagę przy przekształceniu firmy transportowej.

Przekształcenie firmy transportowej a zasada kontynuacji

Na pierwszy rzut oka przeprowadzenie procesu przekształcenia JDG w spółkę nie powinno powodować zbyt wielu komplikacji dla działalności firmy transportowej. W procesie przekształcenia znajduje bowiem zastosowanie zasada kontynuacji, zgodnie z którą spółce przekształconej przysługują (co do zasady) wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy (zezwolenia, koncesje i ulgi przysługują spółce, jeżeli przepisy prawa lub decyzja administracyjna o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi nie stanowi inaczej). Tym samym spółka przekształcona, co do zasady, pozostaje stroną wszelkich umów oraz beneficjentem wszelkich decyzji administracyjnych wydanych na rzecz przekształcanego przedsiębiorcy.

Warto jednak pamiętać, że postanowienia konkretnej umowy czy decyzji administracyjnej, jak również przepisy szczególne, mogą wprowadzać wyjątki od zasady kontynuacji. Planując przekształcenie firmy transportowej, przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na niżej opisane zagadnienia.

Przeniesienie licencji transportowej

Posiadanie licencji transportowej (licencji wspólnotowej) przez przedsiębiorcę jest warunkiem legalnego prowadzenia przez niego działalności transportowej w kraju i zagranicą. Niestety wskazana licencja, wbrew zasadzie kontynuacji, nie przechodzi z mocy prawa na spółkę przekształconą w wyniku przekształcenia. W celu dalszego korzystania z licencji po przekształceniu konieczne jest złożenie wniosku o przeniesienie licencji do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym). Jeżeli spółka przekształcona złoży poprawny wniosek o przeniesienie licencji (podobny do wniosku o wydanie nowej licencji) oraz spełnia wymogi konieczne do uzyskania licencji, wówczas organ nie może odmówić jej przeniesienia w drodze decyzji administracyjnej. Co ważne, wysokość opłaty, którą należy uiścić za przeniesienie licencji transportowej, jest znacznie niższa od opłaty za wydanie nowej licencji transportowej (wynosi 10% opłaty uiszczanej za wydanie nowej licencji).

Problematyczna jest natomiast kwestia okresu ważności przeniesionej licencji transportowej.

Ważny fragment

Zarówno Główny Inspektor Transportu Drogowego, jak i sądy administracyjne, od lat stoją na stanowisku, że przeniesiona po przekształceniu licencja wspólnotowa może być wydana na okres nie dłuższy niż 10 lat, gdyż jest to maksymalny okres ważności licencji przewidziany w przepisach unijnych. Dotyczy to również sytuacji, kiedy pierwotna licencja transportowa została wydana na okres dłuższy (np. 50 lat), co było możliwe przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Zdaniem organu i sądów zasada ochrony praw nabytych niestety nie znajduje zastosowania w tym zakresie.

Przejście umów leasingu i kredytu

Co do zasady, treść oraz czas trwania umów leasingu i kredytu zawartych przez przedsiębiorcę transportowego pozostają bez zmian i nie ma potrzeby ich aneksowania. Może natomiast wystąpić konieczność aktualizacji danych leasingobiorcy lub kredytobiorcy na dane spółki przekształconej, gdyż w wyniku przekształcenia zmieniają się numery NIP i REGON.

Niezależnie od tego, w zawartych umowach mogą znaleźć się postanowienia nakładające na przedsiębiorcę transportowego określone obowiązki w związku z planowanym przekształceniem, np.: obowiązek zawiadomienia o planowanym przekształceniu lub uzyskania zgody na przekształcenie z określonym w umowie wyprzedzeniem czy też obowiązek zawiadomienia o dokonanym przekształceniu w określonym terminie. Niedopełnienie tych obowiązków może prowadzić do negatywnych dla przedsiębiorcy skutków określonych w umowie, np. nałożenia kary umownej, wstrzymania finansowania, a w skrajnych przypadkach – nawet wypowiedzenia umowy (np. leasingu czy też kredytu).

Ważny fragment

W trakcie planowania procesu przekształcenia firmy transportowej rekomendujemy zatem dokonanie analizy zawartych umów leasingu i kredytu w celu ustalenia obowiązków ciążących na przedsiębiorcy w związku z przekształceniem.

 

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę
Dowiedz się więcej

Przejście dotacji i subwencji

Zasada kontynuacji przy przekształceniu przedsiębiorcy znajduje zastosowanie również w odniesieniu do umów o przyznanie dotacji lub dofinansowań (zawartych np. z PFR , BGK lub PFRON). Planując proces przekształcenia firmy transportowej, przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy postanowienia tych umów nie nakładają na niego określonych obowiązków w związku z przekształceniem. Zwłaszcza w przypadku dotacji unijnych umowy o przyznanie dofinansowania często zawierają obowiązek uzyskania zgody instytucji finansującej na planowane przekształcenie lub konieczność powiadomienia jej o planowanych działaniach. Niedopełnienie tych obowiązków może spowodować negatywne konsekwencje dla przedsiębiorcy transportowego – niekiedy nawet wypowiedzenie umowy o dofinansowanie i konieczność zwrotu uzyskanych środków.

Rejestracja pojazdów po przekształceniu firmy transportowej

Do prowadzenia firmy transportowej konieczne jest dysponowanie pojazdami umożliwiającymi realizowanie usług przewozowych. Po przekształceniu przedsiębiorcy transportowego w spółkę należy zawiadomić właściwego starostę o zmianie danych właściciela pojazdów (z przedsiębiorcy na spółkę) w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia przekształcenia (art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Konsekwencją takiego zawiadomienia powinno być wydanie nowych dowodów rejestracyjnych dla pojazdów.

