Nowelizacja Prawa energetycznego i wydanie w dniu 15 grudnia br. rozporządzenia określającego szczegółowy wykaz paliw ciekłych, spowodowały nałożenie na podmioty prowadzące działalność obszarze paliw, szereg obowiązków związanych ze zmianą koncesji czy jej uzyskaniem.

Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję powinno wystąpić do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o dostosowanie treści koncesji do nowej definicji paliw ciekłych oraz o zmianę jej zakresu. Te podmioty, które w związku ze zmianami Prawa energetycznego, zostały objęte obowiązkiem posiadania koncesji, powinny złożyć wniosek o jej uzyskanie. Terminem, w którym powyższe obowiązki powinny być wykonane, jest dzień 16 stycznia 2017 r. Konsekwencje ich niedopełnienia są daleko idące, łącznie z wygaśnięciem posiadanej koncesji z mocy prawa.

Sprawdź Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU Grant Thornton

Szczególną uwagę na nowe regulacje powinny zwrócić również te podmioty, których działalność ani w świetle poprzednich przepisów nie wymagała koncesji, ani nie wymaga obecnie. Stworzony został bowiem tzw. rejestr podmiotów przywożących, tj. sprowadzających z zagranicy paliwa ciekłe w ramach działalności innej, niż obrót nimi z zagranicą wymagający koncesji, np. podmioty przywożące paliwa na potrzeby własne. Aby mogły one nadal je sprowadzać, zobowiązane są uzyskać wpis do powyższego rejestru. W tym celu, we wspomnianym wyżej terminie, powinny wystąpić ze stosownym wnioskiem do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zmiany dotyczące działalności w zakresie paliw ciekłych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Akcyza, cło, klasyfikacja CN i PKWiU

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów