Prace nad przyjęciem pakietu ustaw antykryzysowych, związanych z próbą łagodzenia skutków COVID-19 są na ostatniej prostej. Z dużą nadzieją czekaliśmy na propozycje, dotyczące rozwiązań podatkowych, w zakresie zarówno obowiązków informacyjnych jak i związanych z płatnościami należności publicznoprawnych i składek ZUS. Co rusz docierały informacje, publikowane w mediach społecznościowych, o nowych rozwiązaniach, co oczywiście wzbudzało wiele niepotrzebnych emocji (będzie/nie będzie) w tym i tak trudnym czasie.

Dzisiaj już możemy powiedzieć, że o ile w zakresie odroczenia obowiązków sprawozdawczych szczepionka zadziała (złagodzi skutki), tak w zakresie obowiązków, dotyczących zapłaty podatków i składek ZUS, efekt może być tylko przejściowy (i to przy dużym wysiłku podatników) i za parę miesięcy będziemy mieli powrót skutków epidemii. Jakie będą konsekwencje – trudno powiedzieć. W tym czasie trzeba liczyć głównie na siebie i szukać innych dostępnych środków (sprawdź nasz pakiet działań pomocowych) na walkę z koronawirusem.

Prezentujemy Państwu poniżej rozwiązania, które zawarte będą w specustawie jak i w rozporządzeniach wykonawczych, łagodzące obowiązki podatkowe w stanie epidemii. Podzieliliśmy je na te, w naszej ocenie, istotne (TOP 10) i pozostałe.

Zapraszamy do lektury i do kontaktu:

Dariusz Gałązka, tel. +48 605 828 912, dariusz.galazka@pl.gt.com

Małgorzata Samborska, tel. +48 661 538 580, malgorzata.samborska@pl.gt.com

Katarzyna Ciesielska, tel. +48 601 723 540, katarzyna.ciesielska@pl.gt.com

TOP 10 propozycji Rządu:

1. Odroczenie zeznania CIT i zapłaty podatku

Termin złożenia zeznania CIT za rok podatkowy, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył się przed dniem 1 kwietnia 2020 r oraz termin wpłaty podatku przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r., a w przypadku podatników, którzy osiągali wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy CIT albo których przychody z działalności pożytku publicznego stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika – do 31 lipca 2020 r.

2. Przedłużenie terminu na złożenie IFT-2R

Przedłużony do końca piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego zostaje termin, dla podatników, których rok podatkowy skończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., na złożenie informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2R).

3. Odroczenie terminu na złożenie ORD-U

Przedłużeniu ulega też termin na składanie informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego (ORD-U). Przedłużenie stosuje się do terminów upływających w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

4. Wydłużony czas na przesłanie TPR

W przypadku podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. przedłuża się do 30 września 2020 r. termin na złożenie informacji o cenach transferowych w myśl w art. 23zf ust. 1 Ustawy PIT (formularz TPR-P) oraz art. 11t ust. 1 Ustawy CIT (formularz TPR-C).

5. Płatnicy PIT mogą czasowo zatrzymać pobrane i niezapłacone zaliczki PIT

Płatnicy zaliczek PIT (zakłady pracy), a także płatnicy dokonujący świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych w przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r., mogą przekazać pobrane zaliczki na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

6. Zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezgłoszony w wykazie VAT

Przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu termin złożenia zawiadomienia o dokonaniu zapłaty powyżej 15 000 zł na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT. Termin ten wydłużono również dla celów niestosowania sankcji dotyczących wyłączenia wydatku z kosztów uzyskania przychodów lub jego ujęcia w przychodach w przypadku pośredników.

7. JPK VAT od 1 lipca 2020 r.

Odracza się wejście w życie przepisów w zakresie składania deklaracji i ewidencji zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego (JPK VAT) na dzień 1 lipca 2020 r.

8. Zwolnienie ze stosowania przepisów o zatorach płatniczych

Z zastrzeżeniami, zwalnia się z obowiązku zwiększania dochodu podatników PIT i CIT, na których ciążą obowiązki w oparciu o przepisy dotyczące tzw. zatorów płatniczych, za okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., w których spełnione zostały łącznie następujące warunki:

 • podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

9. Odstąpienie od opłaty prolongacyjnej

Od decyzji odraczającej termin płatności podatku lub płatności ZUS lub rozkładającej zapłatę podatku czy składek na raty (odpowiednio od takich decyzji dotyczących zaległości podatkowej) nie będzie ustalana opłata prolongacyjna.

10. Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 bez limitu

Od podstawy obliczenia podatku lub zaliczki na podatek PIT lub CIT odliczeniu podlegać będą darowizny, które przekazane będą w dniach od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19,
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

Darowizny przekazane:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
 • d dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Pozostałe propozycje Rządu

11. Podatek od budynków najmowanych odroczony

Podatek od budynków stanowiących środek trwały za miesiące marzec–maj 2020 r., z zastrzeżeniami, przedłuża się do 20 lipca 2020 r. pod warunkiem, że podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

12. Wydłużenie terminów na raportowanie schematów podatkowych

Odroczeniu podlegają terminy na zgłoszenie schematu podatkowego – terminy nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

13. Podatek od sprzedaży detalicznej odroczony

Odroczono stosowanie przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej do przychodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 r.

14. Rozliczenie straty przez korektę zeznania

Podatnicy PIT i CIT, którzy z powodu COVID-19 w 2020 r., a w przypadku podatników CIT – w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r., poniosą stratę z działalności gospodarczej oraz uzyskają w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności będą mieli możliwość jednorazowo poprzez korektę zeznania za 2019 r. obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

15. Odroczenie zeznania PIT

Złożenie zeznania PIT po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem jednocześnie czynnego żalu.

16. Jednorazowy odpis amortyzacyjny na środki trwałe do produkcji towarów do przeciwdziałania COVID-19

Podatnicy PIT i CIT nabywający środki trwałe w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym w szczególności maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, medycznej odzieży ochronnej, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek, okularów, gogli, środków do dezynfekcji i higieny rąk, uprawnieni będą do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, gdy środki trwale zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.

17. Preferencje dla działalności badawczo rozwojowej

Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, koszty kwalifikowane ponoszone w 2020 r. będą mogli odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki.

18. IP Box – 5% już przy zaliczkach

Podatnicy uzyskujący dochody w ramach tzw. IP Box, osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, będą mogli stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku 5% przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

19. Mały podatnik może wycofać się z zaliczek uproszczonych

Mali podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

20. Zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek

Mikroprzedsiębiorca i osoby prowadzące działalność gospodarczą będący płatnikiem ZUS może wnioskować o zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych składek ZUS należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, za pracowników oraz za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie w ustawowych terminach deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania. Uzyskane w ten sposób przychody nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

21. Świadczenia postojowe wolne od PIT

W roku 2020 wolne od podatku PIT będą otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.:

 • świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zpq ustawy o COVID-19,
 • świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, w zakresie, w jakim pracodawca obowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych. Wartość świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

22. Nieodliczone darowizny 

Odliczeniu w PIT podlegać będą nieodliczone darowizny przekazanych na cele:

 • określone w  4ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
 • kultu religijnego,
 • krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie  11 ust. 2 tej ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników,
 • kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w  4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz publicznym placówkom i centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy.

23. Podniesione w PIT limity na zwolnienia przychodów

W roku 2020, a w przypadku pkt c) i d) również w 2021 podniesione zostają limity zwolnień z PIT:

 • zapomogi wypłacanej z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (nie dotyczy zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości, a z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł, a po zmianach 10 000 zł,
 • zapomogi otrzymanej ze źródeł innych niż fundusz socjalny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra, w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 10 000 zł;
 • wartości otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi,
 • dopłaty ze źródeł innych niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra, do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł.

24. Matryca VAT i WIS odroczone

Matryca VAT oparta na Nomenklaturze Scalonej dla towarów i PKWiU 2015 dla usług oraz Wiążące Informacje Stawkowe stosowane będą od 1 lipca 2020 r.

25. E-paragony

Wprowadzono możliwość wystawiania paragonów elektronicznych (e-paragonów) za zgodą nabywcy, przesyłając dokument w sposób z nim uzgodniony.

26. Złagodzenie sankcji za błędy w JPK VAT

Wprowadzono możliwość odstąpienia od nakładania sankcji w przypadku ujawnienia błędów w JPK VAT.

27. Darowizny ze stawką 0%

W okresie od 1 litego 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostawy towarów stanowiących darowizny na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków COVID-19:

 • wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.5)),
 • szkła laboratoryjnego i aparatury laboratoryjnej,
 • produktów leczniczych oraz substancji czynnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne;
 • produktów biobójczych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1, z późn. zm.6)) – wyłącznie środki dezynfekujące,
 • specjalistycznych testów diagnostycznych służących do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie,
 • środków ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice,

na rzecz: Agencji Rezerw Materiałowych – na realizację zadań ustawowych; Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych – na realizację zadań statutowych; 3) podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

28. Dłuższy termin na wydanie interpretacji podatkowych

W przypadku wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji, które zostały złożone i nierozpatrzone do dnia wejścia w życie ustawy, trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji zostaje przedłużony o kolejne trzy miesiące. Termin ten może być wydłużany rozporządzeniem Ministra Finansów o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o trzy miesiące.