Polisy ubezpieczeniowe a przekształcenie przedsiębiorcy

Dla firm transportowych istnieją dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego oraz ubezpieczenie OC ładunków w transporcie przewoźnika drogowego (tzw. ubezpieczenie cargo). Posiadanie pierwszego z nich jest szczególnie istotne w celu udokumentowania zdolności finansowej firmy transportowej, co jest jednym z warunków uzyskania licencji wspólnotowej. Z kolei posiadanie drugiego ze wskazanych ubezpieczeń zabezpiecza firmę transportową przed negatywnymi skutkami uszkodzenia przewożonego towaru.

Kluczowe jest zatem, aby po przekształceniu firmy transportowej polisy ubezpieczeniowe nadal pozostawały w mocy. Na szczęście, do umów ubezpieczeniowych znajduje zastosowanie przedstawiona wyżej zasada kontynuacji. Mimo to, planując proces przekształcenia JDG, warto dokonać analizy takich umów, ponieważ mogą one nakładać na przedsiębiorcę określone obowiązki informacyjne w związku z przekształceniem.

Planując proces przekształcenia firmy transportowej w spółkę, trzeba zwrócić uwagę także na inne kwestie niż te związane z procedurą przekształcenia , czasem trwania procesu czy kosztami przekształcenia. Warto przeanalizować elementy ważne dla prowadzonej działalności (np. licencję transportową, zawarte umowy), aby odpowiednio wcześniej zidentyfikować ryzyka dotyczące planowanych działań. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie określonych korzyści wynikających z przekształcenia JDG, przy zapewnieniu płynnej kontynuacji działalności transportowej przez spółkę przekształconą.

*Źródło: Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON sierpień 2023, stat.gov.pl

AUTORZY: Alicja Paluszewska, Stażystka i Mikołaj Roszyk, Associate w Zespole Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Estoński CIT – kalkulator

Kalkulator estońskiego CIT

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się czy Twój biznes jest gotowy na estoński CIT i ile dzięki temu możesz zaoszczędzić.

1

Informacje o twoim biznesie

2

Obliczanie korzyści

3

Wynik

Opowiedz nam o swoim biznesie

  • Jednoosobowa działaność gospodarcza
  • Spółka cywilna
  • Spółka jawna
  • Spółka partnerska
  • Spółka komandytowa
  • Spółka komandytowo-akcyjna
  • Prosta spółka akcyjna
  • Spółka z. o. o.
  • Spółka akcyjna

Opowiedz nam o swoim biznesie

Pytania dla spółek

Ilu spółka ma wspólników?

Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne?

Na kogo przypada większość zysków spółki?

Czy którykolwiek ze wspólników uczestniczy w truście lub fundacji zagranicznej?

Czy którykolwiek wspólnik spółki posiada prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym?

Czy spółka jest wspólnikiem innej spółki?

Podaj dane o finansach

Jakiego zysku brutto Twojej spółki spodziewasz się w przyszłym roku obrotowym?

Szacunkowy poziom zysków, który zostanie przyjęty na potrzeby symulacji i oszacowania różnic w poziomie opodatkowania. Jeżeli nie jesteś w stanie przewidzieć poziomu zysku, w celu przeprowadzenia symulacji, rozważ wskazanie poziomu z bieżącego roku lub średniego poziomu z lat poprzednich.

PLN brutto

Do przedsiębiorstw finansowych lub instytucji pożyczkowych zalicza się między innymi: banki, SKOK-i, instytucje kredytowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz podmioty nimi zarządzające, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Twój wynik

Wygląda na to, że twój biznes nie może skorzystać z estońskiego CIT.

Profil działaności którą prowadzisz uniemożliwia skorzystanie z estońskiego CIT.
Ale nic straconego! Dowiedz się, czy nie przysługują Ci inne ulgi i zwolnienia korzystając ze strony jakaulga.pl lub skontaktuj się z naszymi doradcami.

Wygląda na to, że twój biznes nie jest jeszcze gotowy do przejścia na estoński CIT.

Nic straconego! Prawdopodobnie twój biznes, po dokonaniu odpowiednich działań przygotowawczych, mógłby skorzystać z estońskiego CIT.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się jak przejść na estoński CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Wygląda na to, że twój biznes może skorzystać z estońskiego CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Twoje odpowiedzi
Forma prawna Zmień
Liczba wspólników 2 Zmień
Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne? Zmień
Na kogo przypada większość zysków spółki? Zmień
Czy wspólnicy uczestniczą w trustach lub fundacjach? Zmień
Czy twoja firma ma udziały w innych spółkach? Zmień
Ile wynosi twój zysk brutto za zeszły rok obrotowy? 450 000 zł Zmień
Czy firma otrzymuje wsparcie w ramach SSE lub PSE? Zmień
Czy firma to przedsiębiorstwo finansowe lub instytucja pożyczkowa? Zmień
Czy firma zatrudnia mniej niż 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat? Zmień
Czy roczne przychody spółki przekraczają 2 mln EUR brutto? Zmień

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Założenie i reorganizacja biznesu (stara)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Karolina Kulińska-Polak

Senior Associate

Skontaktuj się

Karolina Kulińska-Polak

Senior Associate

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.