Ulga na prototyp stanowi element kompleksowego systemu ulg podatkowych dedykowanych przedsiębiorcom prowadzącym innowacyjną działalność. Co prawda preferencja obowiązuje w polskim prawie dopiero od 2022 r., jednak wśród przedsiębiorców powstało wiele mitów związanych z jej funkcjonowaniem.

W niniejszym wpisie potwierdzamy fakty oraz obalamy mity o funkcjonowaniu ulgi na prototyp.

1. Do skorzystania z ulgi na prototyp wymagane jest prowadzenie działalności B+R – FAKT

Ustawodawca przewidział w ramach ulgi na prototyp dwie kategorie odliczeń – tj. związane z produkcją próbną nowego produktu oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Przepisy bezpośrednio wskazują, iż odliczenie w obu przypadkach ma miejsce pod warunkiem, że dany produkt powstał w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych. Zatem prowadzenie działalności B+R jest warunkiem niezbędnym do skorzystania z preferencji.

2. Ulga na prototyp dotyczy produkcji prototypów – MIT

Nazwa omawianej preferencji może być myląca. Bowiem w katalogu ponadnormatywnych odliczeń nie znajdują się wydatki poniesione na wytworzenie prototypu (urządzenia powstałego w celach testowych). Niemniej taki rodzaj kosztów może być rozliczony w ramach ulgi B+R.

3. Ulga na prototyp stanowi dopełnienie ulgi B+R – FAKT

Ulga na prototyp umożliwia dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z produkcją próbną nowego produktu oraz wprowadzeniem go na rynek. Ustawodawca wymaga ponadto, aby nowy produkt powstał w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R. W związku z tym każdy podatnik korzystający z ulgi na prototyp będzie jednocześnie uprawniony do skorzystania z ulgi B+R (w odniesieniu do wydatków związanych z etapami poprzedzającymi produkcję próbną nowego produktu).

4. Korzystanie z ulgi na prototyp wymaga specjalnego zezwolenia – MIT

Możliwość skorzystania z ulgi jest dedykowana każdemu przedsiębiorstwu, które ponosi określone koszty kwalifikowane (niezależnie od jego wielkości czy formy prawnej). Wyjątek w tym zakresie dotyczy jedynie przedsiębiorstw opodatkowanych estońskim CIT, a także działających na podstawie decyzji o wsparciu albo na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Kalkulator estońskiego CIT

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się czy Twój biznes jest gotowy na estoński CIT i ile dzięki temu możesz zaoszczędzić.

1

Informacje o twoim biznesie

2

Obliczanie korzyści

3

Wynik

Opowiedz nam o swoim biznesie

 • Jednoosobowa działaność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Prosta spółka akcyjna
 • Spółka z. o. o.
 • Spółka akcyjna

Opowiedz nam o swoim biznesie

Pytania dla spółek

Ilu spółka ma wspólników?

Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne?

Na kogo przypada większość zysków spółki?

Czy którykolwiek ze wspólników uczestniczy w truście lub fundacji zagranicznej?

Czy którykolwiek wspólnik spółki posiada prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym?

Czy spółka jest wspólnikiem innej spółki?

Podaj dane o finansach

Jakiego zysku brutto Twojej spółki spodziewasz się w przyszłym roku obrotowym?

Szacunkowy poziom zysków, który zostanie przyjęty na potrzeby symulacji i oszacowania różnic w poziomie opodatkowania. Jeżeli nie jesteś w stanie przewidzieć poziomu zysku, w celu przeprowadzenia symulacji, rozważ wskazanie poziomu z bieżącego roku lub średniego poziomu z lat poprzednich.

PLN brutto

Do przedsiębiorstw finansowych lub instytucji pożyczkowych zalicza się między innymi: banki, SKOK-i, instytucje kredytowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz podmioty nimi zarządzające, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji.

Twój wynik

Wygląda na to, że twój biznes nie może skorzystać z estońskiego CIT.

Profil działaności którą prowadzisz uniemożliwia skorzystanie z estońskiego CIT.
Ale nic straconego! Dowiedz się, czy nie przysługują Ci inne ulgi i zwolnienia korzystając ze strony jakaulga.pl lub skontaktuj się z naszymi doradcami.

Wygląda na to, że twój biznes nie jest jeszcze gotowy do przejścia na estoński CIT.

Nic straconego! Prawdopodobnie twój biznes, po dokonaniu odpowiednich działań przygotowawczych, mógłby skorzystać z estońskiego CIT.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby dowiedzieć się jak przejść na estoński CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Wygląda na to, że twój biznes może skorzystać z estońskiego CIT.

Dzięki przejściu na estoński CIT masz szansę zaoszczędzić do 81 000 zł rocznie.

Ostateczna kwota oszczędności zależy od dodatkowych czynników.
Skontaktuj się z naszym doradcą aby obliczyć dokładną kwotę, którą pozwoli Ci zaoszczędzić estoński CIT.

