Umowa spółki stanowi podstawowy, a zarazem najważniejszy dokument regulujący zasady funkcjonowania spółki. Niekiedy, w związku z rozwojem przedsiębiorstwa, bądź innymi biznesowymi zdarzeniami, koniecznym okazuje się dokonanie zmian w umowie spółki. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki zmiany umowy prostej spółki akcyjnej oraz przedstawienie procedury skutecznego jej wdrożenia.

Pojęcie zmiany umowy prostej spółki akcyjnej

Przez „zmianę umowy prostej spółki akcyjnej” należy rozumieć wprowadzenie lub wykreślenie z przedmiotowej umowy poszczególnych postanowień, zmianę brzmienia dotychczasowych regulacji, ale również przeniesienie ich części w inne miejsce. Zmianą umowy spółki będzie więc każda zmiana treści tej umowy, niezależnie od tego, czy jest to modyfikacja istotna z praktycznego punktu widzenia dla funkcjonowania spółki, czy stanowi jedynie zmianę czysto stylistyczną. Nieistotne jest zarazem, czy zmiana dotyczy elementów niezbędnych, czy dodatkowych umowy spółki. Jednakże zmiany umowy spółki nie stanowią graficzne modyfikacje w postaci np. zastosowania podkreślenia, gdyż nie ma to wpływu na tekst umowy spółki.

Uchwała walnego zgromadzenia o zmianie umowy prostej spółki akcyjnej

Kluczowym elementem skutecznego dokonania zmiany treści umowy prostej spółki akcyjnej jest podjęcie w tym przedmiocie uchwały przez walne zgromadzenie. Przy czym zgromadzenie to ma wyłączną kompetencję do dokonania zmiany umowy prostej spółki akcyjnej. Prawo to nie może zostać przeniesione na żaden inny organ tej spółki (np. zarząd, czy radę nadzorczą), bądź być uzależnione od zgody takiego organu.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: Kancelaria prawna
Dowiedz się więcej

Zasadniczo uchwały walnego zgromadzenia umieszcza się w protokole sporządzonym na piśmie przez protokolanta, wybranego przez walne zgromadzenie. Jednakże, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, uchwała o zmianie umowy prostej spółki akcyjnej umieszczana jest obligatoryjnie w protokole sporządzonym przez notariusza, a wypis tego protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia zarząd dołącza do księgi protokołów. Co do zasady, do skutecznego podjęcia takiej uchwały wymagana jest większość ¾ głosów, jednakże umowa spółki może przewidywać surowsze warunki w tym zakresie, np. jednomyślność. Zaznaczenia zarazem wymaga, że w omawianym przypadku przepisy nie stawiają wymogu co do kworum. Oznacza to, że głosowanie nad zmianą umowy spółki jest ważne niezależnie od liczby reprezentowanych na nim akcji. Powyższe nie oznacza jednak wyłączenia obowiązku odpowiedniego zawiadomienia akcjonariuszy o walnym zgromadzeniu. Co więcej, w przypadku zwołania zgromadzenia w celu zmiany umowy prostej spółki akcyjnej, ustawodawca stawia szereg dodatkowych wymogów odnośnie treści tego zawiadomienia, w postaci m.in. przywołania treści projektowanych zmian umowy spółki.

Wyjątkiem od powyższej zasady braku wymogu zachowania kworum jest okoliczność, gdy zmiana umowy spółki dotyczy zwiększenia świadczenia akcjonariuszy lub gdy ma ona skutkować uszczupleniem indywidualnych praw poszczególnych akcjonariuszy. W takiej sytuacji skuteczne podjęcie uchwały wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy zmiana.

Jeżeli jednak w prostej spółce akcyjnej funkcjonują grupy akcji związanych z różnymi uprawnieniami, uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, naruszająca prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji, wymaga wyrażenia zgody przez tę grupę akcjonariuszy. Zgoda ta ma postać uchwały, podejmowanej w ramach walnego zgromadzenia w osobnym głosowaniu. Dla podjęcia rzeczonej uchwały elementarnym jest  osiągnięcie odpowiedniej większości głosów „za”. Co istotne, nieobecność akcjonariusza, którego prawa są naruszane, nie wstrzymuje w tym wypadku podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie.

