fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

W 2022 roku znacząco poszerzony zostanie katalog ulg podatkowych związanych z produkcją i innowacją. Dodatkowo, w zakresie obecnie funkcjonujących preferencji, od nowego roku wejdą w życie korzystne dla podatników zmiany. Koniec 2021 roku to dobry moment, aby sprawdzić, z których ulg podatkowych możemy skorzystać w mijającym roku oraz jakie ulgi będziemy mogli rozliczyć w nadchodzącym roku.

 

Ustawy o podatkach dochodowych oferują podatnikom wciąż poszerzany katalog ulg związanych z działalnością innowacyjną. Od kilku lat funkcjonują już:

Dodatkowo od nowego roku planowane jest wejście w życie nowych preferencji:

Ulga badawczo-rozwojowa

Ulga, potocznie zwana ulgą B+R, jest ulgą kosztową, zatem pozwala na preferencyjne odliczenie ustawowo określonych kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację działalności badawczo-rozwojowej.

Jest to również ulga rozliczana rocznie, co oznacza, że podatnicy mogą z niej korzystać dopiero po zakończeniu roku podatkowego, podczas składania zeznania podatkowego.

Jak ująć ulgę B+R w zeznaniu rocznym?

Korzystanie z ulgi B+R wiąże się z szeregiem obowiązków dokumentacyjno-ewidencyjnych, w tym m.in.:

Ważny fragment

Od nowego roku podniesiony zostanie limit możliwych odliczeń.

Podatnicy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego zyskają możliwość odliczenia 200% kosztów kwalifikowanych,

Natomiast pozostali podatnicy zyskają możliwość odliczenia 200% kosztów poniesionych na wynagrodzenia pracowników realizujących prace B+R; do końca 2021 roku mogą odliczyć 100%.

Warto przypomnieć, że z ulgi B+R korzysta się dopiero na etapie składania rocznego zeznania podatkowe. Koniec roku to dobry moment dla podatników, którzy już zdecydowali się na skorzystanie z ulgi B+R, aby upewnić się, czy skorzystali z niej w pełnym do tego prawie. Natomiast w przypadku podatników, którzy do tej pory nie zdecydowali się jeszcze na stosowanie preferencji w trakcie roku podatkowego, istnieje możliwość weryfikacji prawa do skorzystania z ulgi B+R oraz wdrożenie niezbędnych dokumentów do czasu złożenia rocznego zeznania podatkowego za rok 2021.

Czytaj więcej: Ulga B+R i ulga IP Box – 25 faktów i mitów

Ulga IP Box

Preferencja, znana jako ulga IP Box, należy do ulg przychodowych, co oznacza, że korzystanie z niej uzależnione jest od osiągania przez podatnika określonych przychodów.

W tym przypadku mówimy o preferencyjnym opodatkowaniu przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych, które zostały wytworzone lub ulepszone w ramach działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez podatnika.

Dla tych przychodów kwalifikowanych została określona 5% stawka podatku dochodowego.

Jej zastosowanie jest jednak warunkowane dodatkowymi obowiązkami podatnika, takimi jak prowadzenie odrębnej ewidencji, realizowanie projektów spełniających określone wymagania, czy obliczanie podstawy opodatkowania z zastosowaniem specjalnego wzoru nexus, określonego w ustawie.

Czytaj więcej: Prawidłowe prowadzenie ewidencji w przypadku korzystania z ulgi IP Box

W dalszym ciągu trwa spór pomiędzy podatnikami i Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS), co do możliwości utworzenia dodatkowej ewidencji dla potrzeb ulgi IP Box po zakończeniu roku.

Czytaj więcej: IP Box – sądy stają po stronie podatników

DKIS zajmuje stanowisko w wydawanych interpretacjach, że ewidencję należy prowadzić od początku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Jednak sądy administracyjne stanęły po stronie podatników, wskazując, iż utworzenie odrębnej ewidencji w czasie późniejszym nie świadczy o jej wadliwości, jeżeli jej zapisy są zgodne z rzeczywistością.

Czytaj więcej: Jak prawidłowo obliczyć podstawę opodatkowania dla IP Box?

Ważny fragment

Dodatkowo od nowego roku podatnicy zyskają prawo do jednoczesnego korzystania z ulgi IP Box i ulgi B+R w stosunku do tego samego dochodu.