29. Uprawnienie dla gmin do przyznania ulg w podatku od nieruchomości

Przyznaje się uprawnienie dla rady gminy do wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Możliwe jest również, by rada gminy przedłużyła wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Koronawirus: wskazówki dla pracowników i pracodawców

KADRY I PŁACE

 1. Wydatki pracodawcy na profilaktykę w walce z koronawirusem to KUP
 2. Koronawirus. Zamknięcie szkół i przedszkoli – uprawnienia pracowników/rodziców
 3. Od kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy – stanowisko ZUS
 4. Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników
 5. Przetwarzanie danych osobowych w obliczu pandemii koronawirusa
 6. Rząd ogłasza Tarczę Antykryzysową, czyli pakiet osłonowy dla biznesu
 7. Zawieszenie badań okresowych pracowników na czas epidemii
 8. Jakie rozwiązania dla rynku pracy znajdziemy w przyjętej przez Sejm Tarczy Antykryzysowej?
 9. RODO a praca zdalna: 10 zasad bezpieczeństwa
 10. Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej ratujące miejsca pracy
 11. Aplikacje do monitorowania osób na kwarantannie a RODO

PODATKI

 1. 10 podatkowych szczepionek przeciw koronawirusowi
 2. Tarcza Antykryzysowa. Postulaty podatkowe nieuwzględnione
 3. Jak „podatkowo” poprawić płynność, gdy Tarcza Antykryzysowa nie wystarczy
 4. Tarcza Antykryzysowa. Interpretacja indywidualna dopiero po 6-ciu, a nawet 9-ciu miesiącach
 5. TOP 10 propozycji Rządu na sezonowe wsparcie dla podatników w kryzysie koronawirusowym
 6. Decyzja o wsparciu w obliczu pandemii koronawirusa
 7. Zmiana warunków wsparcia w PSI/SSE
 8. Tarcza 2.0 – poświąteczne ostatki dla podatników
 9. Ceny transferowe – wyzwania w dobie COVID-19 i kryzysu gospodarczego
 10. Koronawirus powodem kolejnego odroczenia przepisów o WHT
 11. Łatwiejszy dostęp do Tarczy Finansowej PFR

PRAWO

 1. Pakiet osłonowy, czyli remedium na koronawirusa dla przedsiębiorców?
 2. Niewykonanie umów w czasach pandemii a odpowiedzialność w obliczu siły wyższej
 3. Jak zachować ciągłość działania spółek w czasie pandemii? Praca zdalna organów spółek
 4. Prokurent – nieocenione wsparcie w prowadzeniu biznesu (nie tylko) w obliczu pandemii koronawirusa
 5. Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie umowy handlowej z kontrahentem zagranicznym w związku z pandemią?
 6. Sądy rejestrowe w dobie koronawirusa
 7. Czy obowiązki spółek zostaną odroczone w związku z epidemią koronawirusa?
 8. TOP 10 propozycji Tarczy Antykryzysowej dla dużych przedsiębiorców
 9. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości drogą do utraty majątku prywatnego i wolności
 10. Zawiadomienie kontrahenta o problemach z wykonaniem umowy
 11. Handel w obliczu koronawirusa, czyli umowy z konsumentami zawierane na odległość
 12. Najem powierzchni w galeriach handlowych w świetle tarczy antykryzysowej, czyli więcej pytań niż odpowiedzi

FINANSE

 1. Ryzyko walutowe dla importerów znacznie wzrosło
 2. Konsekwencje pandemii z punktu widzenia kredytobiorcy
 3. Konsekwencje pandemii koronawirusa dla sprawozdań finansowych
 4. Tarcza Antykryzysowa – czy proponowane działania wystarczą by utrzymać płynność przedsiębiorstw?
 5. Wartość przedsiębiorstwa w czasach zarazy. Silne fundamenty ratunkiem na koronawirusa
 6. Importerzy z Chin nie są skazani na obecne poziomy USD/PLN
 7. Terminy raportowania w czasie pandemii
 8. Tarcza dla przedsiębiorców, czy ciągle jednak tylko listek figowy?
 9. Wydłużanie okresu spłaty kredytów w kontekście powiązanych transakcji zabezpieczających
 10. Regiony kierują unijne fundusze na walkę z epidemią
 11. Dofinansowanie pomoże w walce z COVID-19
 12. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania a epidemia. Istotna niepewność dotyczącej kontynuacji działalności

ZARZĄDZANIE 

 1. Koronawirus. Czy polscy pracodawcy są gotowi na pracę zdalną?
 2. Jak zarządzać projektem w kryzysie światowej pandemii?
 3. 10 przykazań antykryzysowych dla przedsiębiorców
 4. Łatwiej o dotację w obliczu pandemii koronawirusa

NARZĘDZIA CYFROWE I BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Badania jakościowe – dlaczego i jak badamy produkty cyfrowe w czasie kwarantanny
 2. Badania w e-commerce – lekarstwo na problemy ze sprzedażą w e-sklepie
 3. eBOK – jak zaprojektować skuteczne Biuro Obsługi Klienta
 4. Biznes na video. Jak bezpiecznie prowadzić wideokonferencje

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie TOP 10 propozycji Rządu na sezonowe wsparcie dla podatników w kryzysie koronawirusowym

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.