Zgłoszenie zmian umowy spółki do rejestru przedsiębiorców KRS

Ważny fragment

Przed dokonaniem wpisu do odpowiedniego rejestru, fakt zmiany brzmienia umowy spółki nie jest wiążący zarówno w stosunku do osób trzecich, jak i w stosunku do samych wspólników, czy organów spółki. W związku z tym, dokonanie stosownego zgłoszenia zmiany umowy spółki stanowi element konieczny dla efektywności całego procesu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek dokonania zgłoszenia zmiany umowy prostej spółki akcyjnej spoczywa na zarządzie, bądź radzie dyrektorów. Zaznaczenia zarazem wymaga, że zgłoszenie to nie wymaga złożenia podpisów przez wszystkich członków zarządu (rady dyrektorów) prostej spółki akcyjnej. Za wystarczające uznać należy podpisanie zgłoszenia wedle zasad reprezentacji danej spółki, ujawnionych w KRS.

Pamiętać należy, że do zgłoszenia zmiany umowy spółki należy dołączyć nowy tekst jednolity umowy spółki, tj. z uwzględnieniem dokonanych zmian.

Termin zgłoszenia zmian umowy prostej spółki akcyjnej

Zarząd (rada dyrektorów) zobowiązany jest zgłosić do rejestru zmianę umowy prostej spółki akcyjnej niezwłocznie, nie później jednak, niż sześć miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie w tym przedmiocie. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy umowa prostej spółki akcyjnej, została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. W takim przypadku termin do zgłoszenia zmian umowy prostej spółki akcyjnej wynosi siedem dni od powzięcia stosownej uchwały przez walne zgromadzenie.

By sprostać powyższemu wymogowi co do terminu koniecznym, ale i zarazem wystarczającym jest złożenie wniosku o wpis zmian umowy spółki do rejestru w wyznaczonym terminie. Za nieistotny dla wypełnienia omawianego obowiązku uznaje się więc czas rozpatrywania wniosku przez sąd.

Zachowanie powyższych terminów jest niezwykle ważne. W sytuacji bowiem zgłoszenia zmiany umowy prostej spółki akcyjnej po upływie terminu, sąd odmawia dokonania wpisu tych zmian do rejestru. Wobec powyższego, wszystkie założone przez prostą spółkę akcyjną zmiany umowy stają się bezskuteczne.

Zmiana umowy prostej spółki akcyjnej charakteryzuje się podobnymi rozwiązaniami, jak w przypadku zmiany umowy pozostałych spółek kapitałowych. Jak wskazano, proces ten składa się z dwóch kroków, a mianowicie z podjęcia stosownej uchwały przez walne zgromadzenie oraz dokonania zgłoszenia zmian umowy spółki do odpowiedniego rejestru. Najważniejszym przy tym jest dopilnowanie terminów do zgłoszenia danych zmian umowy prostej spółki akcyjnej, gdyż uchybienie im niweczy cały omawiany proces.

AUTOR: Zuzanna Piątek, Junior Associate w Kancelarii Prawnej Grant Thornton

Prosta spółka akcyjna – nowy cykl artykułów

 1. Prosta(?) spółka akcyjna – nowy cykl artykułów Grant Thornton!
 2. Nabycie akcji prostej spółki akcyjnej nie takie proste
 3. Odpowiedzialność akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej (PSA)
 4. Prosta spółka akcyjna a spółka z o.o. – podobieństwa i różnice
 5. Efektywne opodatkowanie PSA i jej akcjonariuszy
 6. Reprezentacja prostej spółki akcyjnej – zarząd czy rada dyrektorów?
 7. Kupujesz albo sprzedajesz akcje prostej spółki akcyjnej? Uważaj na moment przeniesienia praw
 8. Założenie prostej spółki akcyjnej – jak to zrobić?
 9. Uproszczona likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej
 10. Skutki podatkowe finansowania PSA
 11. Jak wypłacić dywidendę w Prostej spółce akcyjnej?
 12. Akcje założycielskie, czyli jak nie dać się rozwodnić w PSA
 13. Rejestr akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej
 14. Skutki podatkowe likwidacji PSA
 15. Prosta spółka akcyjna a spółka akcyjna – podobieństwa i różnice
 16. Zmiana umowy prostej spółki akcyjnej w praktyce

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.