Celem Tarczy Antykryzysowej jest ochrona polskich przedsiębiorców i pracowników przed kryzysem wywołanym pandemią SARS-CoV-2. Poniżej przedstawiamy subiektywne zestawienie 10 najważniejszych rozwiązań na czas pandemii koronawirusa, które Tarcza Antykryzysowa proponuje dużym przedsiębiorcom, z uwzględnieniem propozycji Tarczy Antykryzysowej 2.0, które weszły w życie 18 kwietnia 2020 r.

Aktualizowano: 23 kwietnia o rozwiązania Tarczy Antykryzysowej 2.0

Oto nasze TOP 10 propozycji Tarczy Antykryzysowej dla dużych przedsiębiorców

1. Tarcza finansowa z Polskiego Funduszu Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju oferuje dużym przedsiębiorstwom finansowanie warte łącznie 25 mld zł. Pomoc może przybrać formę:

 • pożyczek, gwarancji lub obligacji, skupu należności lub wierzytelności, na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok, o wartości nawet do 1 mld zł (tarcza płynnościowa),
 • pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat, częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot (tarcza finansowa),
 • obejmowania instrumentów kapitałowych przedsiębiorstw (udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji lub pożyczek zamiennych na akcje) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot (tarcza kapitałowa).

O pomoc może ubiegać się duży przedsiębiorca, który wskutek COVID-19 między innymi:

 • odnotował spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku,
 • utracił zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów,
 • nie otrzymał płatności z tytułu sprzedaży w kwocie przekraczającej 25% należności,
 • w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego nie ma dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami.

Pomoc przyznawana będzie na wniosek dużego przedsiębiorcy. Wstępne wnioski o finansowanie już można składać.

>> Czytaj więcej: Tarcza Finansowa PFR – dla kogo 100 mld zł? <<

2. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym czasem pracy

Każdy przedsiębiorca, w tym duży, może objąć pracowników przestojem ekonomicznym i w związku z tym wypłacać im wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub też obniżyć wymiar czasu pracy do 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Podstawowym warunkiem skorzystania z tych możliwości jest odnotowanie określonego spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. W takim wypadku przedsiębiorca może skorzystać z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku przestoju maksymalne dofinansowanie na pracownika może wynieść  50% wynagrodzenia minimalnego (1.533,09 zł), w tym składki ZUS od tej kwoty. Natomiast w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy, pracodawca może otrzymać dofinansowanie na pracownika odpowiadające maksymalnie 40% przeciętnego wynagrodzenia (2.452,27 zł), w tym składki ZUS od tej kwoty. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu zawartym z pracownikami.

3. Możliwość zmiany warunków pracy pracowników

Z możliwości tej może skorzystać każdy pracodawca, w tym duży, o ile spełni warunki wskazane w ustawie, do których należy przede wszystkim odnotowanie określonego spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Pracodawca w ramach tego uprawnienia ma możliwość m.in.: ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku, zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

4. Odroczenie realizacji niektórych obowiązków podatkowych i księgowych

Tarcza Antykryzysowa przewiduje zmiany w zakresie realizacji bieżących zobowiązań podatkowych i księgowych. Zmiany te obejmują wszystkich, w tym dużych przedsiębiorców. Do najważniejszych z propozycji należą: odroczenie zeznania CIT i zapłaty podatku, przedłużenie terminu na złożenie IFT-2R, odroczenie terminu na złożenie ORD-U, odroczenie wejście w życie JPK VAT, zmiana terminu sporządzenia sprawozdań finansowych).

>> Czytaj więcej: Tarcza 2.0 – poświąteczne ostatki dla podatników <<

5. Poręczenia i gwarancje spłaty kredytu udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego

W związku ze skutkami COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez średnich i dużych przedsiębiorców z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją i są udzielane na wniosek przedsiębiorcy.

6. Dofinansowanie na prowadzenie działalności B+R

Duży przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Pomoc może zostać udzielona w ramach konkursu uruchomionego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju o budżecie 200 mln zł. Konkurs ma na celu wyłonienie podmiotów, które opracują i przetestują innowacyjne rozwiązania, możliwe do wdrożenia w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji lub wsparcia funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego z korzyścią dla polskiego społeczeństwa.

>> Czytaj więcej: Dofinansowanie pomoże w walce z COVID-19 <<

7. Wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu w dużych obiektach handlowych

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy. Najemca w ciągu trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu powinien złożyć wynajmującemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy.

8. Zawieszenie na czas epidemii biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego, a także terminów procesowych i sądowych

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg części przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Podobnie wstrzymany zostaje bieg terminów w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, a także postępowaniach i kontrolach celno-skarbowych. Duży przedsiębiorca powinien również liczyć się z odroczeniem terminów rozpraw w sprawach innych niż pilne.

Tarcza Antykryzysowa 2.0 wprowadziła ponadto zasadę, że bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu, jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie epidemii, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Dodatkowo, jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie epidemii, domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.

9. Wydłużenie terminu na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Spółki, które zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS przed 13 października 2019 mają obowiązek rejestracji beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych w terminie do 13 lipca 2020 r. Wcześniej termin ten mijał 13 kwietnia 2020 r. Odroczenie terminu nie dotyczy spółek rejestrowanych po 13 października 2019 r., które – bez zmian – powinny ujawnić beneficjenta w ciągu 7 dni od rejestracji w KRS.

10. Możliwość odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym w stosunku do podmiotów, które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności. Takie rozwiązanie może dotyczyć dużych przedsiębiorców, którzy zawarli umowy z jednostkami samorządu terytorialnego. Warunkiem skorzystania z powyższych rozwiązań jest pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorcy w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zgodnie z zapisami Tarczy Antykryzysowej, jednostki samorządu terytorialnego mogą również podjąć uchwały w sprawie nowych zasad udzielania ulg dla przedsiębiorców, dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę i użytkowanie, przypadających tej jednostce za okres stanu epidemii. Do czasu określenia tych nowych zasad przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, należności te mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa.

AUTOR: Magdalena Bilicka, specjalista, Kancelaria Prawna

Koronawirus: wskazówki dla pracowników i pracodawców

KADRY I PŁACE

 1. Wydatki pracodawcy na profilaktykę w walce z koronawirusem to KUP
 2. Koronawirus. Zamknięcie szkół i przedszkoli – uprawnienia pracowników/rodziców
 3. Od kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy – stanowisko ZUS
 4. Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników
 5. Przetwarzanie danych osobowych w obliczu pandemii koronawirusa
 6. Rząd ogłasza Tarczę Antykryzysową, czyli pakiet osłonowy dla biznesu
 7. Zawieszenie badań okresowych pracowników na czas epidemii
 8. Jakie rozwiązania dla rynku pracy znajdziemy w przyjętej przez Sejm Tarczy Antykryzysowej?
 9. RODO a praca zdalna: 10 zasad bezpieczeństwa
 10. Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej ratujące miejsca pracy
 11. Aplikacje do monitorowania osób na kwarantannie a RODO

PODATKI

 1. 10 podatkowych szczepionek przeciw koronawirusowi
 2. Tarcza Antykryzysowa. Postulaty podatkowe nieuwzględnione
 3. Jak „podatkowo” poprawić płynność, gdy Tarcza Antykryzysowa nie wystarczy
 4. Tarcza Antykryzysowa. Interpretacja indywidualna dopiero po 6-ciu, a nawet 9-ciu miesiącach
 5. TOP 10 propozycji Rządu na sezonowe wsparcie dla podatników w kryzysie koronawirusowym
 6. Decyzja o wsparciu w obliczu pandemii koronawirusa
 7. Zmiana warunków wsparcia w PSI/SSE
 8. Tarcza 2.0 – poświąteczne ostatki dla podatników
 9. Ceny transferowe – wyzwania w dobie COVID-19 i kryzysu gospodarczego
 10. Koronawirus powodem kolejnego odroczenia przepisów o WHT
 11. Łatwiejszy dostęp do Tarczy Finansowej PFR

PRAWO

 1. Pakiet osłonowy, czyli remedium na koronawirusa dla przedsiębiorców?
 2. Niewykonanie umów w czasach pandemii a odpowiedzialność w obliczu siły wyższej
 3. Jak zachować ciągłość działania spółek w czasie pandemii? Praca zdalna organów spółek
 4. Prokurent – nieocenione wsparcie w prowadzeniu biznesu (nie tylko) w obliczu pandemii koronawirusa
 5. Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie umowy handlowej z kontrahentem zagranicznym w związku z pandemią?
 6. Sądy rejestrowe w dobie koronawirusa
 7. Czy obowiązki spółek zostaną odroczone w związku z epidemią koronawirusa?
 8. TOP 10 propozycji Tarczy Antykryzysowej dla dużych przedsiębiorców
 9. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości drogą do utraty majątku prywatnego i wolności
 10. Zawiadomienie kontrahenta o problemach z wykonaniem umowy
 11. Handel w obliczu koronawirusa, czyli umowy z konsumentami zawierane na odległość
 12. Najem powierzchni w galeriach handlowych w świetle tarczy antykryzysowej, czyli więcej pytań niż odpowiedzi

FINANSE

 1. Ryzyko walutowe dla importerów znacznie wzrosło
 2. Konsekwencje pandemii z punktu widzenia kredytobiorcy
 3. Konsekwencje pandemii koronawirusa dla sprawozdań finansowych
 4. Tarcza Antykryzysowa – czy proponowane działania wystarczą by utrzymać płynność przedsiębiorstw?
 5. Wartość przedsiębiorstwa w czasach zarazy. Silne fundamenty ratunkiem na koronawirusa
 6. Importerzy z Chin nie są skazani na obecne poziomy USD/PLN
 7. Terminy raportowania w czasie pandemii
 8. Tarcza dla przedsiębiorców, czy ciągle jednak tylko listek figowy?
 9. Wydłużanie okresu spłaty kredytów w kontekście powiązanych transakcji zabezpieczających
 10. Regiony kierują unijne fundusze na walkę z epidemią
 11. Dofinansowanie pomoże w walce z COVID-19
 12. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania a epidemia. Istotna niepewność dotyczącej kontynuacji działalności

ZARZĄDZANIE 

 1. Koronawirus. Czy polscy pracodawcy są gotowi na pracę zdalną?
 2. Jak zarządzać projektem w kryzysie światowej pandemii?
 3. 10 przykazań antykryzysowych dla przedsiębiorców
 4. Łatwiej o dotację w obliczu pandemii koronawirusa

NARZĘDZIA CYFROWE I BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Badania jakościowe – dlaczego i jak badamy produkty cyfrowe w czasie kwarantanny
 2. Badania w e-commerce – lekarstwo na problemy ze sprzedażą w e-sklepie
 3. eBOK – jak zaprojektować skuteczne Biuro Obsługi Klienta
 4. Biznes na video. Jak bezpiecznie prowadzić wideokonferencje

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie TOP 10 propozycji Tarczy Antykryzysowej dla dużych przedsiębiorców

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.