Twoje odpowiedzi
Forma prawna Zmień
Liczba wspólników 2 Zmień
Czy wspólnikami są tylko osoby fizyczne? Zmień
Na kogo przypada większość zysków spółki? Zmień
Czy wspólnicy uczestniczą w trustach lub fundacjach? Zmień
Czy twoja firma ma udziały w innych spółkach? Zmień
Ile wynosi twój zysk brutto za zeszły rok obrotowy? 450 000 zł Zmień
Czy firma otrzymuje wsparcie w ramach SSE lub PSE? Zmień
Czy firma to przedsiębiorstwo finansowe lub instytucja pożyczkowa? Zmień
Czy firma zatrudnia mniej niż 3 osoby w przeliczeniu na pełen etat? Zmień
Czy roczne przychody spółki przekraczają 2 mln EUR brutto? Zmień

5. Ustawa zawiera zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych – FAKT

Nie każdy wydatek związany z produkcją próbną nowych produktów lub wprowadzeniem nowego produktu na rynek podlega uldze na prototyp. Ustawa podatkowa wskazuje na zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych. Niemniej należy stwierdzić, że innowacyjni przedsiębiorcy nie powinni się tym faktem zniechęcać, bowiem ustawowy katalog jest bardzo szeroki.

6. Ulga na prototyp jest rozliczana poprzez odpisy amortyzacyjne – MIT

Odliczenie w ramach ulgi na prototyp stanowią faktycznie poniesione w danym roku podatkowym wydatki (koszty kwalifikowane). Ustawodawca ustanawia taką regułę bezpośrednio w treści ustawy podatkowej. Zatem w przeciwieństwie np. do ulgi na robotyzację korzyść wynikająca z omawianej ulgi nie jest rozłożona w czasie; wraz z odpisami amortyzacyjnymi.

7. W ramach jednego cyklu produkcyjnego istnieje możliwość równoczesnego korzystania z ulgi na prototyp oraz ulgi na robotyzację – FAKT

Zgodnie z treścią przepisów (oraz aktualną linią interpretacyjną organów podatkowych) istnieje możliwość łącznego stosowania ulgi na prototyp oraz ulgi na robotyzację w ramach jednego cyklu produkcyjnego. Niemniej koszt odliczony w ramach jednej ulgi nie może być podstawą do odliczenia w drugiej uldze.

8. Podatnicy nie mogą rozliczyć w ramach ulgi na prototyp kosztów kwalifikowanych poniesionych przed 1 stycznia 2022 r. – MIT

O możliwości rozliczenia danego kosztu w ramach ulgi na prototyp decyduje moment rozpoznania danego wydatku (kosztu kwalifikowanego) w kosztach uzyskania przychodu. W związku z tym możliwe są sytuacje, w których wydatki mieszczące się w katalogu kosztów kwalifikowanych – pomimo ich poniesienia przed 1 stycznia 2022 r. – zostaną odliczone w ramach preferencji.

9. Podatnik korzystający z ulgi musi posiadać odpowiednią dokumentację – FAKT

Posiadanie ewidencji rzetelnie dokumentującej poniesienie kosztów kwalifikowanych przez podatnika korzystającego z ulgi na prototyp to podstawowy element zabezpieczający interes podatnika. Należy bowiem mieć na względzie, że to podatnik ponosi ciężar prawidłowego wykazania, iż dany koszt został rzeczywiście poniesiony.

10. Podmioty działające na podstawie decyzji o wsparciu nie skorzystają z ulgi na prototyp – MIT

Podatnikowi, który jest beneficjentem decyzji o wsparciu, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu, które nie są przez niego uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację
Dowiedz się więcej

11. Z ulgi na prototyp można skorzystać także w przypadku straty podatkowej – FAKT

W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość jego dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Zatem podatnik ma łącznie 6 lat na pełne odliczenie kosztów kwalifikowanych rozliczonych w ramach ulgi na prototyp. Wymagane jest jednak, aby koszty kwalifikowane zostały wykazane w zeznaniu za ten rok, w którym zostały poniesione (nawet w przypadku straty).

12. Nie każda forma prawna prowadzenia działalności umożliwia skorzystanie z preferencji – MIT

Możliwość skorzystania z ulgi jest dedykowana każdemu przedsiębiorstwu, które ponosi określone koszty kwalifikowane (niezależnie od jego wielkości czy formy prawnej). Zatem z preferencji może skorzystać każdy podmiot posiadający status podatnika podatku dochodowego. Przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego przez podatnika z działalności operacyjnej.

13. Z ulgi na prototyp można skorzystać w pełni w roku poniesienia wydatków – FAKT

Ulga na prototyp jest rozliczana metodą kasową. W konsekwencji odliczenie od podatku następuje jednorazowo (w momencie składania zeznania podatkowego za dany rok podatkowy albo korekty zeznania podatkowego).

14. Do skorzystania z ulgi niezbędne jest uzyskanie interpretacji indywidualnej lub opinii klasyfikacyjnej od GUS – MIT

Ustawodawca nie nakłada na podatnika obowiązku uzyskania pozytywnej interpretacji indywidualnej ani opinii klasyfikacyjnej od GUS. Niemniej skorzystanie z przedmiotowych rozwiązań jest czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia sporu z organem podatkowym.

15. Skorzystanie z ulgi na prototyp możliwe jest dopiero na etapie składania rocznego zeznania podatkowego – FAKT

Ustawy o podatkach dochodowych wprost definiują moment rozliczenia kosztów kwalifikowanych. W myśl przepisów odliczenia dokonuje się w zeznaniu (korekcie) za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Zachęcamy do zapoznania się innymi artykułami, które także zostały poświęcone uldze na prototyp:

 1. Polski Ład: ulga na prototyp
 2. Ulga na prototyp – terminy
 3. Ulga na prototyp – koszty
 4. Ulga na prototyp – dla kogo?
 5. Ulga na prototyp – jak bezpiecznie to zrobić

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.