Kryzys ekonomiczny wywołany pandemią koronawirusa zauważalnie wpływa również na inwestycje realizowane na podstawie decyzji o wsparciu (bądź zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej). Przedsiębiorcy koncentrują się w chwili obecnej na utrzymaniu płynności swoich działalności, niejednokrotnie odkładając na drugi plan realizację inwestycji, na które decyzja (zezwolenie) została wydana. Sytuacja z jaką się obecnie mierzy cała gospodarka, może mieć zatem wpływ na możliwość realizacji inwestycji na zadeklarowanym poziomie kosztowym, czy też na wypełnienie tzw. kryteriów jakościowych.

Możliwa zmiana warunków decyzji o wsparciu

Przepisy o wspieraniu nowych inwestycji umożliwiają zmianę warunków decyzji o wsparciu na wniosek przedsiębiorcy, pod warunkiem natomiast, że ta zmiana nie będzie skutkowała „zwiększeniem maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych”, a co za tym idzie zwiększeniem limitu pomocy publicznej przysługującej przedsiębiorcy na podstawie decyzji. Zaś podmiotem właściwym do rozpatrzenia stosownego wniosku jest Minister właściwy do spraw gospodarki (obecnie: Ministra Rozwoju).

Przepisy regulujące funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych, również przewidują możliwość zmiany zezwolenia na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej ze wskazaniem, że zmiana zezwolenia nie może „skutkować zwiększeniem pomocy publicznej”.

Odnoszące się do decyzji o wsparciu przepisy są bardziej precyzyjne, co działa zdecydowanie na korzyść przedsiębiorców. Stanowią one, że zmiana nie może skutkować „zwiększeniem maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych”, a więc konkretnego parametru decyzji o wsparciu (jednego z wymienionych w art. 15 Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji). Tym samym, w naszej ocenie, zmiana również innych parametrów decyzji o wsparciu jest dopuszczalna, a do najważniejszych z nich należą:

 • wydłużenie terminu na zakończenie inwestycji (po upływie tego terminu koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane);
 • redukcja wartości nowej inwestycji (zadeklarowanych do poniesienia wydatków);
 • zmiana kryteriów jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się przedsiębiorca (co wynika z projektu nowelizacji przepisów o wspieraniu nowych inwestycji);
 • zmniejszenie zadeklarowanego zatrudnienia w ramach nowej inwestycji.

Najważniejszym kryterium jest to, aby zmiana powyższych parametrów nie skutkowana zwiększeniem maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, która to wysokość przekłada się na limit pomocy publicznej.

Zaznaczamy jednak, że zmiana warunków decyzji o wsparciu jest de facto uprawnieniem Ministra Rozwoju, a nie jego obowiązkiem, tym samym należy się liczyć z  ewentualnością wydania decyzji odmownej w tym zakresie. Ponadto wskazujemy, że w przypadku wnioskowania o wydłużenie terminu realizacji inwestycji, można wydanie decyzji negatywnej  może być argumentowane tym, że wydłużenie terminu realizacji inwestycji w rzeczywistości wpłynie na zwiększeniem maksymalnej wysokości kosztów (przedsiębiorca będzie ponosił koszty dłużej, a co za tym będą one wyższe). Miejmy jednak nadzieję, że pomimo obecnego kryzysu i pogarszającej się sytuacji budżetu kraju, próby przedsiębiorców zmierzające do poprawy swojej płynności finansowej (związane w tym przypadku ze zwolnieniem z opodatkowania), spotkają się z aprobatą urzędników.

Sprawdź Polska Strefa Inwestycji Grant Thornton

Konsekwencje niedotrzymania warunków decyzji o wsparciu

Obecna sytuacja niewątpliwie może mieć wpływ na realizację inwestycji objętych decyzją o wsparciu zgodnie z warunkami, które zostały wskazane w decyzji. Może to doprowadzić nawet do uchylenia, cofnięcia, bądź stwierdzenia nieważności decyzji.

Ważny fragment

Zgodnie z przepisami o wspieraniu nowych inwestycji w przypadku uchylenia/ cofnięcia decyzji przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu pomocy publicznej (tj. niezapłaconego podatku dochodowego), a do dnia zwrotu pomocy publicznej nie może być wydana nowa decyzja o wsparciu.

Ponadto, w skrajnych przypadkach, gdy podatnik korzysta z pomocy publicznej udzielonej w formie zwolnienia, w ramach więcej niż jednego zezwolenia lub w ramach więcej niż jednej decyzji o wsparciu albo w ramach zezwolenia lub zezwoleń i decyzji o wsparciu, kwotę podatku należnego do zapłaty (do zwrotu) stanowi kwota w wysokości stanowiącej maksymalną dopuszczalną pomoc publiczną określoną w tej uchylonej decyzji o wsparciu lub zezwoleniu. Bez znaczenia w takiej sytuacji pozostaje fakt, że przedsiębiorca w ogóle nie skorzystał ze zwolnienia, bądź wykorzystał je w niewielkim zakresie.

Warto zatem zastanowić się nad zmianą pewnych warunków decyzji (zezwolenia) mając na uwadze wpływ tych zmian na obowiązki w niej zawarte.

Ponadto, wskazujemy, że ze względu na uznaniowość Ministra do spraw gospodarki w zakresie wydania pozytywnej decyzji co do zmiany warunków decyzji o wsparciu, niezbędne jest przygotowanie przekonywujących i racjonalnych argumentów, przemawiających za pozytywnym rozpatrzeniem takiego wniosku.

W razie pytań w zakresie wnioskowania o zmianę warunków decyzji o wsparciu/ zezwolenia, zapraszamy do kontaktu.

AUTOR: Karolina Milan, Senior Konsultant, Polska Strefa Inwestycji 

Koronawirus: wskazówki dla pracowników i pracodawców

KADRY I PŁACE

 1. Wydatki pracodawcy na profilaktykę w walce z koronawirusem to KUP
 2. Koronawirus. Zamknięcie szkół i przedszkoli – uprawnienia pracowników/rodziców
 3. Od kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy – stanowisko ZUS
 4. Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników
 5. Przetwarzanie danych osobowych w obliczu pandemii koronawirusa
 6. Rząd ogłasza Tarczę Antykryzysową, czyli pakiet osłonowy dla biznesu
 7. Zawieszenie badań okresowych pracowników na czas epidemii
 8. Jakie rozwiązania dla rynku pracy znajdziemy w przyjętej przez Sejm Tarczy Antykryzysowej?
 9. RODO a praca zdalna: 10 zasad bezpieczeństwa
 10. Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej ratujące miejsca pracy
 11. Aplikacje do monitorowania osób na kwarantannie a RODO

PODATKI

 1. 10 podatkowych szczepionek przeciw koronawirusowi
 2. Tarcza Antykryzysowa. Postulaty podatkowe nieuwzględnione
 3. Jak „podatkowo” poprawić płynność, gdy Tarcza Antykryzysowa nie wystarczy
 4. Tarcza Antykryzysowa. Interpretacja indywidualna dopiero po 6-ciu, a nawet 9-ciu miesiącach
 5. TOP 10 propozycji Rządu na sezonowe wsparcie dla podatników w kryzysie koronawirusowym
 6. Decyzja o wsparciu w obliczu pandemii koronawirusa
 7. Zmiana warunków wsparcia w PSI/SSE
 8. Tarcza 2.0 – poświąteczne ostatki dla podatników
 9. Ceny transferowe – wyzwania w dobie COVID-19 i kryzysu gospodarczego
 10. Koronawirus powodem kolejnego odroczenia przepisów o WHT
 11. Łatwiejszy dostęp do Tarczy Finansowej PFR

PRAWO

 1. Pakiet osłonowy, czyli remedium na koronawirusa dla przedsiębiorców?
 2. Niewykonanie umów w czasach pandemii a odpowiedzialność w obliczu siły wyższej
 3. Jak zachować ciągłość działania spółek w czasie pandemii? Praca zdalna organów spółek
 4. Prokurent – nieocenione wsparcie w prowadzeniu biznesu (nie tylko) w obliczu pandemii koronawirusa
 5. Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie umowy handlowej z kontrahentem zagranicznym w związku z pandemią?
 6. Sądy rejestrowe w dobie koronawirusa
 7. Czy obowiązki spółek zostaną odroczone w związku z epidemią koronawirusa?
 8. TOP 10 propozycji Tarczy Antykryzysowej dla dużych przedsiębiorców
 9. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości drogą do utraty majątku prywatnego i wolności
 10. Zawiadomienie kontrahenta o problemach z wykonaniem umowy
 11. Handel w obliczu koronawirusa, czyli umowy z konsumentami zawierane na odległość
 12. Najem powierzchni w galeriach handlowych w świetle tarczy antykryzysowej, czyli więcej pytań niż odpowiedzi

FINANSE

 1. Ryzyko walutowe dla importerów znacznie wzrosło
 2. Konsekwencje pandemii z punktu widzenia kredytobiorcy
 3. Konsekwencje pandemii koronawirusa dla sprawozdań finansowych
 4. Tarcza Antykryzysowa – czy proponowane działania wystarczą by utrzymać płynność przedsiębiorstw?
 5. Wartość przedsiębiorstwa w czasach zarazy. Silne fundamenty ratunkiem na koronawirusa
 6. Importerzy z Chin nie są skazani na obecne poziomy USD/PLN
 7. Terminy raportowania w czasie pandemii
 8. Tarcza dla przedsiębiorców, czy ciągle jednak tylko listek figowy?
 9. Wydłużanie okresu spłaty kredytów w kontekście powiązanych transakcji zabezpieczających
 10. Regiony kierują unijne fundusze na walkę z epidemią
 11. Dofinansowanie pomoże w walce z COVID-19
 12. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania a epidemia. Istotna niepewność dotyczącej kontynuacji działalności

ZARZĄDZANIE 

 1. Koronawirus. Czy polscy pracodawcy są gotowi na pracę zdalną?
 2. Jak zarządzać projektem w kryzysie światowej pandemii?
 3. 10 przykazań antykryzysowych dla przedsiębiorców
 4. Łatwiej o dotację w obliczu pandemii koronawirusa

NARZĘDZIA CYFROWE I BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Badania jakościowe – dlaczego i jak badamy produkty cyfrowe w czasie kwarantanny
 2. Badania w e-commerce – lekarstwo na problemy ze sprzedażą w e-sklepie
 3. eBOK – jak zaprojektować skuteczne Biuro Obsługi Klienta
 4. Biznes na video. Jak bezpiecznie prowadzić wideokonferencje

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zmiana warunków wsparcia w PSI/SSE

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.