Obowiązywanie przepisów wprowadzających obowiązek poboru podatku u źródła przez płatnika w przypadku opodatkowanych WHT należności w kwotach łącznie przekraczających w ciągu roku 2 mln zł w relacjach z jednym podatnikiem, od momentu ich uchwalenia (tj. 23 grudnia 2018 r.) było już wielokrotnie odraczane przez polskiego ustawodawcę (początkowo do 30 czerwca 2019 r., następnie do 31 grudnia 2019 r., a z końcem 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.). 23 kwietnia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się dwa nowe projekty rozporządzeń zakładających kolejne odsunięcie w czasie stosowania art. 26 ust. 2e Ustawy CIT i art. 41 ust. 12 Ustawy PIT.

Kolejne odroczenie stosowania niektórych przepisów o WHT

23 kwietnia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się dwa projekty rozporządzeń Ministra Finansów, które zmieniają:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 2545 oraz z 2019 r. poz. 1203 i 2528);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2541 oraz z 2019 r. poz. 2529).

Zgodnie z zaproponowanymi zapisami ww. aktów prawnych, w przypadku płatników CIT planowane jest kolejne odroczenie obowiązku stosowania mechanizmu wynikającego z art. 26 ust. 2e Ustawy CIT, tym razem do 31 grudnia 2020 r.

W zakresie natomiast płatników PIT, projekt przewiduje ponowne przedłużenie zawieszenia stosowania art. 41 ust. 12 Ustawy PIT z 30 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Ważny fragment

Powyższe oznacza, że Ministerstwo Finansów planuje odroczenie do końca roku 2020 r. efektywnego wejścia w życie obowiązków płatników WHT (w CIT i PIT), w związku z obowiązkiem pobierania podatku u źródła według stawki wynikającej z przepisów podatkach dochodowych, co do zasady bez możliwości stosowania zwolnienia lub niższej stawki.

Wypłaty należności powyżej 2 mln zł zgodnie z zasada ogólną

Projekty obu rozporządzeń zmieniających odnoszą się do przepisów znowelizowanych ustawą z dnia 23 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193). W myśl tych regulacji, jeżeli łączna wartość należności wypłacona jednemu podatnikowi z tytułów podlegających WHT przekracza w ciągu roku podatkowego (nie musi być tożsamy z rokiem kalendarzowym) kwotę 2 mln zł, płatnicy są zobowiązani do pobrania WHT od nadwyżki ponad wspomnianą kwotę, według stawki „podstawowej” (nieuwzględniającej zwolnień i ulg), wynoszącej 20% dla wynagrodzeń z tytułu świadczenia usług niematerialnych, odsetek i należności licencyjnych (licencji), 19% dla zysków kapitałowych (w tym dywidend), czy też 10% dla usług transportu morskiego i lotniczego. Ustawodawca, co do zasady, nie przewidział w tym przypadku możliwości niepobrania podatku w ogóle, bądź pobrania do w niższej wysokości zgodnie z odpowiednią umową o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przepisami szczególnymi zezwalającymi na skorzystanie z preferencji podatkowych, poza ściśle sformalizowanymi wyjątkami od zasady ogólnej (oświadczenie kierownika jednostki o spełnieniu warunków do zwolnienia, opinia organów podatkowych o stosowaniu zwolnienia, czy wniosek o zwrot podatku), o czym piszemy szczegółowo w jednym z artykułów naszego cyklu „12 Przykazań Procedur Podatkowych”.

Koronowirus powodem ponownego odroczenia przepisów

W uzasadnieniach do projektów rozporządzeń wskazano, że takie działanie ustawodawcy jest spowodowane ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i koniecznością ograniczenia obowiązków związanych z poborem podatku u źródła dla przedsiębiorców, a także potrzebą zapewnienia właściwej wydajności po stronie administracji skarbowej.

Ze względu na brak możliwości precyzyjnego określenia terminu ustania ww. stanu epidemii oraz załagodzenia dla przedsiębiorców skutków tego stanu, Ministerstwo Finansów zaproponowało odroczenie niektórych przepisów o WHT do końca 2020 r.

W uzasadnieniach do projektów rozporządzeń zmieniających wskazano również, że odroczenie terminu do 31 grudnia 2020 r. zasadniczo pozostaje bez wpływu za zakres stosowania art. 26 ust. 2e Ustawy CIT i art. 41 ust. 12 Ustawy PIT w zakresie nieuregulowanym rozporządzeniami.

Projekty rozporządzeń niewątpliwie przewidują ułatwienie rozliczeń międzynarodowych, zwłaszcza dużych wypłat do podmiotów powiązanych. Nie przewidują jednak zawieszenia regulacji odnoszących się do obowiązku dochowania, niedookreślonej przepisami podatkowymi, „należytej staranności” przy weryfikacji podmiotów zagranicznych, w tym w praktyce wymaganego przez organy podatkowe kwalifikowania odbiorcy należności jako beneficjenta rzeczywistego (eng. beneficial owner). Te regulacje, niosące za sobą znaczne ryzyka przy dużych płatnościach, nadal obowiązują.

AUTOR: Karolina Milan, Senior Konsultant,Doradztwo podatkowe

Koronawirus: wskazówki dla pracowników i pracodawców

KADRY I PŁACE

 1. Wydatki pracodawcy na profilaktykę w walce z koronawirusem to KUP
 2. Koronawirus. Zamknięcie szkół i przedszkoli – uprawnienia pracowników/rodziców
 3. Od kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy – stanowisko ZUS
 4. Koronawirus – prawa pracodawców i pracowników
 5. Przetwarzanie danych osobowych w obliczu pandemii koronawirusa
 6. Rząd ogłasza Tarczę Antykryzysową, czyli pakiet osłonowy dla biznesu
 7. Zawieszenie badań okresowych pracowników na czas epidemii
 8. Jakie rozwiązania dla rynku pracy znajdziemy w przyjętej przez Sejm Tarczy Antykryzysowej?
 9. RODO a praca zdalna: 10 zasad bezpieczeństwa
 10. Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej ratujące miejsca pracy
 11. Aplikacje do monitorowania osób na kwarantannie a RODO

PODATKI

 1. 10 podatkowych szczepionek przeciw koronawirusowi
 2. Tarcza Antykryzysowa. Postulaty podatkowe nieuwzględnione
 3. Jak „podatkowo” poprawić płynność, gdy Tarcza Antykryzysowa nie wystarczy
 4. Tarcza Antykryzysowa. Interpretacja indywidualna dopiero po 6-ciu, a nawet 9-ciu miesiącach
 5. TOP 10 propozycji Rządu na sezonowe wsparcie dla podatników w kryzysie koronawirusowym
 6. Decyzja o wsparciu w obliczu pandemii koronawirusa
 7. Zmiana warunków wsparcia w PSI/SSE
 8. Tarcza 2.0 – poświąteczne ostatki dla podatników
 9. Ceny transferowe – wyzwania w dobie COVID-19 i kryzysu gospodarczego
 10. Koronawirus powodem kolejnego odroczenia przepisów o WHT
 11. Łatwiejszy dostęp do Tarczy Finansowej PFR

PRAWO

 1. Pakiet osłonowy, czyli remedium na koronawirusa dla przedsiębiorców?
 2. Niewykonanie umów w czasach pandemii a odpowiedzialność w obliczu siły wyższej
 3. Jak zachować ciągłość działania spółek w czasie pandemii? Praca zdalna organów spółek
 4. Prokurent – nieocenione wsparcie w prowadzeniu biznesu (nie tylko) w obliczu pandemii koronawirusa
 5. Jak uniknąć odpowiedzialności za naruszenie umowy handlowej z kontrahentem zagranicznym w związku z pandemią?
 6. Sądy rejestrowe w dobie koronawirusa
 7. Czy obowiązki spółek zostaną odroczone w związku z epidemią koronawirusa?
 8. TOP 10 propozycji Tarczy Antykryzysowej dla dużych przedsiębiorców
 9. Niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości drogą do utraty majątku prywatnego i wolności
 10. Zawiadomienie kontrahenta o problemach z wykonaniem umowy
 11. Handel w obliczu koronawirusa, czyli umowy z konsumentami zawierane na odległość
 12. Najem powierzchni w galeriach handlowych w świetle tarczy antykryzysowej, czyli więcej pytań niż odpowiedzi

FINANSE

 1. Ryzyko walutowe dla importerów znacznie wzrosło
 2. Konsekwencje pandemii z punktu widzenia kredytobiorcy
 3. Konsekwencje pandemii koronawirusa dla sprawozdań finansowych
 4. Tarcza Antykryzysowa – czy proponowane działania wystarczą by utrzymać płynność przedsiębiorstw?
 5. Wartość przedsiębiorstwa w czasach zarazy. Silne fundamenty ratunkiem na koronawirusa
 6. Importerzy z Chin nie są skazani na obecne poziomy USD/PLN
 7. Terminy raportowania w czasie pandemii
 8. Tarcza dla przedsiębiorców, czy ciągle jednak tylko listek figowy?
 9. Wydłużanie okresu spłaty kredytów w kontekście powiązanych transakcji zabezpieczających
 10. Regiony kierują unijne fundusze na walkę z epidemią
 11. Dofinansowanie pomoże w walce z COVID-19
 12. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania a epidemia. Istotna niepewność dotyczącej kontynuacji działalności

ZARZĄDZANIE 

 1. Koronawirus. Czy polscy pracodawcy są gotowi na pracę zdalną?
 2. Jak zarządzać projektem w kryzysie światowej pandemii?
 3. 10 przykazań antykryzysowych dla przedsiębiorców
 4. Łatwiej o dotację w obliczu pandemii koronawirusa

NARZĘDZIA CYFROWE I BEZPIECZEŃSTWO 

 1. Badania jakościowe – dlaczego i jak badamy produkty cyfrowe w czasie kwarantanny
 2. Badania w e-commerce – lekarstwo na problemy ze sprzedażą w e-sklepie
 3. eBOK – jak zaprojektować skuteczne Biuro Obsługi Klienta
 4. Biznes na video. Jak bezpiecznie prowadzić wideokonferencje

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Koronawirus powodem kolejnego odroczenia przepisów o WHT

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.