Czytaj więcej: Korzystanie z IP Box przez podatników z branży IT

50% koszty uzyskania przychodów

Preferencja dedykowana pracownikom. Koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, dlatego też koszty te nazywane są często autorskimi kosztami uzyskania przychodów.

Preferencja ta dotyczy tylko określonych rodzajów działalności, m.in. działalności twórczej,  produkcji audialnej i audiowizualnej, działalności publicystycznej, działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej oraz działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, naukowo-dydaktycznej, badawczej, badawczo-dydaktycznej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.

Ważny fragment

Dodatkowo pracownik powinien być twórcą w rozumieniu odrębnych przepisów, a efekty jego działań powinny być przedmiotem prawa autorskiego.

Czytaj więcej: 50% koszty uzyskania przychodów – sprawdź czy możesz stosować

Koszty autorskie obliczane są od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne.

Ważny fragment

Wysokość możliwego odliczenia uzależniona jest od kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowe. Tym samym, od nowego roku limit odliczenia wyniesie 120 tysięcy złotych.

Czytaj więcej: Ulgi podatkowe dla branży IT

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację, to jedna z nowych ulg innowacyjnych, która zacznie obowiązywać od nowego roku.

Podobnie jak ulga B+R, nowa preferencja będzie należała do katalogu ulg kosztowych. Oznacza to, że podatnicy zyskają możliwość dokonania dodatkowego odliczenia określonych kosztów.

Ważny fragment

Jak sama nazwa wskazuje, odliczenie będzie dotyczyło kosztów poniesionych na robotyzację procesów zachodzących w działalności gospodarczej podatnika. Katalog kosztów kwalifikowanych zawarty został w ustawie.

Czytaj więcej: Ulga na robotyzację – koszty

Podatnicy skorzystają z ulgi dopiero po zakończeniu roku podatkowego – w zeznaniu podatkowym. Dodatkowo będzie to ulga ograniczona czasowo. Możliwość jej stosowania zostanie bowiem ograniczona dla okresu 2022-2026.

Czytaj więcej: Ulga na robotyzację – terminy

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp to kolejna ulga, która od nowego roku zostanie dodana do katalogu ulg na działalność innowacyjną.

Podobnie jak wyżej omówione preferencje, należeć będzie do ulg kosztowych, a z odliczenia podatnicy będą mogli skorzystać po zakończeniu roku podatkowego.

Czytaj więcej: Ulga na prototyp – terminy

Ważny fragment

Nowa preferencja dostępna będzie dla podatników ponoszących koszty na produkcję próbną nowego produktu i wprowadzenie tego produktu na rynek.

Czytaj więcej: Ulga na prototyp – koszty

Podatnicy zyskają możliwość odliczenia 30% wydatków, które zostały poniesione na prace nad prototypem. Jednakże, odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na prototyp nie będzie mogło przekroczyć 10% dochodu osiągniętego w ciągu roku ze źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe.

Ulga na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów

Nowa preferencja nazywana jest również „ulgą na ekspansję” lub „ulga prowzrostową”. Od nowego roku podatnicy zyskają możliwość odliczenia określonych ustawowo kosztów kwalifikowanych, które będą związane z działaniami promocyjno-reklamowymi, nastawionymi na zwiększenie grona potencjalnych klientów, a tym samym zwiększenie przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów.

Przez zwiększenie przychodów ze sprzedaży należy rozumieć sprzedaż produktów na rzecz podmiotów niepowiązanych.

Ważny fragment

Limit wydatków podlegających odliczeniu będzie wynosił 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Podatnik będzie uprawniony do skorzystania z odliczenia pod warunkiem, że w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych:

  • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów, lub
  • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub
  • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Ważny fragment

Odliczenia będzie można dokonać w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Podsumowując, poszerzony katalog ulg podatkowych wprowadzi nowe korzyści dla podatników inwestujących w innowacyjny rozwój przedsiębiorstw. Co ważne, możliwe będzie łączenie ulg podatkowych, co może przełożyć się na znaczne oszczędności podatkowe. Warto już dziś podjąć działania, aby w przyszłym roku móc skorzystać z dedykowanych ulg.

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Inne artykuły z kategorii: Działalność innowacyjna – ulga B+R i IP Box Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane