Unijne zasady obrotu wyrobami akcyzowymi są sformalizowane. Wewnątrzwspólnotowe nabycie tych wyrobów najczęściej odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Procedura ta jest realizowana w ramach unijnego systemu informatycznego zwanego EMCS. System ten jednak nie obejmuje wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych.

Przemieszczanie poza EMCS

W przypadku stosowania powyższego systemu nadawca wyrobów akcyzowych jak i ich odbiorca musi być jego użytkownikiem. Status ten z kolei może mieć jedynie podmiot posiadający stosowne zezwolenie akcyzowe (na prowadzenie składu podatkowego lub zarejestrowanego odbiorcę). Istota tego systemu polega na tym, że poprzez wymianę między systemem a jego użytkownikami odpowiednich komunikatów (e-AD, raport odbioru), właściwe organy kontrolują przemieszczanie wyrobów akcyzowych, w tym ich przywóz do Polski. To z kolei gwarantuje, że należna z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia akcyza zostanie zapłacona.

Okazuje się jednak, że są takie wyroby akcyzowe, których przemieszczenie z innego kraju członkowskiego do Polski temu systemowi nie podlega, mimo że są one w kraju obciążone akcyzą. Wyrobami tymi są wytworzone na bazie ropy naftowej oleje smarowe. Stawka akcyzy w Polsce na takie produkty wynosi 1180 zł za 1000 litrów. Czyli na cenę jednego litra takiego preparatu przypada ponad złotówka akcyzy. Podatek ten powinien być zapłacony przez krajowego producenta lub podmiot, który takie wyroby przywozi z zagranicy. Z uwagi jednak na to, że w większości krajów UE oleje smarowe nie podlegają akcyzie, to ich wysyłka  do Polski jest dokonywana poza systemem EMCS. W związku z tym podmiot, który przywozi do kraju olej smarowy, czy do celów własnych, czy w celu odsprzedaży, powinien każdą konkretną jego przesyłkę zgłosić do urzędu skarbowego i opodatkować akcyzą.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Akcyza, cło i klasyfikacja CN
Dowiedz się więcej

Upewnij się co przywozisz

Jak wskazuje doświadczenie, wielu przedsiębiorców przywożących produkty smarowe nie ma świadomości związanych z tym obowiązków w zakresie akcyzy. W powszechnym przekonaniu akcyza dotyczy paliw, alkoholu i tytoniu. Podatek ten nie kojarzy nam się ze smarami, które nie są przeznaczone do użycia jako paliwo napędowe czy opałowe, lecz są  wykorzystywane do celów technicznych. Przekonanie, że smary nie podlegają akcyzie zostało dodatkowo wzmocnione tym, że przez wiele lat toczył się spór prawny, w ramach którego podważano zgodność opodatkowania tych wyrobów akcyzą z przepisami unijnymi. Spór ten ostatecznie skończył się uznaniem, że polski ustawodawca był uprawniony, aby wyroby te obciążyć akcyzą.

Istotnym problemem związanym ze zidentyfikowaniem przywożonych produktów smarowych jako wyrobów akcyzowych jest to, że często na podstawie jedynie dokumentacji otrzymywanej od zagranicznych kontrahentów (faktur) trudno jest jednoznacznie przesądzić, czy mamy do czynienia z olejem smarowym w rozumieniu przepisów akcyzowych. Do opisu wyrobów akcyzowych stosuje się Nomenklaturę Scaloną wynikającą z Taryfy celnej. Produktami smarowymi podlegającymi podatkowi akcyzowemu są wyroby o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99. Pod tymi kodami CN kryje się stosunkowo liczna grupa produktów o szerokim zastosowaniu i różnorodnym nazewnictwie. Oleje smarowe powszechnie używane są jako substancja minimalizująca tarcie pomiędzy ruchomymi elementami urządzeń mechanicznych (np. oleje silnikowe). Używane są one również jako oleje hydrauliczne, antykorozyjne, izolacyjne, do smarowania form (antyadhezyjne) czy do obróbki metali. Często wyroby te są wprowadzane do obrotu handlowego w opakowaniach o niewielkich pojemnościach (od 0,5 do 5 litrów).

Masz wątpliwości? Napisz do naszego eksperta: Pawel.Kaczmarek@pl.gt.com lub zadzwoń: +48 693 140 584

Przywóz olejów smarowych należy zgłosić do urzędu skarbowego

Powyższe okoliczności sprawiają, że  przedsiębiorca może zakupić za granicą i sprowadzić do kraju produkt z przeznaczeniem na własne potrzeby lub do odsprzedaży, nie będąc nieświadomym, że z tego tytułu ciążą na nim określone obowiązki akcyzowe. Jakie to są obowiązki? Po pierwsze, należy się zarejestrować jako podatnik podatku akcyzowego. Następnie przed przywozem konieczne jest powiadomienie właściwego dla akcyzy urzędu skarbowego o tym, że w ogóle planujemy taki produkt przywieźć z innego kraju UE. Przed przywozem musimy również złożyć zabezpieczenie akcyzowe, gwarantujące zapłatę podatku. Po odbiorze przesyłki mamy 10 dni na złożenie deklaracji podatkowej i zapłatę akcyzy. Dodatkowo przepisy nakładają wymóg prowadzenia ewidencji takich wyrobów. Niewykonanie tych obowiązek rodzi wszelkie przewidziane prawem, negatywne konsekwencje z tytułu niewykonania obowiązków podatkowych, obejmujące nie tylko konieczność zapłaty zaległego podatku, ale również odpowiedzialność karną skarbową.

Wprawdzie przepisy akcyzowe przewidują możliwość zastosowania wobec olejów smarowych zwolnienia od akcyzy, jednak jest to możliwe tylko w ściśle określonych sytuacjach. Wśród tych sytuacji nie ma wymienionego wewnątrzwspólnotowego nabycia tych wyrobów. Ponadto zastosowanie zwolnień uzależnione od spełnienia szeregu warunków formalnych, w tym zarejestrowania się jako podatnik akcyzy, złożenia zabezpieczenia, czy potwierdzenia dostawy olejów odpowiednimi dokumentami.

Nie daj się zaskoczyć tym, że organ podatkowy zarzuci Ci niewywiązanie się z obowiązków akcyzowych i sprawdź, czy produkty które nabywasz, używasz lub którymi handlujesz, nie są olejami smarowymi w rozumieniu przepisów akcyzowych. Jeśli są, podejmij niezwłocznie kroki, aby działalność którą prowadzisz była zgodna z przepisami podatkowymi. Dzięki temu masz szansę uniknąć lub złagodzić skutki  nieświadomego naruszenia przepisów akcyzowych.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów